Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το Π.Μ.Σ. επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που ειδικότερα εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων τύπων καρκίνου.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία» (MSc in Neoplastic Disease in Humans: Research and Clinicopathologic Approach in the Context of Precision Medicine (Diagnosis and Targeted Treatment) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
   Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΦΕΚ 3695/Β ́τεύχος/29-08-2018). 

   Το ΠΜΣ παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των νεοπλασιών του ανθρώπου με ανάλυση όλων των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την διάγνωση και ταξινόμηση του καρκίνου σήμερα. Το ΠΜΣ επίσης προσφέρει ευρύ φάσμα θεωρητικών διαλέξεων πάνω σε γενικούς βασικούς κυτταρικούς μηχανισμούς βιολογίας του καρκίνου και διαλέξεις που εστιάζουν στους ιδιαίτερους παθογενετικούς μηχανισμούς συνήθων μορφών καρκίνου. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει σειρά εργαστηριακών ασκήσεων με διαδραστικό χαρακτήρα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων του ΠΜΣ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass. 

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου. Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ. είναι να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες στο πεδίο των νεοπλασιών του ανθρώπου, εισάγοντάς τους στις μεθόδους έρευνας για την παραγωγή ή και εφαρμογή καινούριας γνώσης. 

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο Παθολογικής Ανατομικής του Α ́ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στην Αίθουσα Μικροσκοπίων καθώς και στο Μουσείο. Το ΠΜΣ θα έχει δίδακτρα ύψους 900 Ευρώ / εξάμηνο (συνολικά 4 εξάμηνα). 

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού καθώς και πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, της ημεδαπής, ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 35 με δυνατότητα αύξησης μόνο για ιδιαίτερες κατηγορίες υποψηφίων σύμφωνα με το νόμο Ν.4485/17. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στo A ́ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στo A ́ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ από τις 20.05.2020 έως και 30.06.2020

   1. Αίτηση
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
   3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών 
   4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
   5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής
   6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
   7. Βιογραφικό Σημείωμα 
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

   Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στo A ́ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Κτήριο 10 – Ισόγειο (Γραμματεία φοιτητών – μεταπτυχιακών) Κα Ε. Παπασταμάτη, τηλ. 210 – 746 2153 e-mail: [email protected] 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση. 

   Πληροφορίες: 

   • Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.neoplasticdisease.gr/ 
   • Στο email του ΠΜΣ [email protected]
  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
   – σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων
   – σε παρακολούθηση εργαστηριακών και πρακτικών ασκήσεων
   – σε ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,
   – καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνάει το έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017). Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής για όλους τους συμμετέχοντες:

   Α΄ Εξάμηνο
   Α1. Παθολογοανατομική ορολογία 3 ώρες/ 4 ECTS
   Α2. Επιδημιολογία καρκίνου –Περιβάλλον και καρκίνος 3 ώρες/ 4 ECTS
   Α3. Bασικές λειτουργίες του νεοπλασματικού κυττάρου 2 ώρες/ 3 ECTS
   Α4. Μοριακή βάση της καρκινογένεσης 3 ώρες/ 4 ECTS
   Α5. Υπόβαθρο μετάστασης – Αρχέγονα κύτταρα 3 ώρες/ 5 ECTS
   Α6. Ανοσολογικό σύστημα και καρκίνος 2 ώρες/ 3 ECTS
   Α7. Παθολογοανατομικές παράμετροι – Κλινικές εκδηλώσεις των όγκων 1 ώρες/ 2 ECTS
   Α8. Μεθοδολογίες και τεχνικές στην έρευνα του καρκίνου 2 ώρες/ 3 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Α9. Βιοστατιστική: καμπύλες επιβίωσης, μαθηματικά μοντέλα 1 ώρες/ 2 ECTS
   Α10. Ερευνητικά πρωτόκολλα στον καρκίνο 1 ώρες/ 2 ECTS
   Επιλέγουν ένα από τα δυο μαθήματα επιλογής
   Σύνολο 20 ώρες/ 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Β1. Νεοπλασίες λεμφικού ιστού και αιμοποιητικού ιστού 3 ώρες / 5 ECTS
   Β2. Κεφαλή – Τράχηλος 2 ώρες / 3 ECTS
   Β3. Αναπνευστικό Σύστημα 3 ώρες / 5 ECTS
   Β4. Γαστρεντερικό Σύστημα 3 ώρες / 5 ECTS
   Β5. Ενδοκρινείς Αδένες 3 ώρες / 4 ECTS
   Β6. Οστά – Μαλακά Μόρια 2 ώρες / 3 ECTS
   Β7. Νευρικό Σύστημα – Αισθητήρια όργανα 2 ώρες / 3 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Β8. Κόστος νοσηλείας καρκινοπαθούς – Οικονομία της υγείας 2 ώρες / 2 ECTS
   Β9. Ολιστική (Σωματική και Ψυχολογική) Φροντίδα Ασθενών με Καρκίνο 2 ώρες / 2 ECTS
   Επιλέγουν ένα από τα δυο μαθήματα επιλογής
   Σύνολο 20 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Γ1. Ήπαρ -Χοληφόρα 3 ώρες / 4 ECTS
   Γ2. Πάγκρεας 2 ώρες / 2 ECTS
   Γ3. Νεφρός 2 ώρες / 3 ECTS
   Γ4. Γεννητικό άρρενος 3 ώρες / 4 ECTS
   Γ5. Γεννητικό θήλεος 2 ώρες / 4 ECTS
   Γ6. Μαστός 2 ώρες / 3 ECTS
   Γ7. Δέρμα 3 ώρες / 4 ECTS
   Γ8. Παιδιατρικά νεοπλάσματα 1 ώρες / 2 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Γ9. Απεικονιστικές μέθοδοι – Επεμβατική ακτινοβολία 1 ώρες / 2 ECTS
   Γ10. Χειρουργικές τεχνικές στον άρρωστο με νεοπλασματική νόσο 1 ώρες / 2 ECTS
   Γ11. Θεραπευτική αντιμετώπιση: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία 1 ώρες / 2 ECTS
   Επιλέγουν δυο από τα τρία μαθήματα επιλογής
   Σύνολο 20 ώρες / 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email