Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στην Οικονομική Επιστήμη. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και να συμβάλουν, μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης, στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

   Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται:
   Με την παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κατά τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα. Με την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) και την παραγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» που διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2020. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους έως και το Σεπτέμβριο του 2020. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr από 28.05.2020 έως και 31.08.2020 επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου [απαιτείται βαθμός πτυχίου τουλάχιστον έξι (6)]. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους.
   4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.

   Επιπρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

   1. Οι υποψήφιοι που έχουν τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ.
   2. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά και το πιστοποιητικό καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας (πτυχίο από ελληνικό Πανεπιστήμιο ή κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

   Οδηγίες υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

   1. Στο ΒΗΜΑ 1 «Στοιχεία Υποψηφίου», οι υποψήφιοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, email) και επιλέγουν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική»).
   2. Στο ΒΗΜΑ 2 «Υποβολή Δικαιολογητικών», οι υποψήφιοι αναρτούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παραπάνω κατά περίπτωση. Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να είναι της μορφής pdf, doc ή docx. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικό αναγνώρισης τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ και πιστοποιητικό ελληνομάθειας) πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή pdf.
   3. Στο ΒΗΜΑ 3 «Αίτηση χορήγησης Συστατικής Επιστολής», οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, email, Οργανισμός/Ίδρυμα, Ιδιότητα) δύο (2) ατόμων οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παράσχουν συστατική επιστολή για τον/την υποψήφιο/α. Η μια (1) τουλάχιστον συστατική επιστολή θα πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου που σχετίζεται με τις προηγούμενες σπουδές του/της υποψηφίου/ας. Τα προτεινόμενα άτομα θα λάβουν ειδοποίηση μέσω email για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της συστατικής επιστολής.

   Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα τυπικά κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω, θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης είτε μέσω Skype.

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν επαρκή γνώση σε μαθήματα μικροοικονομικής, μακροοικονομικής και ποσοτικών μεθόδων θα δώσουν εξετάσεις σε ένα ή και περισσότερα μαθήματα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (https://econ.uoi.gr/) ή να αποστείλουν email στο [email protected].

  • Για την ολοκλήρωση του προγράμματος συνολικού αριθμού 90 ECTS και την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων κορμού και έξι (6) μαθημάτων επιλογής, κατά τη διάρκεια δύο (2) πρώτων εξαμήνων.

   Στο Γ΄ εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ Διπλωματική Εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ECTS, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

   Α΄ Εξάμηνο

   Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου είναι όλα υποχρεωτικά. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα).

   • Μακροοικονομική Ι
   • Μακροοικονομική ΙΙ
   • Μικροοικονομικής Ι
   • Μικροοικονομική ΙΙ
   • Οικονομετρία Ι
   • Οικονομετρία ΙΙ
   • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

    

   Β΄ Εξάμηνο (Επιλογή 6 μαθημάτων από τα παρακάτω)

   Τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου είναι επιλογής. Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει συνολικά 6 μαθήματα, από ένα σύνολο τουλάχιστον 10 μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα έχει διάρκεια 6 εβδομάδων (4 ώρες την εβδομάδα). Τα μαθήματα επιλογής καθορίζονται κάθε ακαδημαϊκό έτος από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η πιο κάτω λίστα παρουσιάζει όλα τα πιθανά προσφερόμενα μαθήματα.

   • Διεθνές Εμπόριο
   • Οικονομικά της Εργασίας
   • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
   • Δημόσια Οικονομικά
   • Οικονομική Μεγέθυνση
   • Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
   • Οικονομική Πολιτική
   • Θεωρία Παιγνίων
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι στα Δυναμικά Οικονομικά
   • Ευφυείς Μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης
   • Οικονομική Ανάπτυξη
   • Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις
   • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων
   • Mαθηματικά των χρηματαγορών
   • Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική
   • Οικονομική των Ανθρωπίνων Πόρων
   • Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας
   • Οικονομικά του Περιβάλλοντος
   • Βιομηχανική Οργάνωση
   • Οικονομικά της Υγείας
   • Πειραματικά Οικονομικά
   • Πολιτική Οικονομία
   • Υπολογιστικά Οικονομικά
   • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
   • Εφαρμοσμένη Οικονομική
   • Χρηματοοικονομική Λογιστική
   • Θεωρία Καταναλωτή
   • Στοχαστική Προσομοίωση
   • Χρηματοοικονομικές Επενδύσεις

    

   Γ΄ Εξάμηνο

   Στο Γ’ εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.

   Στον τελικό μέσο όρος βαθμολογίας η Μεταπτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε 4 μαθήματα.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email