Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (New Media Communication and Digital Marketing), έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση και την έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας, των Ψηφιακών Μέσων, της Πληροφορίας και της Πληροφορικής όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η αλληλεπιδραστική διαδικτυακή επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επεξεργασία δεδομένων, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα, το ψηφιακό μάρκετινγκ, τα συνεργατικά συστήματα αλλά και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα συστημάτων και περιεχομένου.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές/τριες είτε δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

   Δείτε την προκήρυξη:

   Tο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (“New Media Communication and Digital Marketing”).

   Το ΠΜΣ «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων αξιοποίησης των Ψηφιακών Μέσων για την Επικοινωνία και το Μάρκετινγκ. Σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της Επικοινωνίας και του Μάρκετινγκ και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με επαγγελματικό και ερευνητικό προσανατολισμό.

   Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα νέα μέσα επικοινωνίας και ψηφιακού μάρκετινγκ, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Επικοινωνίας και των Ψηφιακών Μέσων. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ», στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

   i. Ψηφιακό Μάρκετινγκ
   ii. Διαδικτυακή Επικοινωνία και Δημιουργία Περιεχομένου

   Για τη λήψη του Διπλώματος οι φοιτητές για κάθε ειδίκευση υποχρεούνται:

   • στο Α’ εξάμηνο φοίτησης, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) Υποχρεωτικά Μαθήματα.
   • στο Β’ εξάμηνο φοίτησης να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε (5) Υποχρεωτικά Μαθήματα.
   • το Γ’ εξάμηνο αφιερώνεται στην έρευνα και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το 50% της διδασκαλίας των μαθημάτων πραγματοποιείται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 10 εκπαιδευτικές ενότητες. Τα δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εντός εντατικών κύκλων μαθημάτων, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2) εβδομάδες ανά εξάμηνο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές εκτός Κεφαλονιάς. Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική, ωστόσο η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας δύναται να πραγματοποιηθεί στην αγγλική σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Τα τέλη φοίτησης του προγράμματος ανέρχονται συνολικά στα 2.500,00 ευρώ για το σύνολο των απαιτούμενων εξαμήνων σπουδών. Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ως ακολούθως:

   • 400 ευρώ με την εγγραφή στο ΠΜΣ
   • 400 ευρώ με την λήξη του Α εξαμήνου σπουδών
   • 400 ευρώ πριν από την έναρξη του Β εξαμήνου σπουδών
   • 400 ευρώ με την λήξη του Β εξαμήνου σπουδών
   • 450 ευρώ πριν από την έναρξη του Γ εξαμήνου σπουδών
   • 450 ευρώ με την λήξη του Γ εξαμήνου σπουδών

   Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις στα μαθήματα του ΠΜΣ. Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή των τελών φοίτησης ορίζονται στον Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας στον σύνδεσμο http://sites.ionio.gr/dmc-master/ , από Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 έως και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020. Τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν είναι τα ακόλουθα:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο θα αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος
   5. Αντίγραφο διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εάν έχει εκπονηθεί)
   6. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και το σχετικό πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού τους μαζί με το περίγραμμα των μαθημάτων
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή συνέδρια με κριτές (εάν υπάρχουν),
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν),
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
   10. Δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές στέλνονται απευθείας από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected] με θέμα μηνύματος το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των συστατικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβάλλονται από τον υποψήφιο μέσω της πλατφόρμας.
   11. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

   Οι υποψήφιοι που θα κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σε περίπτωση όπου οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, και η σχετική βαρύτητα αυτών, έχουν ως ακολούθως (κλίμακα 1-100):

   i. Συνάφεια τίτλων σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ (30%)
   ii. Βαθμολογίες τίτλων σπουδών (20%)
   iii. Βαθμολογίες μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ (5%)
   iv. Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (5%)
   v. Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας (20%)
   vi. Συστατικές επιστολές (5%)
   vii. Συνέντευξη (15%)

   Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο του ΠΜΣ (https://dmc.ionio.gr/el/master/), ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Όσοι υποψήφιοι φοιτητές γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα κληθούν να καταθέσουν φάκελο των δικαιολογητικών τους σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους σε αυτό. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο του 2020.

   Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι διαθέσιμες:
   • Στον ιστότοπο του ΠΜΣ (https://dmc.ionio.gr/el/master/)
   • Στην Γραμματεία του προγράμματος (τηλ. 2671027311 email: [email protected])

  • Το πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α’, Β’ και Γ’) και περιλαμβάνει κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα την παρακολούθηση ενός συνόλου Εκπαιδευτικών Ενοτήτων (modules) και κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

   Το σύνολο των πιστωτικών (ECTS) μονάδων για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Βασική γλώσσα του ΠΜΣ είναι τα Ελληνικά και δευτερεύουσα τα Αγγλικά. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στα Ελληνικά ή/και στα Αγγλικά.

   Η παρακολούθηση των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων πραγματοποιείται συνδυαστικά διά ζώσης και εξ αποστάσεως. Ειδικότερα οι εξ αποστάσεως διαλέξεις κάθε εξαμήνου θα αντιστοιχούν κατά το μέγιστο σε 50% της συνολικής διδασκαλίας,

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική παρακολούθηση τριών (3) Εκπαιδευτικών Ενοτήτων στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο και την εκπόνηση μιας διπλωματικής στο Γ΄ εξάμηνο. Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο ειδικεύσεων: 1η ειδίκευση: Ψηφιακό Μάρκετινγκ / Digital Marketing και2η ειδίκευση: Διαδικτυακή Επικοινωνία και δημιουργία περιεχομένου / Online Communication and Content Creation.

   Η διδασκαλία περιλαμβάνει: διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια, καθοδήγηση στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, καθώς και τη διενέργεια ατομικών και ομαδικών εργασιών (Projects).

   Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνα και ανά ειδίκευση παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email