Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό σύστημα και στο νευρικό σύστημα. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση, θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση.

   Σκοπός του προγράμματος είναι: Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της φυσικοθεραπείας και η δημιουργία υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Αντικείμενο 

   Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» (ΦΕΚ 3484/τ.  Β’/21-08-2018, 4719/τ’ Β/22-10-2018, 378/τ’ Β/12-2-2019, 776/τ’ Β/10-3-2020) που  οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό  πεδίο της Φυσικοθεραπείας. 

   Με την παρούσα προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις  για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 

   Χρονική διάρκεια 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για  την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την  απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

   Υποψήφιοι 

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Φυσικοθεραπείας Α.Ε.Ι. 

   της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4485/2017 και τις προβλέψεις του  Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο αριθμός  των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). 

   Διαδικασία επιλογής 

   Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και  ουσιαστικών προσόντων με βάση σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά με το γνωστικό  αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας καθώς επίσης η συνολική συγκρότηση και  

   επιστημονική επάρκειά τους. Για την ημερομηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι  ενημερώνονται ηλεκτρονικά πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής  των αιτήσεων.  

   Δίδακτρα 

   Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις:  α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1000 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο  Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη των μαθημάτων, β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (1000  ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (1000  ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής. 

   Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό  εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο  ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε  οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος,  σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

   Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφίας. Η υποτροφία με απόφαση της  Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. για λόγους αριστείας ανάλογα με τη σειρά  κατάταξης επιτυχίας και λαμβάνει ισχυρή μοριοδότηση ενώ τίθενται και  εισοδηματικά κριτήρια.

   Διεξαγωγή μαθημάτων 

   Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

   Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστέλλουν φάκελο υποψηφιότητας στο γραφείο Μεταπτυχιακών σπουδών, στο κτήριο της κεντρικής διοίκησης του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής από την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου  2021. 

   Ο φάκελος θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω  διεύθυνση: 

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
   Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
   Αγίου Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω 12243
   Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Κτήριο κεντρικής διοίκησης
   Υπόψιν κας Ματθαίου Ζωής

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

   • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. 
   • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή  αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος  σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό  αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
   • Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 
   • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων  στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 
   • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η  διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική  δραστηριότητα του υποψηφίου. 
   • Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας  συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει). 
   • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού  έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν. 
   • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του 
   • υποψηφίου. 
   • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο). 
   • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας. 
   • Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο Π.Μ.Σ.  είναι: 
   • Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα  Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIEC, TOEFL,  κ.α.). 
   • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας. Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και  ειδικότερα της Ε. Ε. 
   • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (π.χ., Αγγλικής  Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.). 

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενημέρωσή τους: – στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ http://masterphys.uniwa.gr/ – στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], και  – στο τηλέφωνο 210-5385117 

   Σημειώνεται ότι οι φάκελοι δεν επιστρέφονται. 

  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι θεωρητικά και περιλαμβάνουν ασκήσεις πράξης, γίνεται διά ζώσης, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1., άρ. 44, ν. 4485/2017). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φοιτητών όσον αφορά το σύνολο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και των δραστηριοτήτων του αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκοντα κοινοποιούνται.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεθοδολογία της Έρευνας 7 ECTS
   • Βιοστατιστική 7 ECTS
   • Κλινική Θεραπευτική Άσκηση 8 ECTS
   • Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία 8 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία 8 ECTS
   • Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία 8 ECTS
   • Νευρολογική Φυσικοθεραπεία 8 ECTS
   • Σεμινάριο Φυσικοθεραπείας 6 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία – Master Thesis 30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email