Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation).

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, της Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων νια τη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

   Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας» (MSc in Ecology and Biodiversity Conservation). Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και δεν υπερβαίνει τα έξι (6) εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης, η χρονική διάρκεια είναι έξι (8) εξάμηνα.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων),αλλά και τη διαχείριση της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και σχετικών μονάδων παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) σύμφωνα με την ποιότητα των υποψηφίων και εγκρίνεται ετησίως από τη Συνέλευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.). Για τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών, ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί ανά έτος δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 25% των εισακτέων φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα το αντίστοιχο έτος. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας, Χημείας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

   Για την επιλογή των ΜΦ συνεκτιμώνται:
   α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (βαθμός πτυχίου, επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ, ειδίκευση, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια),
   β) η επίδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικών συνεντεύξεων και
   γ) η κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, (επίπεδο Β2).

   Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης και αντίστοιχο εύρος για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
   Βαθμός Πτυχίου: 0-15,
   Συνάφεια πτυχίου: 0-15,
   Γνώση ξένων γλωσσών: 0-10,
   Δημοσιεύσεις: 0-15,
   Ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-10,
   Συστατικές Επιστολές: 0-5,
   Συνέντευξη: 0-30.

   Προϋπόθεση για οριστική εγγραφή των υποψηφίων στο ΠΜΣ είναι η κατάθεση αναγνωρισμένου πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους της προκήρυξης.

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 3.000 Ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών θα γίνουν κατά το διάστημα 02 Ιουνίου έως και 20 Αυγούστου 2020.

   Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης για το ΠΜΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (κατά προτίμηση σε ένα ενιαίο αρχείο pdf με την σειρά που παρουσιάζονται παρακάτω)

   1. Αίτηση (έντυπο αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
   2. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα, κατά την εγγραφή τους και το αντίγραφο πτυχίου μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
   3. Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και μεταπτυχιακών εάν υπάρχουν).
   5. Τίτλο σπουδών που να τεκμηριώνει την επαρκή γνώση της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
   6. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν από τους συστήνοντες, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στην κ. Βασιλική Σιαφάκα ([email protected]). Προσοχή, στο έντυπο της αίτησης θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και η ιδιότητα των συστηνόντων.
   7. Δυο (2) φωτογραφίες.
   8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα βοηθήσει την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (Ε.Ε.Ε.) να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τα προσόντα και τις δεξιότητές τους.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ κ. Βασιλική Σιαφάκα, [email protected], τηλ. 210-7274602 και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη, [email protected], τηλ. 210-7274248, fax: 210-7274065.

   Όλα τα απαραίτητα έντυπα, ο Κανονισμός Λειτουργίας και περιγραφή του Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ».

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2020 κατά πάσα πιθανότητα μέσω διαδικτύου. Για την ακριβή ώρα και ημέρα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιου θα ενημερωθούν μέσω e-mail

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Οικολογία Y 6 ECTS
   • Πρότυπα Βιοποικιλότητας Y 6 ECTS
   • Βιολογία Διατήρησης Y 6 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Μοριακή και Εξελικτική Οικολογία Ε 6 ECTS
   • Εισαγωγή στην R και στην Python Ε 5 ECTS
   • Φυσική Γεωγραφία και Κλιματολογία E 4 ECTS
   • Χωρική ανάλυση με συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών-Τεχνικές τηλεπισκόπησης E 6 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • Βιοποικιλότητα της Ελλάδας Υ 8 ECTS
   • Στατιστική και Οικολογική μοντελοποίηση Υ 6 ECTS
   • Οικοσυστήματα Επιφανειακών (εσωτερικών) υδάτων Υ 6 ECTS
   • Περιβαλλοντική νομοθεσία – Περιβάλλον και διοίκηση Y 4 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Προσαρμοστικοί Μηχανισμοί Φυτών και Ζώων E 3 ECTS
   • Περιβαλλοντική επικονωνία (περιβαλλοντική εκπαίδευση και πολιτότητα) E 3 ECTS
   • Ανάλυση γενετικών και γενωμικών δεδομένων E 4 ECTS
   • Περιβαλλοντική βιοτεχνολογία E 4 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο: 

   Υποχρεωτικά Μαθήματα:

   • Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας της Ελλάδας Υ 6 ECTS
   • Προχωρημένη Άσκηση Μεθοδολογίας Έρευνας Y 14 ECTS
   • Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Y 10 ECTS

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Ολοκλήρωση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  Y 30 ECTS

   Υ: Υποχρεωτικό Μάθημα, Ε: Επιλογής Μάθημα

   Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει μαθήματα έτσι ώστε να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο 30 ECTS ανά εξάμηνο σπουδών

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email