Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)

 • oikonomiko panepistimio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής ανάλυσης και έρευνας στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Συγκεκριμένα στοχεύει:

   • Nα εκπαιδεύσει και διαμορφώσει στελέχη επιχειρήσεων ικανά να επιλύουν σύνθετα ζητήματα στον ενεργειακό κλάδο.
   • Να προσφέρει ειδίκευση σε αποφοίτους κυρίως νομικών και οικονομικών επιστημών, η οποία θα τους επιτρέψει να εργαστούν σε ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου.
   • Να ενισχύσει την ικανότητα των αποφοίτων να αναζητήσουν εργασία στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, συμμετέχοντας άρτια προετοιμασμένοι στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς διαγωνισμούς.
   • Να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν στον Ελληνικό δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενέργειας, διεκδικώντας επάξια θέσεις ευθύνης και διεύθυνσης.
   • Να εξασκήσει τους φοιτητές στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών και στρατηγικών της Ένωσης, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σε ενεργειακά θέματα και στην εφαρμογή τους στο εθνικό πλαίσιο.
   • Να μυήσει τους φοιτητές στη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, στη διακρατική λογική και στην ανάγκη για υπερεθνικές λύσεις, αμοιβαίου οφέλους.
   • Να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην αναζήτηση και ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων που να συνδυάζουν την προστασία του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη και την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας σε ένα διαρκώς  μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο.
   • Να προετοιμάσει τους φοιτητές προς την κατανόηση των ενεργειακών εξελίξεων και στο σχεδιασμό στρατηγικών και πολιτικών, ως στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.
   • Να παράσχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και να παρακολουθούν σεμινάρια που θα γίνονται σε  εταιρείες του ενεργειακού κλάδου.
   • Να οργανώνει για τους φοιτητές επισκέψεις σε εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομές δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου κλπ.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό / γνωσιακό υπόβαθρο.

   Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τα εξής γνωστικά πεδία:

   α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας
   β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

   Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων. Αποβλέπει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των ενεργειακών αγορών.

   Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

   Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
   Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες. 

   Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ5248Β/23-11-2018]. 

   Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

   ➢ 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2020
   ➢ 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/05/2020

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται έως την Παρασκευή 31-07-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές για το ακαδ. έτος 2020-2021, παρατείνεται δεύτερη φορά έως την Παρασκευή 31-08-2020. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

   Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας. 

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr 

   Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

   1. να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
   2. να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές
   3. να επιλέξετε το τμήμα πλήρους ή μερικής φοίτησης
   4. να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης
   5. να αποστείλετε ταχυδρομικά ή να υποβάλετε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως), μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

   Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]
   2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
   3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
   4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου.]
   5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
   7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

   * Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο). 

   Η υποβολή υποψηφιότητας στην παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής. 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, [email protected]

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές  απαιτείται:

   • Υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα.
   • Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου συγγραφής διπλωματικής εργασίας.
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και επιτυχής εξέταση σε αυτή.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.).

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Η διδασκαλία και οι εξετάσεις των μαθημάτων του ΠΜΣ, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in Energy Markets)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email