Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό και στο μυοσκελετικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, αποκατάσταση, θεραπευτική άσκηση και λειτουργική αποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε δύο επιμέρους γενικές θεματικές περιοχές εμφάνισης διαταραχών: στο αναπνευστικό και μυοσκελετικό σύστημα.

   Σκοποί του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

   Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων με ανάπτυξη γνώσεων για την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων κλινικού συλλογισμού και ερευνητικού σχεδιασμού στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπνευστικής και Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας, ώστε αυτοί να μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε επιστημονικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς.

   Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών, στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής από την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 9:00-14:00.

   Ο φάκελος μπορεί να αποστέλλεται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστημιούπολη 1 Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243 Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών (1ος όροφος) Κτήριο κεντρικής διοίκησης

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:
   1)Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
   2) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
   3) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   4) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   5) Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
   6) Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
   7) Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
   8) Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο).
   9) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

   Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. είναι:
   1) Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL,
   κ.α.).
   2) Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
   3) Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε. Ε.
   4) Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (π.χ., Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.).

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενημέρωσή τους:
   – στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://masterphys.uniwa.gr/
   – στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], [email protected] και
   – στο τηλέφωνο 210-5385250
   Σημειώνεται ότι οι φάκελοι δεν επιστρέφονται.
   Επισυνάπτονται η Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ και το Έντυπο Συστατικής Επιστολής.
   Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
   Γεώργιος Γιόφτσος
   Καθηγητής

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις πράξης. Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
   1: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email