Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη σκοπεύει στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στην περιοχή της Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής.

   Επιδιώκεται η προετοιμασία:

   για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στοχεύοντας σε σταδιοδρομία σε:

   • Πανεπιστήμια ως μέλη ΔΕΠ
   • Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά ινστιτούτα
   • Τράπεζα της Ελλάδος
   • Τμήματα Μελετών εμπορικών τραπεζών

   για σταδιοδρομία ως ανώτερα στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως:

   • Μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις
   • Δημόσιους οργανισμούς
   • Υπουργεία
   • Τράπεζες

   Δείτε την προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 προσφέρουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) πλήρους φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics). Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (κατεύθυνση Οικονομικής Θεωρίας) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, του πρώτου μεταπτυχιακού προγράμματος που λειτούργησε στην Ελλάδα (1978) και αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. 

   Απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ). 

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500€. Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 3 εξάμηνα αν ο φοιτητής επιλέξει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή σε 4 εξάμηνα αν επιλέξει μαθήματα αντί διπλωματικής. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διεξάγονται στην Ελληνική και/ή Αγγλική γλώσσα. 

   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  16 Μαρτίου 2020 μέχρι 15 Ιουνίου 2020

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Επιστήμη» για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως τη Δευτέρα 20-7-2020.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η προσφορά θέσεων στο Πρόγραμμα γίνεται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας.

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Έντυπο αίτησης (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και κατατίθεται εκτυπωμένο στη γραμματεία εντός 5 ημερών μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά). Οδηγίες συμπλήρωσης:
    I. Συνδέεστε στο https://e-graduate.applications.aueb.gr/
    II. Εγγράφεστε στο σύστημα δημιουργώντας λογαριασμό νέου χρήστη
    III. Εντοπίζετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών Προγραμμάτων, το
    «Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (πλήρους φοίτησης)»
    IV. Συμπληρώνετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης (και φωτογραφία)
    V. Πατάτε «Υποβολή» προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση.
   2. Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του απαιτείται πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι σε περίπτωση εισαγωγής του, η εγγραφή του θα ισχύει υπό την προϋπόθεση λήψης του πτυχίου του μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.
   3. Βεβαίωση Ισοτιμίας και αντιστοιχίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού)
   4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2) (Ενδεικτικά Πιστοποιητικά: Proficiency του Cambridge ή Michigan, Certificate in Advanced English (CAE), TOEFL (IBT), IELTS, TOEIC, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς και τα λοιπά αποδεκτά πιστοποιητικά από τον ΑΣΕΠ). Σημείωση: όλα τα πιστοποιητικά αγγλικής, με εξαίρεση το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, πρέπει να υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο.
   5. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από καθηγητές που κατατίθενται από τον υποψήφιο σε σφραγισμένους φακέλους είτε αποστέλλονται απευθείας από τους καθηγητές στη Γραμματεία του Προγράμματος εντύπως ή ηλεκτρονικά.

   Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Αξιολόγηση αιτήσεων με σειρά προτεραιότητας. 

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής 

   Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Γραμματεία ΔΜΠΣ στην Οικονομική Επιστήμη Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00-17:00 (τηλ. 210 8203617, email: [email protected]

  • Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα σπουδών εφόσον επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Συγκεκριμένα, τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α και Β) περιλαμβάνουν διδασκόμενα μαθήματα και κατά τη διάρκεια του Γ εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, αλλά η παρακολούθηση έξι (6) επιπλέον μαθημάτων, η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Δηλαδή, τα επιπλέον έξι (6) μαθήματα παρέχονται στο Γ και Δ εξάμηνο.

   Προκαταρκτικά – Σεπτεμβρίου
   Στατιστική και μαθηματικά για Οικονομολόγους
   (ή Εισαγωγή στα Οικονομικά – για μη Οικονομολόγους)

   Α’ Εξάμηνο
   Μικροοικονομική Θεωρία
   Μακροοικονομική Θεωρία
   Οικονομετρία
   Μαθηματικά για Οικονομολόγους

   Β’ Εξάμηνο
   Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
   Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
   Ανάλυση Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικές Μέθοδοι
   Δυο (2) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Β εξαμήνου*

   Γ’ Εξάμηνο
   Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής
   Ή
   Γ’ και Δ’ Εξάμηνο (αντί Διπλωματικής Διατριβής)
   Έξι (6) μαθήματα επιλογής από τη λίστα Γ και Δ Εξαμήνων**

   *Κατάλογος προσφερομένων μαθημάτων επιλογής Β εξαμήνου:
   Βιομηχανική Οργάνωση
   Χρηματοοικονομική Θεωρία
   Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
   Δημόσια Οικονομική
   Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας
   Οικονομικά Μαθηματικά
   Οικονομική Ανάπτυξη, Ιστορία και Κοινωνική Πολιτική
   Οικονομικά της Εργασίας

   **Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής Γ και Δ εξαμήνων (ενδεικτικά):
   Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Εμπορίου
   Προχωρημένα Θέματα Διεθνούς Μακροοικονομικής
   Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας
   Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Παιγνίων και Οικονομικών της Πληροφόρησης
   Προχωρημένα Θέματα Χρηματοοικονομικής
   Προχωρημένα Θέματα Οικονομικής Μεγέθυνσης
   Προχωρημένα Θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής
   Προχωρημένα Θέματα Νομισματικής Πολιτικής

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email