Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6,900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Ναυτιλία, παρέχει γνώσεις σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής Οικονομικής και Πολιτικής, της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, των Διεθνών Μεταφορών και της Διοίκησης Ποιότητας στη Ναυτιλία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Ναυτιλία» είναι:

   • Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία (Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιμάνια, Ναυπηγεία) τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική αλυσίδα.
   • Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στον Τομέα της Ναυτιλίας.
   • Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και των Μεταφορών.
   • Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον 3 ο κύκλο σπουδών (20ο έτος), ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping).

   Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου θεωρητικές καθώς και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες της ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη συμμετοχή από εξέχοντα μέλη της αγοράς, μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Industry Advisory Board) του Προγράμματος.

   Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα με παρακολούθηση υποχρεωτικών, επιλογής και σεμιναριακού τύπου μαθημάτων. Στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση (16 εβδομάδων) σε μέχρι 25 φοιτητές βάσει συνολικής ακαδημαϊκής επίδοσης ή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες ή/και το Σάββατο (υπό προϋποθέσεις).

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος Σπουδών είναι 90.

   Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 6.900 € το οποίο καταβάλλεται σε δόσεις αναλογικά επιμεριζόμενο στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

   Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» προσφέρει μέχρι δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμένου πρώτου πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συνέντευξη).

   Υποβολή αιτήσεων :

   Α) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:
   Υπόψη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533(6 ος όροφος Γραφείο 609)

   Β) Ηλεκτρονικά: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Η αξιολόγηση αιτήσεων θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όσο είναι σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
   1. Αίτηση εγγραφής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο Φωτογραφίες

   Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

   Α) Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
   Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).

   Β) Στη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 (6ος όροφος Γραφείο 609)

   Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 414 2397 /2175/2542
   Fax : 210 414 2419
   E-mail : [email protected] [email protected]

   Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο:
   https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-shipping/


   Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

   Το επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πτυχίο της αλλοδαπής.

   *Ο Κανονισμός του ΠΜΣ «Ναυτιλία» έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και εκκρεμεί η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων. Δίδεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται κατά κανόνα στην Ελληνική γλώσσα, από Ελληνική αλλά και από Αγγλική ή Διεθνή βιβλιογραφία.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δέκα έξι (16) μαθήματα ή δώδεκα (12) μαθήματα και διπλωματική εργασία κατά το τέταρτο εξάμηνο. Συνολικά το ΠΜΣ ισοδυναμεί με εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ
   Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
   Τεχνολογική Απόδοση Πλοίων
   Λιμάνια, Πόλη και Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ε.Ε.
   Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί

   B ΕΞΑΜΗΝΟ
   Οργάνωση και  Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
   Οικονομική των Λιμένων
   Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών
   Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διασφάλιση Ποιότητας στη Ναυτιλία
   Διεθνή Οικονομικά – Θαλάσσιο Εμπόριο
   Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Ναυτασφαλίσεις
   Ποσοτική Ανάλυση  στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές

   Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
   Ναυλώσεις

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Περιβάλλον στη Ναυτιλία
   Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
   Διαχείριση Θαλάσσιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας

   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   ή
   * Στο Δ εξάμηνο προβλέπεται διπλωματική εργασία στην θέση των 2 μαθημάτων επιλογής βάση της επίδοσης (μ.ο. βαθμολογίας και βαθμός συναφές γνωστικό αντικείμενο από 7,5 και πάνω)

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ
   Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
   Τεχνολογική Απόδοση Πλοίων
   Σχεδιασμός και Πολιτική των Μεταφορών
   Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί

   B ΕΞΑΜΗΝΟ
   Οργάνωση και  Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
   Οργάνωση και  Διοίκηση Λιμένων
   Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών
   Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Διασφάλιση Ποιότητας στη Ναυτιλία
   Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου
   Ναυτασφαλίσεις

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων
   Ποσοτική Ανάλυση  στη Ναυτιλία και στις Μεταφορές

   Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία
   Ναυλώσεις

   ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Περιβάλλον στη Ναυτιλία
   Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων
   Διαχείριση Θαλάσσιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας

   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
   ή
   * Στο Δ εξάμηνο προβλέπεται διπλωματική εργασία στην θέση των 2 μαθημάτων επιλογής βάση της επίδοσης (μ.ο. βαθμολογίας και βαθμός συναφές γνωστικό αντικείμενο από 7,5 και πάνω)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Ναυτιλία (M.Sc. in Shipping)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email