Οικονομική Επιστήμη

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, χωρίς δίδακτρα για τους φοιτητές. Διδάσκει σε αυτό το σύνολο των καθηγητών του τομέα Οικονομίας του τμήματος αλλά και καθηγητές από άλλα ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΠΑ.ΠΕΙ). Σκοπός του είναι η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης στην Οικονομική Επιστήμη και ικανότητα στην ερευνητική εργασία και ποσοτική ανάλυση. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων, εκ των οποίων τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και εξέταση δώδεκα μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν υποψηφιότητα για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης «Οικονομική Επιστήμη», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Επιστήμη».

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο (4ο) εξάμηνο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και συναφών Τμημάτων, Τμημάτων Επιστημών Μηχανικού, Τμημάτων Μαθηματικών και Φυσικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, από το ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20 (είκοσι) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν), οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του παρόντος Π.Μ.Σ., από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 25/05/2020 έως και τη Δεύτερα 15/06/2020 11/09/2020 τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 15/06/2020) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier).

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

   (1). Βαθμός πτυχίου 6,50 και άνω («Λίαν Καλώς»).

   (2). Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά του θεσμικού πλαισίου του Α.Σ.Ε.Π. (βλέπε το Παράρτημα της παρούσης Προκήρυξης – η επαρκής γνώση άλλης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., δηλαδή της Ελληνικής, και της Αγγλικής γλώσσας, συνεκτιμάται).

   Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πληροί μία (1) από τις ως άνω απαραίτητες προϋποθέσεις, δεν μπορεί να καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

   1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Έντυπη Αίτηση, η οποία δίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (γενική αίτηση).
   2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
   3. Φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν περατώσει τις Προπτυχιακές Σπουδές τους, υποβάλουν δήλωση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εξεταστικής Περιόδου του Σεπτεμβρίου 2020.
   4. Πίνακας στον οποίο αναγράφονται ο τίτλος και ο βαθμός σε Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, και οι τελικοί βαθμοί (όσοι υφίστανται) των υποψηφίων στα ακόλουθα Προπτυχιακά Μαθήματα (ή σε ισοδύναμα αυτών), τα οποία είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος ΠΜΣ: Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνής Οικονομική, Θεωρία Γενικής Ισορροπίας, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομική Πολιτική, Δημόσια Οικονομική, Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας, Κοινωνική Οικονομία, Οικονομετρία, Θεωρία Οικονομικής Μεγέθυνσης, Χρηματοοικονομική, Θεωρία Κυκλικών Διακυμάνσεων (ή, εναλλακτικά, Δυναμική Μακροοικονομική), Ανάλυση Εισροών-Εκροών, Εθνικοί Λογαριασμοί.
   5. Δοκίμιο Εργασίας, με έκταση 2.000 λέξεις, το οποίο βασίζεται στην Προπτυχιακή Βιβλιογραφία, και πραγματεύεται ένα (1) από τα ακόλουθα τρία (3) ζητήματα της Οικονομικής Επιστήμης (Προτεινόμενη-Ενδεικτική Βιβλιογραφία εκτίθεται στη συνέχεια της παρούσης Προκήρυξης): (i). Μικροοικονομικές Συναρτήσεις Παραγωγής, Αποδόσεις Κλίμακας και Συναρτήσεις Κόστους Παραγωγής. (ii). Το Μακροοικονομικό Υπόδειγμα IS-LM των Ανοικτών Οικονομιών. (iii). H Οικονομετρική Εκτίμηση των Μικροοικονομικών Συναρτήσεων Καταναλωτικής Ζήτησης.
   6. Φωτοαντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
   7. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και κάθε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποδεικτικού (αντιστοίχως για τις άλλες γλώσσες).
   8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητές ή μία (1) από καθηγητή και μία (1) από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλουν συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   10. Μία (1) Φωτογραφία ταυτότητας.
   11. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: (α) δεν παρακολουθούν άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, (β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας, και (γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ:

   Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, τότε καλούνται σε Συνέντευξη. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει:

   (1) Βαθμών στα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του παρόντος ΠΜΣ επιμέρους Προπτυχιακά Μαθήματα, καθώς και Βαθμού σε Διπλωματική Εργασία, όταν αυτή προβλέπεται στον Προπτυχιακό Κύκλο Σπουδών (40%), και
   (2) Συνολικού Βαθμού στη Συνέντευξη και στην Παρουσίαση, στο πλαίσιο της Συνέντευξης, του ως άνω Δοκιμίου Εργασίας (60%). 

   Η ημερομηνία της Συνέντευξης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και στην κεντρική σελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου. 

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   (i). Besanko, D., & Braeutigam, R. (2009). Μικροοικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, και, εναλλακτικά ή σε συνδυασμό, Varian, H. (2015). ΜικροοικονομικήΑθήνα: Κριτική. 

   (ii). Salvatore, D. (2017). Διεθνής οικονομική. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα, και, εναλλακτικά ή σε συνδυασμό, Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2015). Διεθνής οικονομική. Αθήνα: Κριτική.  

   (iii). Stock, J. H., & Watson, M. W. (2017). Εισαγωγή στην οικονομετρία. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, και, εναλλακτικά ή σε συνδυασμό, Gujarati, D. Ν, & Porter, D. (2016). Οικονομετρία. Αρχές και εφαρμογές. Αθήνα: Εκδόσεις Τζιόλα.

  • Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   1. Ποσοτικές Μέθοδοι Ι
   2. Μικροοικονομική Θεωρία
   3. Μακροοικονομική Θεωρία Ι
   4. Ανάλυση Εισροών − Εκροών

   Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   1. Διεθνής Οικονομική
   2. Οικονομετρία
   3. Κοινωνική Οικονομία
   4. Ερευνητική Μεθοδολογία

   Γ΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   1. Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ
   2. Δημόσια Οικονομική
   3. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
   4. Οικονομική Πολιτική

   Δ΄ Εξάμηνο (ECTS 30)

   Διπλωματική Εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email