Νομική και Διοικητική Επιστήμη -Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ»

 • panteio
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητα για επιλογή στο Πρό- γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και με τίτλο: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021, το οποίο εξειδικεύεται σε τρεις Κατευθύνσεις: 

   Α. Κατεύθυνση «Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση»
   Β. Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία»
   Γ. Κατεύθυνση «
   Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ». 

   Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα καλούνται από τη Δευτέρα 31/08/2020 έως και την Παρασκευή 11/09/2020 να αποστείλουν τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε φάκελο με λάστιχο, στο εξώφυλλο του οποίου να αναγράφεται ευκρινώς το όνομα, το τηλέφωνο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του υποψηφίου ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 11/09/2020) στη διεύθυνση: Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Π.Μ.Σ. Νομική και Διοικητική Επιστήμη, Λεωφ. Συγγρού 136 – Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα, ή αντιστοίχως μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier):

   1. Έντυπη αίτηση που υπάρχει στα έντυπα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. 
   3. Αντίγραφο Πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισοτίμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   6. Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά γερμανικά ή ιταλικά) επιπέδου Β2.
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές από καθηγητές ή μια από καθηγητή και μια από εργοδότη που γνωρίζουν τον υποψήφιο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου δεν υποβάλλουν συστατικές επιστολές.
   8. Μια (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   9. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
    α) δεν παρακολουθούν άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα,
    β) τα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα δικαιολογητικών είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που υπάρχουν στην κατοχή του/της υποψηφίου/φιας και
    γ) όταν ζητηθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα προσκομισθούν εντός προθεσμίας 3 ημερών από τον/την υποψήφιο/φια (επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση).

   Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας στην αίτηση την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, με τη δέσμευση ότι τυχόν εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την πρώτη ημέρα της προθεσμίας εγγραφών στο Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους, διαφορετικά η υποψηφιότητά τους ακυρώνεται. Ο αριθμός των εισακτέων για κάθε Κατεύθυνση ορίζεται σε 20 (είκοσι), πλέον εκείνων (εάν υπάρχουν) που έχουν λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο παρόμοιο του μεταπτυχιακού προγράμματος από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τρία εξάμηνα. Το τρίτο εξάμηνο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2021. Ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2021. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και οι ειδικότερες προϋποθέσεις επιλογής για κάθε Κατεύθυνση ορίζονται ως εξής: 

   Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ»

   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση να έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με τη Δημόσια Διοίκηση, το Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη Διοικητική Επιστήμη, που να προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου τους.

   Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 (Λίαν Καλώς).

   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ επιτυγχάνεται ως εξής: Εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προαναφερθείσες τυπικές προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή εξέταση βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (multiple choice) και σε σύντομη περιφραστική απάντηση συγκεκριμένων ερωτήσεων. Στην περίπτωση κατά την οποία η βαθμολογία τους είναι 5 (πέντε) και άνω περνούν στο επόμενο στάδιο που είναι η συνέντευξη.  Ευνόητο είναι ότι συνυπολογίζεται ο βαθμός του πτυχίου. Σημειωτέον ότι σε προσωπική συνέντευξη θα κληθούν περίπου 30 υποψήφιοι, αφού ληφθούν υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής. Εάν ο βαθμός που θα λάβουν από τη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 5 (πέντε), αποκλείονται από τη συνέντευξη αλλά και από τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Η προτεινόμενη βιβλιογραφία γνωστοποιείται κατωτέρω. Οι ημερομηνίες διενέργειας των δοκιμασιών και κάθε σχετική ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (Ανακοινώσεις για Μεταπτυχιακούς). Στην περίπτωση κατά την οποία κριθούν απαραίτητες οι αλλαγές στον τρόπο των εξετάσεων (γραπτή δοκιμασία) λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί και αυτή σύμφωνα με τα ανωτέρω.

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

   Τα αναφερόμενα κατωτέρω εγχειρίδια (κατ’ αλφαβητική σειρά του επωνύμου του συγγραφέα) είναι ενδεικτικά και η ύλη των εξετάσεων μπορεί να αναζητηθεί σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου.

   • Βενετσανοπούλου Μ. (2014), Κακοδιοίκηση και διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση. Ελεγκτικοί Μηχανισμοί, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 13-168.
   • Μητρόπουλος Α. (2018), Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση στη σύγχρονη Ελλάδα, β´ έκδοση, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα: Κεφάλαιο Β΄ (σελ. 389-563).
   • Κέφης Β. (2014), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2η εκδ., εκδ. Κριτική, Αθήνα.
   • Κοντιάδης Ξ./Αιμιλιανίδης Αχ./Ανθόπουλος Χ. (επιμ.) (2019), Η δημόσια διοίκηση μετά την κρίση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ. 15-23, 187-235.
   • Κοντιάδης Ξ. (2009), Ελλειμματική δημοκρατία, εκδ. Σιδέρη, Αθήνα: Κεφάλαια 1 (Κομματοκρατία και πολιτική διαφθορά-σελ 45-58) και 8 (Είναι μια άλλη δημόσια διοίκηση εφικτή-σελ. 235-258).
   • Κτιστάκη Στ. (2014), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα.
   • Μπαμπαλιούτας Λ. (2019), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τόμος Β΄, 2η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Κεφάλαια 1ο και 2ο (σελ. 17-64), Κεφάλαιο 11ο (σελ. 359-392) και Κεφάλαιο 13ο (σελ. 405-470).
   • Μπέσιλα-Βήκα Ευρ. (2019), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, 4η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: σελ.74-95, 260-277.
   • Ρομπόκου-Καραγιάννη Αγλ. (1998), Η αναπομπή των νόμων στη Βουλή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη
  • Α΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   Υποχρεωτικά

   1. Στρατηγική Διοίκηση − Ανάπτυξη και Υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων
   2. Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης
   3. Ειδικά Θέματα Δημόσιας Διοίκησης − Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση

   Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

   1. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
   2. Ερευνητική Μεθοδολογία

   Υποχρεωτικό Σεμινάριο

   Μεθοδολογία Στατιστικών Ερευνών

    

   Β΄ Εξάμηνο (Κάθε μάθημα έχει 7,5 ECTS)

   Υποχρεωτικά

   1. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας − Διαχείριση Αλλαγών
   2. Εφαρμοσμένα Θέματα Διοικητικής Επιστήμης − Δημόσιες Πολιτικές
   3. Ειδικά Θέματα Διοικητικής Μεταρρύθμισης

   Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγεται ένα (1)

   1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση−Διαχείριση Έργου
   2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT in Management)

    

   Γ΄ Εξάμηνο (30 ECTS)

   Διπλωματική εργασία

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Νομική και Διοικητική Επιστήμη -Κατεύθυνση «Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ»

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email