Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα α) της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και β) της Λαογραφίας και Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιδιώκει την εξέταση της εξέλιξης και των φαινομένων του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, αξιοποιώντας τις επιστημονικές πειθαρχίες της Ιστορίας, της Λαογραφίας και της Ανθρωπολογίας. Η έμφαση της Ιστορίας στην περιοδολόγηση εμπλουτίζεται με τη διαχρονικότητα της εξέτασης των ιστορικών φαινομένων αλλά και την οπτική της συγχρονίας από την Ανθρωπολογία, η εξέταση του υλικού βίου και πολιτισμού και των λαϊκών τεχνών από τη Λαογραφία συνδέεται με τις προσεγγίσεις της Ιστορίας της Τέχνης αλλά και με τις εμπειρικές μελέτες της οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας, οι αναζητήσεις της πολιτισμικής Ιστορίας αναδεικνύονται μέσα από την εξοικείωση με τον κόσμο των συλλογικών νοοτροπιών και αναπαραστάσεων της Ανθρωπολογίας. Το Πρόγραμμα, συνεπώς, στοχεύει στην πολυδιάστατη εξέταση του νεότερου και σύγχρονου κόσμου, με διεπιστημονική αντίληψη και μεθοδολογία.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία», στο οποίο συμμετέχουν οι Τομείς α) Ιστορίας Νεότερων Χρόνων και β) Λαογραφίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρέχει σε επιλεγμένους πτυχιούχους συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Το Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται στις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: α) Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και β) Λαογραφία και Ανθρωπολογία.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 έως είκοσι μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόπιν εξετάσεων, στο Π.Μ.Σ με τίτλο «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» (ΦΕΚ 1731 τ.Β΄/17-5-2018). Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:

   A. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές)
   B. Λαογραφία και Ανθρωπολογία (8 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, πτυχιούχοι των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Στρατιωτικές Σχολές), Τμημάτων της ημεδαπής ή κατόχων αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 4 του ν. 3685/2008), με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «έξι» (6,00) να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας ([email protected]) ή ταχυδρομικά (Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 1 ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ 451 10 Ιωάννινα) από 1 έως 18 Σεπτεμβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά σε σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει)
   3. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνονται και πτυχία ξένης γλώσσας) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού)
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Φωτοτυπία ταυτότητας
   6. Γραπτή ερευνητική πρόταση που να αποδεικνύει το ενδιαφέρον του υποψηφίου για ένα τουλάχιστον από τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. στην οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020. Για τις ημερομηνίες και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στην κατεύθυνση που θα δηλώσουν, καθώς και σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης σε μία από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (σύμφωνα με την επιλογή τους). Θα ακολουθήσει προφορική εξέταση.

   Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

   Πληροφορίες για το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.hist-arch.uoi.gr και περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον ιστότοπο http://pms.histarch.uoi.gr ή μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ.: 2651005161) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  • Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερος και Σύγχρονος Κόσμος: Ιστορία, Λαογραφία, Ανθρωπολογία» διαρκούν τέσσερα εξάμηνα και περιλαμβάνουν 6 μαθήματα-σεμινάρια (κατεύθυνσης, επιλογής, διεπιστημονικά) τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα των σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και η επιτυχία των συμμετεχόντων κρίνεται με την εκπόνηση ειδικών γραπτών εργασιών οι οποίες παρουσιάζονται στο πλαίσιο των σεμιναρίων. Η γραπτή εργασία δεν αποκλείει πρόσθετες γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών είναι ελεύθερο παρακολουθήσεων και αφιερώνεται στην ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (Θεματικά πεδία)

   • Ιστοριογραφία
   • Μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας
   • Οθωμανική και Βενετική κυριαρχία
   • Ιστορία του ελληνικού κράτους
   • Εκβιομηχάνιση−αποβιομηχάνιση
   • Πολιτικά συστήματα και ιδεολογίες
   • Κοινωνικές επαναστάσεις
   • Ιστορία και κινηματογράφος
   • Ιστορία και λογοτεχνία
   • Τέχνη και πολιτική
   • Έθνη και περιβάλλοντα της τέχνης
   • Διπλωματία και διεθνείς σχέσεις
   • Ιστορία πόλεων
   • Ιστορική δημογραφία
   • Διασπορά και μετανάστευση
   • Επιδημίες – νόσοι
   • Υγειονομικές πολιτικές
   • Ιστορία της τέχνης και ιατρική
   • Ιστορία των γυναικών, ιστορία του φύλου
   • Εργασία και εργατικό κίνημα
   • Εκπαίδευση και φοιτητικό κίνημα
   • Ιστορία των Εβραίων
   • Μειονότητες
   • Τοπική ιστορία

   Λαογραφία και Ανθρωπολογία (Θεματικά πεδία)

   • Θεωρία και Μέθοδος
   • Υλικός πολιτισμός
   • Κοινωνικές-οικονομικές δομές και μετασχηματισμοί
   • Παραγωγικές διαδικασίες και σχέσεις
   • Προφορική ιστορία
   • Συλλογική μνήμη
   • Συλλογικές ταυτότητες
   • Συλλογικές αναπαραστάσεις και σύμβολα
   • Κοσμολογίες
   • Προφορικότητα
   • Λαϊκές τέχνες
   • Οικοτεχνία
   • Εργαστηριακή, βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή
   • Ένδυμα
   • Παραστατικές τέχνες
   • Μουσική
   • Ιστορία της Μουσικής
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email