Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι:

   • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου. Β
   • Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης. Β

   Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με την διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας». 

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στην συνέχεια, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μπορούν να προχωρήσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές. 

   Στο ΔΠΜΣ στην «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, κυρίως όμως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφ’ όσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2020) των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π. και του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π., άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων άλλων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση αποδοχής αίτησης υποψηφιότητας για το εν λόγω ΔΠΜΣ είναι ο βαθμός πτυχίου (προπτυχιακών σπουδών) να είναι μεγαλύτερος του 6.00. 

   Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο γενικός βαθμός διπλώματος (εφ’ όσον είναι μεγαλύτερος του 6.00), η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή και ακαδημαϊκό έτος, το θέμα και η επίδοση στην διπλωματική εργασία, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως της αγγλικής. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων, δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, καλή προϋπηρεσία ως υποψήφιοι διδάκτορες, τυχόν άλλο μεταπτυχιακό δίπλωμα, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/και εξετάσεις. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου. Για την συμπλήρωση κενών του γνωστικού υπόβαθρου, είναι δυνατόν να απαιτηθεί, με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος, η παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων. Ο συνολικός αριθμός των εισαγομένων φοιτητών, μετά την θετική αξιολόγηση τους από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, ανέρχεται κατά μέγιστο στους σαράντα. 

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από 12.5.2020 έως 24.7.2020 την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο email [email protected]  του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση πρέπει να περιέχεται σε αρχείο μορφής pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2020.pdf, και θα συμπεριλαμβάνει, με την σειρά, τα ακόλουθα: 

   1. Αίτηση Εισαγωγής στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία
   2. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών().
   3. Αντίγραφο πτυχίου, και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του υποψηφίου σε σχέση με τους αποφοίτους του έτους του.
   4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, και βαθμό διπλώματος, εκτός αν είναι τελειόφοιτοι. 
   5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει ή αν ενδιαφέρεται να λάβει υποτροφία. 
   6. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής και άλλης ξένης γλώσσας (επικυρωμένο αν η αρχή έκδοσης είναι αλλοδαπή). Οι αλλοδαποί πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας. 

   Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από το συντάξαντα αυτές στο email [email protected] από 12.5.2020 έως 24.7.2020

   Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Χ. Παπαστεργίου, κα Π. Κάντα τηλ.: 2107721926, 2107724147, 2105780968, email: [email protected], [email protected]

  • 1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90 πιστωτικές
   μονάδες (ECTS). Εξ αυτών, 18 ECTS αντιστοιχούν στη μεταπτυχιακή ΔΕ.
   2. Στο ΔΠΜΣ ΥΜ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά κορμού, υποχρεωτικά ροής, και ελεύθερης επιλογής. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
   a) Στο πρώτο εξάμηνο παρακολουθεί κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με τη Ροή που ακολουθεί.
   b) Ο αριθμός των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων ανά Ροή είναι 48. Άλλες 18 ECTS προκύπτουν από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ, η οποία είναι υποχρεωτική.
   c) Συμπληρώνει τα υπόλοιπα 24 ECTS από όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα, μετά από συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών και έγκριση από την ΣΕ, να καλύψει μέχρι 12 ECTS από μαθήματα άλλων ΠΜΣ.
   d) Εάν ένα υποχρεωτικό μάθημα δεν διδαχθεί, για κάποιον σοβαρό λόγο, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την αντικατάστασή του από άλλο αντίστοιχο μάθημα, με αίτησή του στην ΣΕ. Τα μαθήματα του παρόντος προγράμματος σπουδών και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

   Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email