Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και η επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο του Δικαίου των Επιχειρήσεων και των Οικονομικών που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, η παροχή στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς αυτούς της νομικής και οικονομικής επιστήμης που συσχετίζονται με τις ανάγκες λειτουργίας και οικονομικής παρακολούθησης των εμπορικών εταιριών και εν γένει επιχειρήσεων, τις συναλλαγές αυτών με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, την ανάπτυξη και επέκτασή τους σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές αλλά και τους λόγους και τις αιτίες μετασχηματισμού τους ή και λύσης τους.

   Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το παρόν και το μέλλον της ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων, της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και επέκτασης αυτών αλλά και της δημιουργίας καθεστώτος και κλίματος υγιούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ελληνική και παγκόσμια αγορά.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί, σε όσους ενδιαφέρονται, ότι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη ως:

   Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

   Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων, (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από
   15 Ιουλίου έως και 20 Αυγούστου 2020.

   Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

   Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης 

   • Εγγραφή του φοιτητή: 900 € ευρώ
   • Εγγραφή του φοιτητή: 450 € ευρώ
   • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 1.500 € ευρώ
   • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 1.500 € ευρώ

   Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

   • Έως τη λήξη του Α΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
   • Έως τη λήξη του Β΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
   • Έως τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου: 900 € ευρώ
   • Έως τη λήξη του Δ΄ εξαμήνου: 750 € ευρώ

   Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Διαδικασίες

   Αρχικά, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί  ηλεκτρονικά η αίτηση υποψηφιότητας  στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://master–ebl.ihu.gr.

   Αφού αξιολογηθεί η αίτηση θα ακολουθήσει προφορική συνέντευξη. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
   Τέλος, θα ανακοινωθεί η επιλογή ή μη της υποψηφιότητας στο ΠΜΣ. και σε περίπτωση επιτυχούς επιλογής θα πρέπει να γίνει η καταβολή της Α΄ δόσης των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται MONO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (εδώ)

   Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας θα κατατεθεί στη γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, γραφείο ΧΒΔ 1-29 (τηλ. 2510-462197) κατά το χρονικό διάστημα των συνεντεύξεων και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

   Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

   • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
   • Αναλυτική βαθμολογία σπουδών (προαιρετικά)
   • Τίτλος ισοτιμίας για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
   • Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών.
   • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα)
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν,1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αντίγραφα των πιστοποιητικών είναι ακριβή αντίγραφα κι ότι θα προσκομιστούν τα πρωτότυπα, αν ζητηθούν.
   • Φωτοτυπία ταυτότητας

   Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 4621967 – e-mail: [email protected]

  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης

   Α’ Εξάμηνο

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ6
   2ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ6
   3ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ6
   4ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ6
   5ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ6
   Σύνολο30

   Β’ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ6
   2ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ6
   3ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ6
   4ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ6
   5ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ6
   Σύνολο30

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)30
   ΣΥΝΟΛΟ30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α,Β,Γ ΕΞΑΜΗΝΩΝ90

    

   Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης

   Α’ Εξάμηνο

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ6
   2ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ6
   3ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ6

   Β’ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ6
   2ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ6
   3ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΝΠΔΔ6

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ6
   2ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ6

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ6
   2ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ6

   ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ, Δ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 60 ECTS

   Ε΄ Εξάμηνο

    

   α/αΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)

    

   1Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)30

    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β, Γ, Δ, Ε ΕΞΑΜΗΝΩΝ 90 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email