Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι η μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική-Παθολογία που ιδρύθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 2003 σε σύμπραξη των Ιδρύμάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και των Τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής αντιστοίχως. Με εκατοντάδες απόφοιτους και υπερδεκαπενταετή εμπειρία στη νοσηλευτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση το σύγχρονο Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι σε θέση να προετοιμάσε επαρκώς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, ώστε να παρέχουν αποτελεσματική, ασφαλή και καινοτόμα φροντίδα σε ενήλικα άτομα που έχουν έλλειμμα αυτο-φροντίδας.

   Στόχος του Π.Μ.Σ. Νοσηλευτική Φροντίδα Ενηλίκων είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των φοιτούντων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εξελίξουν και να παρέχουν τεκμηριωμένη και επιστημονική νοσηλευτική φροντίδα. Το Π.Μ.Σ. προφέρει την ευκαιρία στους φοιτούντες να εξελίξουν τη νοσηλευτική γνώση τους και να αναπτύξουν την επιστημονική σκέψη τους για να παρέχουν πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, και να διαχειρίζονται επιτυχώς πολύπλοκες καταστάσεις που σχετίζονται με ζητήματα φροντίδας υγείας. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. έχει στόχο να αποκτήσουν οι φοιτούντες δεξιότητες κριτικής σκέψης, δυνατότητες εφαρμογής ερευνητικών και αναστοχαστικών αποτελεσμάτων και τεκμηρίων στην πράξη, και να αναπτύξουν γνώσεις σχεδιασμού και διεξαγωγής έρευνας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Ανακοινώνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» που οργανώνεται από το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

   Αιτήσεις των υποψηφίων για φοίτηση στο ακαδημαϊκό έτος 2020-21 γίνονται δεκτές από 20-07-2020 έως και 11-09-2020.

   Θέσεις: Θα γίνουν δεκτοί είκοσι (20) φοιτητές/τριες κατ’ ανώτατο όριο.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον προσκομίσουν αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των οποίων συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στη Νοσηλευτική.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., το αργότερο μέχρι 11-09-2020, τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Π.Μ.Σ. η οποία αναμένεται να γίνει εντός του Οκτωβρίου 2019].
   4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού).
   5. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   6. Υποστηρικτικό υπόμνημα: οι υποψήφιοι χρειάζεται να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν υποστηρικτικό υπόμνημα που θα αναφέρον με λεπτομέρεια τους λόγους για τους οποίους αιτούνται να συμμετάσχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και πως θα τους είναι χρήσιμο το ΠΜΣ στην επιστημονική και επαγγελματική τους πορεία.
   7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα επιτρέψει την πληρέστερη αξιολόγησή του.

   Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής

   Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο αιτήσεις που διαθέτουν πληρότητα στοιχείων και δικαιολογητικών. Ελλιπείς αιτήσεις θα απορρίπτονται, δίχως περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων, καθώς και οι αιτήσεις των οποίων οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου στο Δ.Π.Μ.Σ.

   Οι αιτήσεις που συνοδεύονται από πλήρη φάκελο απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. και θα αξιολογούνται περαιτέρω με βάση Α) Ακαδημαϊκά/ ερευνητικά κριτήρια, Β) Επαγγελματικά και Γ) Συνέντευξη.

   Συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και μοριοδότηση:

   • Βαθμός συναφούς Πτυχίου (Πτυχίο Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου) Πολλαπλασιάζεται ο βαθμός Πτυχίου με το 2 για να εξαχθούν τα μόρια Βαθμός Πτυχίο 8.4 x 2= 16.8 Υποψήφιοι που έχουν και δεύτερο πτυχίο από Σχολή Υγείας ή ΣΕΥΠ
   • Υποψήφιοι που έχουν άλλο συναφές μεταπτυχιακό/ διδακτορικό τίτλο
   • Υποψήφιοι που έχουν συναφή εργασιακή εμπειρία Θα απονέμονται 0.1 μόριο για κάθε μήνα εργασίας με το μέγιστο των 5 μόρια Εργαζόμενος με 12 μήνες εργασίας x 0.1 = 1.2 μόρια
   • Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 10 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 7 μόρια
   • Υποψήφιοι που έχουν δημοσίευση σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά Για κάθε δημοσίευση πρώτο όνομα 6 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 4 μόρια
   • Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Διεθνές Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 4 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 3 μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια
   • Υποψήφιοι που έχουν παρουσίαση σε Ελληνικό Συνέδριο Για κάθε προφορική παρουσίαση πρώτο όνομα 2 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 1.5 μόρια. Για κάθε αναρτημένη ανακοίνωση (poster) παρουσίαση πρώτο όνομα 1 μόρια, για όχι πρώτο όνομα 0.5 μόρια
   • Ξένη γλώσσα – Αγγλικά επίπεδο C2 12 3
   • Ξένη γλώσσα – Αγγλικά επίπεδο B2 6 * (αγγλικά σε επίπεδο B2 είναι σύμφωνα με το υπ. αριθ.: 2508/2017 ΦΕΚ το ελάχιστο απαιτούμενο για την αποδοχή στο ΜΠΣ, δίχως αυτό δεν είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΜΠΣ)
   • Γνώση Υπολογιστών 1
   • Προσωπική συνέντευξη Ακολουθεί την αξιολόγηση του φακέλου
    Σημείωση Α: Από το σύνολο των αιτούντων ο μέγιστος αριθμός που θα προσκληθεί για συνέντευξη είναι 30, δηλαδή οι 30 πρώτοι στην κατάταξη με βάση την παραπάνω μοριοδότηση.
    Σημείωση Β: Το μέγιστο αριθμό μορίων που μπορεί η συνέντευξη να επιτύχει είναι 15
    Σημείωση Γ: Η συνέντευξη θα βασιστεί στη συλλογιστική που παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο – Οδηγό για τη Διεξαγωγή της Δομημένης Συνέντευξης του Υπουργείου Διοίκησης και Ανασυγκρότησης http://www.minadmin.gov.gr/wpcontent/uploads/87_17_all.pdf

   Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα καταχωρούνται (αναρτώνται) ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο: https://msc-adultnursing.med.uoi.gr/application/

   Όσοι επιλεγούν οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τα πρωτότυπα έγγραφα προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

   Προσωπική συνέντευξη

   Θα πραγματοποιηθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ στις 22/09/2020 στις 09:00πμ στο Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΕίδος μαθήματοςΜαθήματαECTS
   1ΥποχρεωτικόΦροντίδα σε Μονάδες Εντατικής και Αυξημένης Φροντίδας8
   2ΥποχρεωτικόΠροηγμένη Νοσηλευτική Πράξη &Αναστοχαστική Πρακτική8
   3ΥποχρεωτικόΕπικοινωνιακές Δεξιότητες στη Φροντίδα Ενηλίκων8
   Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
   ΕπιλογήςΔιεθνείς Διαιτητικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για Χρόνια Νοσήματα και Μεσογειακή Δίαιτα6
   ΕπιλογήςΦροντίδα Ενηλίκων με Συμπτώματα Απειλητικά για τη Ζωή τους6
   ΕπιλογήςΔιαταραχές Λιπιδίων6

    


    

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΕίδος μαθήματοςΜαθήματαECTS
   1ΥποχρεωτικόΦιλοσοφία και Ψυχολογία της Φροντίδας8
   2ΥποχρεωτικόΝοσηλευτική Πράξη Βασισμένη σε Τεκμήρια8
   3ΥποχρεωτικόΥποστήριξη Ατόμων με Χρόνια Νοσήματα και των Οικογενειών τους8
   Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
   ΕπιλογήςΠροαγωγή της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής6
   ΕπιλογήςΝοσηλευτική και Ενδοσκόπηση πεπτικού σωλήνα6
   ΕπιλογήςΑρχές Αντιμετώπισης Σακχαρώδους Διαβήτη & Μεταβολικού Συνδρόμου6

    


    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΕίδος μαθήματοςΜαθήματαECTS
   1ΥποχρεωτικόΣχεδιασμός Ποιοτικής Έρευνας8
   2ΥποχρεωτικόΣχεδιασμός Ποσοτικής Έρευνας8
   3ΥποχρεωτικόΑκαδημαϊκή Συγγραφή – Διαπραγματεύσιμη Μάθηση8
   Επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής
   ΕπιλογήςΝοσηλευτική Φροντίδα σε χρόνια νοσήματα ήπατος και γαστρεντερικού συστήματος6
   ΕπιλογήςΑρχές Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οργάνωσης Ειδικών Μονάδων Νοσηλείας6
   ΕπιλογήςΠληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία και Ηλεκτρονική Επιβοηθητική Τεχνολογία στη Φροντίδα6

    

    


    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   α/αΕίδος μαθήματοςΜαθήματαECTS
   1ΥποχρεωτικόΜεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email