Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και Προοπτικές» του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση και προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακό υλικό. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) στην 11η τακτική συνεδρίασή της (13.5.2020) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4485/17 (114 Α΄) και το ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017, την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές» (Ν.Σ.Ι.), για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

   Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Δ.Μ.Ε.) στη «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές».

   Υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ – ΝΣΙ κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 από τις 1.6.2020 έως τις 21.9.2020.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση του Δ.Μ.Ε. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά έτος. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνονται δεκτοί κατά μέγιστο 5 φοιτητές σε περιπτώσεις ισοψηφησάντων φοιτητών.

   Δεκτοί υποψήφιοι

   Στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ. Α’).

   Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές»

   Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η στοιχειοθέτηση του ορίζοντα της ιστορικής γνώσης, καθώς και η προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακά τεκμήρια. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποιότητας, που θα συμβάλει στην ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση της πολύπτυχης και πολυδιάστατης ελληνικής ιστορίας του 19ου και 20ού αιώνα στη συνάφειά της με τον ευρωπαϊκό κόσμο και φυσικά μέσα από το πρωτογενές υλικό των ελληνικών και ξένων αρχείων.

   Ειδικότερα, ο στόχος του ΠΜΣ είναι:

   α) η προσφορά εξειδίκευσης με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας,

   β) η ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο γνωστικό αντικείμενο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,

   γ) επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα συγκρατούν ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές,

   δ) να διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στα αντικείμενα του προγράμματος, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και συναφών Υπουργείων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, θα δύνανται να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλαμβάνουν έργο Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης,

   ε) να συμβάλει στη διεύρυνση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσα από τη διασύνδεση του Προγράμματος με διεθνείς φορείς και αρχεία, στα οποία εναπόκεινται μοναδικά τεκμήρια για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Ελληνισμού.

   Δομή του Προγράμματος Σπουδών

   • Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης, η οποία πραγματοποιείται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών,
   • Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε),

   Τέλη φοίτησης

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 750 ευρώ ανά εξάμηνο. Συνολικά τα τέλη φοίτησης για τα τέσσερα (4) εξάμηνα είναι 3.000 ευρώ.

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   1. Την Αίτηση Εγγραφής, την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΝΣΙ ή στην ακόλουθη ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://nsi-ham.uop.gr/
   2. Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
   3. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει.
   5. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (ή κάποιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας).
   6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους).
   7. Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
   8. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   9. Υπόμνημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις.
   10. Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.
   11. Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4.
   12. Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4.
   13. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα).
   14. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

   Το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΝΣΙ σε ένα αντίτυπο, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email: [email protected].

   Κριτήρια και διαδικασία επιλογής

   Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από Τριμελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος που συγκροτείται με απόφαση της ΓΣ.

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

   • Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70%
   • Βαθμός συνέντευξης: 30%

   Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων βασίζεται στη φόρμα αξιολόγησης που συνοδεύει την εκάστοτε προκήρυξη για το ΠΜΣ .

   Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να εγγραφούν στο ΠΜΣ εντός 10 ημερών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ-ΝΣΙ με έγγραφη δήλωσή τους. Σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχών.

   Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΠΜΣ – ΝΣΙ
   (υπεύθυνη κα Ευαγγελία-Σοφία Κορέντζελου)
   Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
   Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27210-65105
   E-mail: [email protected]
   Ιστοσελίδα ΠΜΣ-ΝΣΙ: http://nsi-ham.uop.gr

  • Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης, η οποία πραγματοποιείται στο Δ΄ Εξάμηνο σπουδών.

   Τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και είναι το ακόλουθο:

   Α΄ Εξάμηνο

   B΄ Εξάμηνο

   Γ΄ Εξάμηνο

   Α΄ Κατεύθυνση Νεότερης Ιστορίας

   Β΄ Κατεύθυνση Σύγχρονης Ιστορίας

   Δ΄ Εξάμηνο

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email