Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, η συστηματική εμβάθυνση της γνώσης και της έρευνας σε αυτό το γνωστικό πεδίο, καθώς και σε συναφή γνωστικά πεδία όπως οι Ψηφιακές Σπουδές, η Βιβλιολογία, η Ειδική Διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οι Σπουδές στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό αλλά και οι σχέσεις της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες και της φιλολογίας με άλλες επιστήμες.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει η Νεοελληνική Φιλολογία, στο πλαίσιο του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ, καθώς και σε συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις (Ερμηνεία, Κριτική λογοτεχνικών κειμένων, Εκδοτική και επιμέλεια έκδοσης λογοτεχνικών κειμένων). Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στη Νεοελληνική Φιλολογία του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., συνεχίζοντας και διευρύνοντας την παράδοση της Σχολής σε διάφορες εκφάνσεις και εκδοχές των λογοτεχνικών σπουδών, όπως η κριτική της λογοτεχνίας, η επιμέλεια εκδόσεων και οι διάφορες πρακτικές της γραφής, αποσκοπεί να καλλιεργήσει και να διευρύνει τις ικανότητες των νέων επιστημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα, να δημιουργήσει επιστήμονες και ερευνητές/τριες με τη μεγαλύτερη δυνατή κατάρτιση, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σε ειδικευμένους Νεοελληνιστές Φιλολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να προχωρήσουν οι φοιτητές/τριες του Β΄ Κύκλου σε Σπουδές Γ΄ Κύκλου και να ασχοληθούν με την επιστημονική έρευνα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να συμβάλουν στην ενίσχυση και διάδοση των νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 487/25-6-2020) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές (Β΄κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2019-2020, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2970/19-7-2019, τ.Β., ως εξής:

   Στο Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Β’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Νεοελληνικής Φιλολογίας: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
    – το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος η/ο υποφήφια/ος -την υποχρεωτική ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί, επιλέγοντας ανάμεσα στην αγγλική, γερμανική, ιταλική και γαλλική.
    -προαιρετικά μία επιπλέον ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της, που να είναι άλλη από τη γλώσσα της υποχρεωτικής επιλογής και επιλέγοντας μία από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γερμανική, ιταλική, γαλλική
    – Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2
    – Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   2. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.
   4. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10-29 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και [email protected]).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλο- λογίας του Α.Π.Θ., συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της απαιτούμενης Διπλωματικής Εργασίας, οργανώνονται σε τρία εξάμηνα.

   Συγκεκριμένα:
   – Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα και εργαστήρια με φόρτο εργασίας 10 ECTS έκαστο, δηλαδή τρία (3) μαθήματα ανά εξάμηνο και συνολικά έξι (6) μαθήματα με φόρτο 60 ECTS.
   – Κατά το τρίτο εξάμηνο, εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία φόρτου 30 ECTS.
   – Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται ως ΝΕΦ (= Νέα Ελληνική Φιλολογία) και ορίζονται σε ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία θα συμπεριληφθεί στον Κ.Μ.Σ. του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κάθε εξάμηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία από τα μαθήματα αυτής της λίστας και κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει ελεύθερα από όσα προσφέρονται κάθε εξάμηνο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του/της. Η αξιολόγηση γίνεται με ασκήσεις, μικροεργασίες ή άλλες υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και με τελική γραπτή εργασία.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   ** Τα μαθήματα προσφέρονται κάθε χρόνο από κωδικούς που ορίζονται στην ευρεία λίστα μαθημάτων, η οποία παρατίθεται παρακάτω και θα συμπεριληφθεί στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. .

   Η διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. «Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές» γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στον οικείο Κ.Μ.Σ. και με αιτιολογημένη εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., μπορεί να επιτρέπεται η διδασκαλία σε γλώσσα διάφορη της Ελληνικής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Νεοελληνική Φιλολογία: Ερμηνεία, κριτική και κειμενικές σπουδές

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email