Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης Τροφίμων, στο γνωστικό πεδίο της Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι:

   • να συμβάλλει αφενός στην διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό.
   • Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων, καθώς και ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με θέματα που άπτονται της ασφάλειας του καταναλωτικού κοινού, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

   Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Α.Π.Θ., σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών».

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο ή η επαγγελματική δραστηριότητα σχετίζονται με τον χώρο της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Νομικής Επιστήμης – Δικαίου και της προστασίας του καταναλωτή. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) και κατά κατώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14).

   Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται (ΦΕΚ 3339/τΒ’/10-8-2018) στα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (4.500 €) και θα καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου μαθημάτων του κάθε ακαδημαϊκού έτους και εντός 15 ημερών από την αρχή του εξαμήνου. Ταυτόχρονα με την εγγραφή καταβάλλεται το ποσό των 150 € ως τέλος εγγραφής, το οποίο αφαιρείται από το συνολικό ποσό της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης το καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται.

   Υπάρχει η δυνατότητα μέχρι το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και καλοκαιρινή περίοδος) και το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75). Τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά προτίμηση Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση (ηλεκτρονική, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του οικείου Τμήματος).
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (όπου απαιτείται).
   • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
   • Μία (1) συστατική επιστολή
   • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2.
   • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
   • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   • Πρόσφατη φωτογραφία.
   • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

   Οι φοιτητές/τριες που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο e-mail: [email protected] ή στην ιστοσελίδα http://foodlaw.web.auth.gr/. Οι συστατικές επιστολές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους Καθηγητές ή Ερευνητές στη διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από 15 Ιουνίου έως και 25 Αυγούστου 2020.

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου 2020 και η έναρξη των μαθημάτων στις αρχές Οκτωβρίου 2020. Υπάρχει δυνατότητα πλήρους διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. μέσω εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Α.Π.Θ.. Λεπτομερείς πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός, τα Μαθήματα του Π.Μ.Σ., καθώς και το απαιτούμενο έντυπο της αίτησης του ενδιαφερόμενου υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://foodlaw.web.auth.gr/

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: [email protected] ή στα τηλέφωνα 2310-991677 και 2310-991640.

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση 75 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από εξειδικευμένα μαθήματα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Μικροβιολογία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 7 ECTS
   • Χημεία Τροφίμων και Διατροφή Υ (υποχρεωτικό)  7 ECTS
   • Επεξεργασία και Θρεπτική αξία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 7 ECTS
   • Εισαγωγή στη Νομοθεσία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 9 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Νομοθεσία Τροφίμων Ι: γενική νομοθεσία Υ (υποχρεωτικό)  10 ECTS
   • Νομοθεσία Τροφίμων II: ειδική νομοθεσία Υ (υποχρεωτικό)  10 ECTS
   • Ποσοτική Μικροβιολογία και Προσδιορισμός Επικινδυνότητας Ε (επιλογής) 5 ECTS
   • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας Ε (επιλογής)  5 ECTS
   • Προσδιορισμός Διάρκειας Ζωής Ε (επιλογής)  5 ECTS

   Θερινή Περίοδος:

   • Σεμινάρια στη Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών Υ (υποχρεωτικό) 5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών Ι Υ (υποχρεωτικό)  5 ECTS
   • Ειδικά Θέματα Νομοθεσίας Τροφίμων και Ποτών II Υ (υποχρεωτικό) 5 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email