Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων. Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.
   Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται:
   (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Ιδρυμάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Προγράμματος.
   (β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.
   (γ) Hδιεθνής αναγνώριση του υψηλού επιπέδου της παρεχόμενης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης κατόπιν αξιολόγησης με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά κριτήρια.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία” (ΦΕΚ Ίδρυσης και Κανονισμού 2587/3-7-2018 τ.Β’),το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Ογκολογίας και η προετοιμασία των αποφοίτων του για να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον τομέα της Ογκολογικής έρευνας και πρακτικής. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή/και στελέχωση ερευνητικών υποδομών και Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) ή θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης εταιρειών (φαρμακευτικών, βιοτεχνολογικών κ.α.) και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας. 

   Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία 2 αφορούν στην παρακολούθηση μαθημάτων και 1 εξάμηνο στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα, στην Ιατρική Σχολή στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η γλώσσα του Προγράμματος είναι η Ελληνική και τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κανόνα κάθε Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα (17.30-21.30) και το Σάββατο (10.00-16.00)

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕπ). 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. 

   Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω προϋπόθεση, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕπ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. 

   Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   • Ο βαθμός του πτυχίου 
   • Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών 
   • Η σχετική με το Πρόγραμμα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
   • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος 
   • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών 
   • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη 

   Τέλη Φοίτησης
   Το Πρόγραμμα προβλέπει τέλη φοίτησης ύψους 3000€ για το σύνολο των σπουδών. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται τμηματικά ως εξής: 

   Δόση Ποσό Περίοδος καταβολής
   Α ́ δόση 1000€ Εγγραφή (Σεπτέμβριος 2020) Β ́ δόση 1000€ Φεβρουάριος 2021 Γ’ δόση 1000€ Σεπτέμβριος 2021 

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.grστην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1.  Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr
    και τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία
   2. Για πτυχιούχους:
    2.1. Αντίγραφο Πτυχίου και
    2.2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού Επιπρόσθετα καλούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
    Για τελειόφοιτους: Υποβάλλουν μόνο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει)
   3. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 ή εναλλακτικά τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών
   4. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και διακρίσεων π.χ. επαγγελματικές πιστοποιήσεις, βραβεία, υποτροφίες αριστείας, κ.α.
   5. Κατάλογο δημοσιεύσεων και εργασιών σε συνέδρια εφόσον υπάρχουν
   6. 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα σταλούν απ’ ευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
   7. Φωτογραφία 

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB. Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB. 

   Για τη Φωτογραφία Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg Μέγιστο Μέγεθος: 2MB Διαστάσεις: 200pxx 200px 

   Για τις Συστατικές Επιστολές Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει: 

   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στη [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»
   2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη 

   Προθεσμία Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Δευτέρα 18/5/2020. 

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ με email: [email protected]

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε 90.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μηχανισμοί ογκογένεσης 8 ECTS
   Ανίχνευση, Απεικόνιση και Διάγνωση (Παθολογοανατομική και κυτταρολογική διάγνωση, μοριακή ανίχνευση νεοπλασιών, μοριακοί Βιοδείκτες για ανίχνευση νεοπλασιών) 8 ECTS
   Πρόγνωση του καρκίνου (Παθολογοανατομικοί κυτταρολογικοί και μοριακοί δείκτες) πρόγνωσης της εξέλιξης της νόσου) 5 ECTS
   Αρχές απεικόνισης, κριτήρια ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία, radiomics, επεμβατική ακτινολογία 4 ECTS
   Επιδημιολογία και στρατηγικές πρόληψης του καρκίνου 5 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Αρχές Συστηματικής θεραπείας, Ογκολογική Φαρμακολογία. Κλινικές μελέτες. 6 ECTS
   Ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εξατομικευμένη Ιατρική. Μοριακοί Βιοδείκτες για παρακολούθηση θεραπειών. 6 ECTS
   Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία 3 ECTS
   Χειρουργική Ογκολογία 5 ECTS
   Παρηγορική φροντίδα, φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου 2 ECTS
   Ψύχο-ογκολογία 2 ECTS
   Διατροφική προσέγγιση ασθενούς με νεοπλασία 2 ECTS
   Εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες σε ασθενείς με νεοπλασία 2 ECTS
   Οικονομικά της υγείας/ογκολογικών φαρμάκων 2 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

   Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις της ΕΔΕπ και αναφορά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

   Η τελική Βαθμολογία του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διαμορφώνεται ως εξής: κατά 70% από το μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων και κατά 30% από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email