Loading...

Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ)/Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & EB)»/«Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)»

   Το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB &AB)» / «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ & ΕΒ)» αποσκοπεί στην παροχή σύγχρονων, θεμελιωδών γνώσεων σε υψηλό διεπιστημονικό επίπεδο, στην πρακτική εξειδίκευση σε ερευνητικές τεχνικές και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ερευνητικών προβλημάτων σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. που θέλουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή επαγγελματική αποκατάσταση στη βιομηχανία ή ευρύτερα στον ιδιωτικό τομέα.

   Το Π.Μ.Σ στην «ΟΚΕ & ΕΒ» στοχεύει στην προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.φ.) από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από όμορες χώρες.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB)- Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)»
   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
   ανακοινώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
   Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB)/
   Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017):
   «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και την
   απόφαση Αρ.31378 (ΦΕΚ τ.Β΄3841/6-9-2018) για την Ίδρυση του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών
   Σπουδών με τίτλο: «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική και Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (ΟΚΕ &
   ΕΒ)»/«Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)», με έναρξη Δευτέρα 7
   Οκτωβρίου, 2019.

   Κατηγορίες υποψηφίων:
   Κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής:
   Σε αυτούς περιλαμβάνονται πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
   Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής), Πολυτεχνικών Σχολών (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χημ. Μηχανικών),
   Βιολογικών και Θετικών επιστημών (Φυσικών, Χημικών, Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Πληροφορικής κ.α) και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
   σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
   Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   Το Π.Μ.Σ. μπορεί να δέχεται μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που μετακινούνται
   μέσω συμφωνιών του Α.Π.Θ. στo πλαίσιo των προγραμμάτων ERASMUS+ ή Erasmus International. Προϋπόθεση
   αποτελεί ότι οι μετακινούμενοι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την διάρκεια της υποδοχής τους στο
   πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ», αλλά θα κληθούν να εκπονήσουν μία
   εργασία (ερευνητική ή συστηματική ανασκόπηση), ανάλογα με την διάρκεια της μετακίνησης, η οποία θα
   αποτιμάται σε 30 ECTS/ανά εξάμηνο. Οι μετακινούμενοι θα κληθούν να παρακολουθήσουν και κάποια από τα
   θεωρητικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. «ΟΚΕ & ΕΒ».
   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα πέντε (15) Μ.Φ.
   Επιπλέον του αριθμού εισακτέων και μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ» και εισήγηση
   από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ», με απόφαση του Τμήματος Οδοντιατρικής γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι
   που πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Π.Μ.Σ. στην «ΟΚΕ & ΕΒ» και
   ανήκουν σε άλλες κατηγορίες, όπως υπότροφοι Ι.Κ.Υ., ή άλλων Κοινωφελών Ιδρυμάτων που παρέχουν υποτροφίες
   για μεταπτυχιακές σπουδές β’ κύκλου, εφόσον το αντικείμενο της υποτροφίας τους ταυτίζεται με αντικείμενο της
   «ΟΚΕ & ΕΒ» κα.

   Κριτήρια επιλογής:
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου ποσοστό 30 %

   β. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου
   – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης
   – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών
   συνεδρίων.ποσοστό 15 %

   γ. Σχετική με το πρόγραμμα ερευνητική, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψήφιου ποσοστό 20%

   δ. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου, όπως προκύπτειαπό τη συνέντευξή του και την συνοδευτική επιστολή (motivation letter) στην επιτροπήαξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, ποσοστό 35%.

   Για όλους τους υποψηφίους που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, απαιτείται η πιστοποίηση επιπέδου
   C2, η οποία μπορεί να αποδειχθεί από τα παρακάτω πιστοποιητικά:
   1. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Αγγλικών (Γ2).
   2. Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge or Michigan.
   3. International English Language Testing System (IELTS) – University of Cambridge Local Examinations Syndicate
   (UCLES) – The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia, total score 7.5 or higher.
   4. London Tests of English Level 5-Proficient Communication-EDEXCEL.
   5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-MASTERY- and City and
   Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY ή City and Guilds Certificate in International
   ESOL-MASTERY- and Guilds Certificate in International Spoken ESOL-MASTERY (submitted all together).
   6. BULATS English Language Test, score 90-100, Cambridge University.
   7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International Trinity College London.
   8. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
   9. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All modes (Council of Europe Level C2).
   10.Test of Interactive English, C2 Level.
   11.Undergraduate or Postgraduate Degree received from foreign English-language University or Degree of the
   Faculty of English Literature from Greek University.
   12.Test of English for International Communication (TOEIC), total score 905 – Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   13.TOEFL score: 220 old evaluation system, 80 new evaluation system.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας
   Οι αιτήσεις κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (http://www.dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr)
   1. Αντίγραφο πτυχίου και Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (επίσημη μετάφραση στα Αγγλικά).
   2. Συνοδευτική επιστολή (motivation letter)
   3. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2.
   4. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   5. Αποδεικτικά δεξιοτήτων στην πληροφορική και στις άλλες νέες τεχνολογίες
   6. Έγγραφα πιστοποίησης σχετικής με το πρόγραμμα ερευνητικής, επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.
   7. Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   8. Αντίγραφο Α.Τ / Διαβατηρίου / VISA
   9. Δύο Συστατικές επιστολές (για αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων εκτός της Οδοντιατρικής Σχολής του
   Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.).
   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 30 Αυγούστου, 2019

   Σημαντικές ημερομηνίες:
   Συνεντεύξεις: 3 & 4 Σεπτεμβρίου, 2019
   Αποστολή επιστολής οριστικής επιλογής: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, 2019
   Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, 2019
   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
   http://dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr

    

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. «Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά
   (ΟΚΕ & EB)»/«Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)» απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων τριών (3) εξαμήνων και εκπόνηση Μ.Δ.Ε. (ECTS 90).(*Υ= Υποχρεωτικό, Ε= Επιλογής)

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Dental and Craniofacial Physiology and Pathology (φυσιοπαθολογία Στοματογναθικού Συστήματος) γ*  5
  • Introduction to Research Methodology (Εισαγωγή στηνΕρευνητική Μεθοδολογία)γ*  4
  • Biostatistics (Βιοστατιστική) γ* 5
  • Applied Biomaterials (Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά) γ*  6
  • Tissue Engineering and Regenerative Medicine/ Dentistry (Ιστοτεχνολογία και Αναγεννητική Ιατρική/ Οδοντιατρική) γ* 6
  • Applied Biomechanics (Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανολογία) γ*  4
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Advanced Microscopy (Προχωρημένη Μικροσκοπία) Ε*  2
  • Bioethical and Legal Aspects in Tissue Engineering & Advanced Cellular Therapies (Βιοηθική και Νομική Διάσταση στην Ιστοτεχνολογία και τις Προηγμένες Κυτταρικές θεραπείες)
   Ε* 2
  • Εργαστηριακή Άσκηση γ*  24
  • Σειρά Σεμιναρίων με Προσκεκλημένους Ομιλητές γ*  4
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Μ.Δ.Ε. γ* ΑΣΚΗΣΗ 30 30
   Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ