Νευροανοσολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Νευρανοσολογία».

   Αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ (επισπεύδον) και σε αυτές του Τμήματος Ιατρικής, του ΔΠΘ, είναι οι Νευρολογικές παθήσεις, στις οποίες εμπλέκονται ανοσολογικοί παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διασύνδεση των βασικών νευροεπιστημών με τις ανοσολογικές παθήσεις που προσβάλουν το νευρικό σύστημα. Η περαιτέρω εμβάθυνση των γνώσεων στον τομέα αυτό αποτελεί ένα βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη, ενημερότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιστημόνων (ιατρών, ανοσολόγων, βιολόγων, φαρμακοποιών και χημικών) που ασχολούνται με τις νευροεπιστήμες, τόσο στο επιστημονικό χώρο των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων όσο και σε διεθνές επίπεδο

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ και ΔΠΘ προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020–2021, στο “Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών” (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ». Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα προσφερόμενα μαθήματα και εργαστήρια των τριών (3) πρώτων εξαμήνων, η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερευνητικής εργασίας. Τα μαθήματα, τα εργαστήρια, η πρακτική άσκηση και η ερευνητική διπλωματική εργασία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικά.

   Κατηγορίες εισακτέων

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί/ες:

   1. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (εφόσον καταστούν πτυχιούχοι μέχρι και την ημερομηνία εγγραφής στο Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημείας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   2. Πτυχιούχοι άλλων σχολών ΑΕΤ/ΤΕΙ της ημεδαπής/αλλοδαπής με τεκμηριωμένη εμπειρία (επαγγελματική, επιστημονική) συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΜΠΣ «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

   Αιτήσεις

   Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   α. Αίτηση που θα αποσταλεί στο προσωπικό e-mail των υποψηφίων.
   β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   γ. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας βαθμού από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
   δ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
   ε. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον Β2 επίπεδο το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Α
   στ. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης (εφόσον υπάρχουν).
   ζ. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Αξιολόγηση των υποψηφίων

   Η Επιτροπή εξετάσεων αξιολογεί τον φάκελο του κάθε υποψηφίου και καλεί σε προσωπική συνέντευξη τους υποψήφιους που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

   Επιλογή υποψηφίων

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
   Βαθμός πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία ή και ενεργός εργασία σε τομέα σχετικό με το θέμα του Δ.Π.Μ.Σ, συμμετοχή σε δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συναφές θέμα, εθελοντική εργασία σε δομές που σχετίζονται με το θέμα, βαθμολογία στην προφορική συνέντευξη.
   Επισημαίνεται ότι η βαθμολογία της συνέντευξης θα εξαρτηθεί από την ποιότητα των προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών, το επίπεδο γλωσσομάθειας, την ποιότητα της εργασιακής απασχόλησης καθώς και από την υποκειμενική εκτίμηση των συνεντευκτών ως προς το κατά πόσο ο υποψήφιος έχει ουσιαστικό κίνητρο και όφελος από την παρακολούθηση του μεταπτυχιακού.

   Δίδακτρα

   Τα δίδακτρα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ (για κάθε εξάμηνο) και θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση εγγραφής στο α’ εξάμηνο.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κατά τις ώρες 12:00-14:00 στο τηλέφωνο: 6955.372.287 και στο e-mail: [email protected].

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση τους στη γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., με ελληνικούς χαρακτήρες (πεζά) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2020. Εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ. Ταυτόχρονα, να αποσταλθούν σε ψηφιακή μορφή η αίτηση και το πτυχίο στο e-mail: [email protected].

   Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι υποψήφιοι θα προσέλθουν (μετά από προσωπική ειδοποίηση) ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής για συνέντευξη, η οποία θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Βασικές αρχές Νευροεπιστημών  Υ 8 ECTS
   • Βασική Ανοσολογία  Υ 12 ECTS
   • Βασική Νευροανοσολογία Υ 10 ECTS
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   •  Κλινική Ανοσολογία Υ 12 ECTS
   • Εργαστηριακές Τεχνικές ΑνοσολογίαςΝευροανοσολογίας Υ 14 ECTS
   • Κλινική ΕπιδημιολογίαΣτατιστική-Βιοηθική Υ 4 ECTS
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   •  Κλινική Νευροανοσολογία  Υ 20 ECTS
   • Θεραπευτική Ανοσολογικών Νευρολογικών Νοσημάτων Υ 10 ECTS
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Πρακτική Άσκηση (εργαστήριο ή κλινική) Υ 10 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  Υ 20 ECTS

   Σύνολο ECTS 30

   Γενικό Σύνολο ECTS 120

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email