Νευροαποκατάσταση

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νευροαποκατάσταση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το πρόγραμμα διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

   Το Π.Μ.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στην αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των κινητικών, γνωστικών και λοιπών ελλειμμάτων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις. Να παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα (Α, Β1, Γ εξάμηνο) και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση» για τους υποψηφίους που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα υποεξειδίκευσης (Α, Β2, Γ εξάμηνο).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου (απόφοιτοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Διαιτολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικοί Λειτουργοί κα).

   Το Π.Μ.Σ. «Νευροαποκατάσταση» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) μαθήματα, κλινική άσκηση τεσσάρων (4) εβδομάδων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

   Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Α εξάμηνο, των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο, την επιτυχή κλινική άσκηση (4 εβδομάδες), την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση την διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα για το Β εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα Β1 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσής τους το γενικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση», είτε να ακολουθήσουν την υποεξειδίκευση της γνωστικής νευροαποκατάστασης παρακολουθώντας τα μαθήματα του πίνακα Β2 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσής τους τον ειδικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση».

   Το τέλος φοίτησης για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή έχουν οριστεί στις 3.000 ευρώ (Α’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Β’ Εξάμηνο: 1500 ευρώ, Γ’ Εξάμηνο: 0 ευρώ). Τα έξοδα του 3ου εξαμήνου είναι ενσωματωμένα στα έξοδα των πρώτων δύο εξαμήνων.

   Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ.

   Η επιλογή των φοιτητών του ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών τα οποία θα σταλούν στη Γραμματεία του Προγράμματος και ηλεκτρονικά (e-mail: [email protected], όλα τα αρχεία συμπιεσμένα σε ένα αρχείο):

   1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτηση του υποψηφίου έως την ημέρα έναρξης των μαθημάτων (Οκτώβριος 2020). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
   6. Δύο συστατικές επιστολές
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
   10. Μία φωτογραφία ταυτότητας
   11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων

   Αν κριθεί αναγκαίο ή εφικτό, ανάλογα των συνθηκών, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.med.uth.gr/pmsneuro ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:
   κ. Σατήρα Κατερίνα
   τηλ. 2413502792 & 6987974380 (Δεύτερα – Παρασκευή 10:00 – 14:00)
   email: [email protected] , [email protected]

   Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: Από 9 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου 2020

   Ημερομηνίες συνέντευξης: 27/7/2020 και 28/7/2020

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 3/8/2020

   Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:
   Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
   Γραμματεία ΠΜΣ «Νευροαποκατάσταση»
   Γραφεία Δ/ντών αρ. 15 2ος όροφος
   41110 Μεζούρλο Λάρισα

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Α εξάμηνο, των τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το Β εξάμηνο, την επιτυχή κλινική άσκηση (4 εβδομάδες), την εκπόνηση και επιτυχή παρουσίαση την διπλωματικής εργασίας. Ειδικότερα για το Β εξάμηνο οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα Β1 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης τους το γενικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση», είτε να ακολουθήσουν την εξειδίκευση της γνωστικής νευροαποκατάστασης παρακολουθώντας τα μαθήματα του πίνακα Β2 που συνεπάγεται με το πέρας της εκπαίδευσης τους τον ειδικό τίτλο στο δίπλωμα: «Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση».

   Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

   • Ανατομία -εφαρμοσμένη Νευροανατομία, Νευροφυσιολογία και Νευροαπεικόνιση Υ 5
   • Κλινική νευρολογία και ψυχιατρική Υ 10
   • Μεθοδολογία έρευνας και βιοστατιστική στις νευροεπιστήμες Υ 5
   • Βασικές αρχές Νευροαποκατάστασης Υ 5
   • Οργάνωση υπηρεσιών αποκατάστασης στις νευρολογικές παθήσεις -ομάδα αποκατάστασης Υ 5

   Σύνολο 30

   Β1 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

   • Μέθοδοι νευροαποκατάστασης για ανάκτηση ελλειμμάτων Υ 4
   • Νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι Υ 9
   • Αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων Υ 9
   • Σύγχρονες τεχνολογίες στη νευροαποκατάσταση Υ 8

   Σύνολο 30

   Β2 ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

   • Εφαρμογές νευροψυχολογικής αξιολόγησης σε πλαίσια νευροαποκατάστασης Υ 7
   • Γνωστική νευροαποκατάσταση: Βασικές αρχές και μέθοδοι Υ 9
   • Γνωστική νευροαποκατάσταση νευρολογικών και ψυχιατρικών νόσων Υ 9
   • Γνωστική νευροαποκατάσταση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας Υ 5

   Σύνολο 30

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κλινική άσκηση (4 εβδομάδες) Υ 5
   • Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Υ 25

   Σύνολο 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Νευροαποκατάσταση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email