Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός
   Το πρόγραμμα στόχο έχει την εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. του τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του προγράμματος προβάλλει την αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης ανάλυσης
   των ζητημάτων που εστιάζονται σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής. Βασικός στόχοςείναι οι φοιτητές του προγράμματος να διευρύνουν τις γνώσεις τους ως προς:
   α) τα θεωρητικά εργαλεία με σκοπό την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής ανάλυσης
   β) τις πρακτικές ικανότητες σχεδιασμού και εφαρμογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και γ) τα μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (ΦΕΚ επανίδρυσης 1525/4‐5‐2018) το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, πρόκειται να δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021

   Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο. Είναι δυνατόν να ζητηθεί σε κάποιους από τους υποψηφίους να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά, Στατιστική ή Οικονομετρία, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. και με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για αυτό το λόγο σε συνέντευξη. Οι εξετάσεις αποτελούν την τρίτη φάση αξιολόγησης . 

   Οι σπουδές για την απόκτηση του ΔΜΣ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ολοκληρώνονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε εξάμηνα για φοίτηση μερικής απασχόλησης). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2022 (28 Φεβρουαρίου 2023 για μερική φοίτηση). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση: http://economics.soc.uoc.gr/el/page/2/28/hlektroniki‐aitisi από 7 Φεβρουαρίου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020 συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής).
   2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   3. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
   4. Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL από το βαθμό 80 και άνω ή IELTS από το βαθμό 6,0 και άνω, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).
   5. Τα στοιχεία δύο (2) μελών ΔΕΠ από τους οποίους έχει ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από το σύστημα της ηλεκτρονικής αίτησης.
   6. Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος που να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων (έως 1.000 λέξεις).
   7. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg). 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
   κ. Γιωτοπούλου Ιωάννα τηλ.: +30 28310‐77405 φαξ: +30 28310‐77404 Ιστοσελίδα: http://economics.soc.uoc.gr/el/course/2/metaptyxiako‐stin‐oikonomiki‐thewria‐kai‐politiki.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε ενενήντα (90). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση μαθημάτων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης. Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνονται μεταπτυχιακών σπουδών.

   Κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο τα οποία πιστώνονται με 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο.

   Ο κατάλογος μαθημάτων αποτυπώνεται στους ακόλουθους πίνακες.

   Α΄ Εξάμηνο

   Β΄ Εξάμηνο

   Κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές συγγράφουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών.


   Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης

   Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το στάδιο της διδασκαλίας καλύπτει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ένα (1) εξάμηνο.
   Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στο στάδιο της διδασκαλίας πρέπει να επιλεγούν δύο μαθήματα που ισοδυναμούν με 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε δυο στάδια. Το στάδιο της διδασκαλίας μαθημάτων και το στάδιο της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

   Α΄ και Γ΄ Εξάμηνα

   Κατά το Α΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Κατά το Γ΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα που δεν επελέγησαν κατά το Α΄ εξάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Β΄ και Δ’ Εξάμηνα

   Κατά το Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες
   Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες

   Ε΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email