Νομική και Διοικητική Επιστήμη – Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρό- γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021, το οποίο εξειδικεύεται σε τρεις Κατευθύνσεις: 

   Α. Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»
   Β. Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»
   Γ. Κατεύθυνση «
   Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ». 

   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 31/08/2020 έως και την Παρασκευή 11/09/2020 να αποστείλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 11/09/2020) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier):

   1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. 
   3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2.
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
   8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   9. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
    α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
    β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και
    γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

   Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2021. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και οι ειδικότερες προϋποθέσεις επιλογής για κάθε Κατεύθυνση ορίζονται ως εξής: 

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

   Στην Κατεύθυνση αυτή γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με το Δίκαιο και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προβληματική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά και της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και βαθμό πτυχίου 6,5 και άνω (Λίαν Καλώς). 

   Μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων διεξάγεται: 

   (α) γραπτή εξέταση στα μαθήματα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο. 

   (β) μετά την επιτυχή έκβαση για κάθε μάθημα της γραπτής δοκιμασίας και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, θα ακολουθήσει προφορική εξέταση για τους επι- τυχόντες και εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο από ενδεχόμενες ισοψηφίες. 

   Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων θα αναρτηθούν στις «Ανακοινώσεις Γραμματείας» της ιστοσελίδας του Τμήματος: http://pubadmin.panteion.gr Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

   ΥΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

   Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

   1. Ιστορική εξέλιξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
   2. Η πολιτειακή αρχιτεκτονική της ΕΕ
   3. Η Ένωση, τα κράτη μέλη και η διεθνής κοινότητα
   4. Τα όργανα της ΕΕ
   5. Η ενωσιακή έννομη τάξη
   6. Το σύστημα της δικαστικής προστασίας 

   Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

   1. Δονάτος Παπαγιάννης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2011
   2. Ευγενία Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα 2013 

   Διοικητικό Δίκαιο 

   1. Μορφές της Διοικήσεως
   2. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου
   3. Γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου
   4. Θεμελιώδεις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου
   5. Έννοια της Διοικητικής Πράξεως και κατηγορίες ατομικών διοικητικών πράξεων
   6. Τυπικές προϋποθέσεις εκδόσεως διοικητικών πράξεων, ουσιαστικές προϋποθέσεις
   7. Διοικητική Σύμβαση
   8. Αστική ευθύνη του κράτους
   9. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης
   10. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όργανα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
   11. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ

   Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

   1. Πρ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
   2. Δημ. Κόρσου, Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, 2013
   3. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011.

   Συνταγματικό Δίκαιο 

   1. Κωλύματα, ασυμβίβαστα βουλευτών
   2. Εκλογικά συστήματα
   3. Δημόσιοι υπάλληλοι
   4. Σχέσεις Διεθνούς και Συνταγματικού Δικαίου 

   Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

   1. Αθ. Ράϊκου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012 
   2. Κων. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλας, 2014 

   Σημείωση: τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και οι υποψήφιοι μπο- ρούν να αναζητήσουν σε οποιαδήποτε άλλο σύγγραμμα τη σχετική εξεταστέα ύλη. 

  • Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   1. Ειδικά θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
   2. Ευρωπαϊκά συστήματα διακυβέρνησης (κλασικά πρότυπα και ηλεκτρονική διακυβέρνηση)
   3. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση (εθνική και ενωσιακή)
   4. Η Δημοσιονομική οργάνωση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   1. Το Διοικητικό Δίκαιο υπό την επίδραση του ενωσιακού Δικαίου
   2. Περιφερειακή πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση
   3. Η ΚΕΠΠΑ και ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
   4. Ο ανταγωνισμός από τη σκοπιά της εθνικής και ενωσιακής διοίκησης

   Γ΄ εξάμηνο (30 ΕCTS)

   Διπλωματική εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Νομική και Διοικητική Επιστήμη – Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email