Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

 • Panepistimio Leykosias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προετοιμάζει επιστήμονες που θα μπορούν:

   • Να χειρίζονται, να παρεμβαίνουν και να βελτιώνουν το επίπεδο Φροντίδας Ψυχικής Υγείας εφαρμόζοντας καινοτομίες στη Νοσηλευτική.
   • Να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν νέους τρόπους παρέμβασης ολιστικής νοσηλευτικής φροντίδας σε ψυχιατρικούς ασθενείς.
   • Να εφαρμόζουν συστήματα ελέγχου και ποιότητας των Συστημάτων Φροντίδας Ψυχικής Υγείας.
   • Να διακρίνονται σαν επιστήμονες Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, για την τήρηση των αρχών της Ηθικής και Δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους.
   • Θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε όλες τις δομές Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια).

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   • Να διακρίνονται σαν επιστήμονες Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, για την τήρηση των αρχών της Ηθικής και Δεοντολογίας κατά τη διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους.
   • Θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε όλες τις δομές Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), πχ. σε Ιατρεία απεξάρτησης από ουσίες και άλλα.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

   Εισδοχή

   Στο πρόγραμμα των Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακού επιπέδου, Σχολών Επιστημών Υγείας με όρους καθώς και Ομοταγών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών γίνεται μετά από αίτησή τους στη Σχολή Επιστημών και Μηχανικής και την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη.
   Ειδικά:

   1. Γενικός βαθμός πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 25%).
   2. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα.
   3. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μεταπτυχιακοί τίτλοι, δημοσιεύσεις, εργασίες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, συστατικές επιστολές κ.α.).
   4. Βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα ή στην Πτυχιακή εργασία όταν αυτή σχετίζεται με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού ειδίκευσης.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

   1. Κατανοούν σε βάθος το επιστημονικό πλαίσιο της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας με εστίαση στη φιλοσοφία, τη θεωρία και τις νέες κλινικές πρακτικές της.
   2. Γνωρίζουν τις Θεωρίες και τα Μοντέλα φροντίδας Ψυχικής Υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.
   3. Προσεγγίζουν τα σύγχρονα θέματα του τομέα της Ψυχικής Υγείας της Νοσηλευτικής επιστήμης.
   4. Αντιλαμβάνονται το νομοθετικό πλαίσιο, τους κανόνες της δεοντολογικής συμπεριφοράς καθώς και τις Αρχές της Ηθικής, στη βάση των οποίων ασκείται το λειτούργημα του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας.
   5. Διακρίνουν, μελετούν και προσδιορίζουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις της Ψυχικής Υγείας, τα χαρακτηριστικά καθώς και τις συμπεριφορές υγείας πληθυσμών με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες όπως: παλιννοστούντες ομογενείς, οικονομικοί μετανάστες και άλλες πληθυσμιακές μειονότητες.
   6. Αντιμετωπίζουν απειλητικές και δυσάρεστες για τη ζωή καταστάσεις, επείγουσες ή μη, μέσα από τις εξειδικευμένες γνώσεις της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
   7. Μπορούν να μελετούν σε βάθος επιστημονικά άρθρα και να τα αξιολογούν- αξιοποιούν, ώστε να γίνεται συνεχής βελτίωση της Νοσηλευτικής πρακτικής στην Ψυχική Υγεία προς όφελος των ασθενών, οικογενειών, κοινοτήτων αλλά και των ίδιων των Νοσηλευτών.
   8. Σχεδιάζουν και υλοποιούν μια έρευνα σε όλα της τα στάδια, ώστε να είναι σε θέση να εκπονήσουν πιθανή Διδακτορική διατριβή στον τομέα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας.
  • Απευθύνεται σε 2 κατηγορίες υποψηφίων:

   • Σε ειδικευμένους νοσηλευτές Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής
   • Σε νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής

   Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί σε 18 μήνες (3 εξάμηνα) και απαιτεί τη συμπλήρωση 90 διδακτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή 30 σε κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 κατηγορίες: (α) υποχρεωτικά (60 ECTS ) και (β) επιλογής (30 ECTS).

   Για την 2η κατηγορία (Νοσηλευτές Γενικής Νοσηλευτικής) θα δίδονται προαπαιτούμενα μαθήματα σε διάρκεια ενός επί πλέον εξαμήνου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ειδικότητα του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας. Άρα το πρόγραμμά τους θα διεξαχθεί σε 24 μήνες (4 εξάμηνα) και απαιτεί τη συμπλήρωση 120 διδακτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή 30 σε κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: (α) συμπληρωματικά εξειδίκευσης (30 ECTS), (β) υποχρεωτικά (60 ECTS) και (γ) επιλογής (30 ECTS). Σε αυτούς τους υποψηφίους απαιτείται πρακτική άσκηση 560 ωρών, προκειμένου να αναγνωρίζονται από το σχετικό Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας της Κύπρου.

   Ο φοιτητής για να αποφοιτήσει, πρέπει να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Νοσηλευτική Διοίκηση και Μονάδες Υγείας 5 ECTS Credits
   • Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα σε Άτομα με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας Ι 5 ECTS Credits
   • Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα σε Άτομα με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας ΙΙ 5 ECTS Credits
   • Τεχνικές και Μέθοδοι Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στη Ψυχική Υγεία 5 ECTS Credits
   • Επιδημιολογία της Υγείας 10 ECTS Credits
   • Ψυχική Υγεία 10 ECTS Credits

   Semester 2

   • Θεραπεία και Αντιμετώπιση Ψυχικών Νοσημάτων 10 ECTS Credits
   • Σύγχρονες Παρεμβάσεις και Προσεγγίσεις στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 12 ECTS Credits
   • Βιοηθική και Νομικό Πλαίσιο στην Ψυχική Υγεία 8 ECTS Credits

   Semester 3

   • Δυναμική της Ομάδας και της Οικογένειας 10 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email