Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη ΚλινικοΕργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα (MSc in Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και την προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασμάτων της Θωρακικής Κοιλότητας (πνεύμονα, υπεζωκότα, θύμου, οισοφάγου κ.λπ.).

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των ΜΦ στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, πολυθεματικής (multidisciplinary) θεραπείας,
   βασικής και κλινικής έρευνας στην Ογκολογία Θώρακα.

   Το ΠΜΣ στοχεύει:
   • Να εμβαθύνει στην μοριακή βιολογία, στην παθογένεια και στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην καρκινογένεση των νεοπλασμάτων του θώρακα.
   • Να γεφυρώσει τη βασική έρευνα στο πεδίο της Ογκολογίας Θώρακα με την κλινική έρευνα και την κλινική πρακτική στην καθ’ ημέρα πράξη.
   • Να αναπτύξει, εκπαιδεύσει και εφαρμόσει πολιτικές πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης των νεοπλασμάτων του θώρακα.
   • Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και να προωθήσει στη χώρα μας την πρακτική της πολυδύναμης και πολυθεματικής (multidisciplinary) προσέγγισης των ασθενών με νεοπλασίες του θώρακα.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» “Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc).

   Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020. Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η διεπιστημονική Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασμάτων της Θωρακικής Κοιλότητας (πνεύμονα, υπεζωκότα, θύμου, οισοφάγου κλπ). Εκπαιδευτικός στόχος του ΠΜΣ είναι η απόκτηση σύγχρονης γνώσης και εμπειρίας στα νεοπλάσματα του θώρακα, η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς), έγκαιρης διάγνωσης, πολυθεματικής (multidisciplinary) θεραπείας, βασικής και κλινικής έρευνας στην Ογκολογία Θώρακα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής εργασίας.

   Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ ορίζονται σε 4.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα. Καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, συνολικά 4 εξάμηνα). Το ΠΜΣ δύναται να χορηγήσει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος θα εξαρτηθεί από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και με προκαθορισμένα κριτήρια.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κα) κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής όπως Επαγγελματίες Υγείας (Επιστημών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Τμήμα Βιολογικού, Τμήμα Φαρμακευτικής). Επίσης, κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων και λοιπά ΤΕΙ Επιστημών Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας), της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ΄ ανώτατο όριο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την ανάρτηση της Προκήρυξης έως και 30-06-2020 15-09-2020 (παράταση προκήρυξης) ηλεκτρονικά  στη Γραμματεία του ΠΜΣ: [email protected],  ΓΝΘΑ «Η Σωτηρία», Ογκολογική Μονάδα Γ Παν/κής Παθολογικής Κλινικής,

   Λ. Μεσογείων 152, 115 27 Αθήνα. Κτίριο Ζ (τέλος κίτρινης γραμμής, 3ος όροφος), τηλ: 210-7700220, 6942491100 .

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή με βάση:

   α) Τα υποβαλλόμενα προς αξιολόγηση δικαιολογητικά,

   β) Τις συνεντεύξεις των υποψηφίων, οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και πρόσκληση με e-mail

   γ) γραπτές εξετάσεις  πολλαπλής επιλογής

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και παράλληλες δραστηριότητες: παρακολούθηση ημερίδων, συνεδρίων ή διαλέξεων εκτός του τακτικού προγράμματος του ΠΜΣ, τη συγγραφή επιστημονικών εργασιών καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Τα μαθήματα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Θέματα Προγράμματος:

   • Οδηγίες συγγραφής ιατρικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων
   • Εκπαίδευση στη σωστή παρουσίαση ενός επιστημονικού θέματος
   • Βασικές αρχές βιοστατιστικής
   • Μοριακά μονοπάτια
   • Από το σύμπτωμα στη διάγνωση
   • Συνδυαστικές θεραπείες καρκίνου πνεύμονα
   • Επείγουσες καταστάσεις στην ογκολογία
   • Βασικές αρχές κλινικών μελετών
   • Υποστηρικτική και ανακουφιστική αγωγή
   • Ανθρωπιστική ιατρική
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη ΚλινικοΕργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα (MSc in Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email