Loading...
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι:

  • Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις μεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στο επιστημονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης, έτσι ώστε να διαμορφωθούν στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης που είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσμιου χώρου. Β
  • Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μηχανικών και άλλων επιστημόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης. Β

  Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση επιστήμης και τεχνολογίας με στόχο την ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστημόνων.

  Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

  1. Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας».
  2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και στη συνέχεια για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μια
  από τις συνεργαζόμενες Σχολές.
  3. Στο ΔΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, κυρίως όμως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2019) των συνεργαζόμενων
  Σχολών του Ε.Μ.Π., καθώς και του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποφοίτων άλλων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης καθώς και ισότιμων Σχολών του εξωτερικού.
  4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους
  βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή και ακαδημαϊκό έτος, το θέμα και η επίδοση στη διπλωματική εργασία, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα
  των υποψηφίων, Δημοσιευμένο έργο, καλή προϋπηρεσία ως υποψήφιοι διδάκτορες, τυχόν άλλο μεταπτυχιακό δίπλωμα, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/και εξετάσεις. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος, η παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Πανεπιστημιακών Σχολών και
  Τμημάτων. Ο συνολικός αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών ανέρχεται κατά μέγιστο στους σαράντα, μετά την θετική τους αξιολόγηση από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 10/5/2019 έως 25/7/2019 στη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Νέα Κτίρια Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου):
  α. Αίτηση σε Ειδικό έντυπο χορηγούμενο από τη Γραμματεία ή στο δικτυακό τόπο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε «Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία»
  β. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιούλιο του 2019.
  γ. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όλους όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
  δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  ε. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνουν ή αν ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία.
  στ. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  ζ. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους.
  6. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Χ. Παπαστεργίου, κα Π. Κάντα τηλ.: 210 7721926, 210 7724147.

   

 • 1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της μεταπτυχιακής ΔΕ. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 90 πιστωτικές
  μονάδες (ECTS). Εξ αυτών, 18 ECTS αντιστοιχούν στη μεταπτυχιακή ΔΕ.
  2. Στο ΔΠΜΣ ΥΜ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο μαθημάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά κορμού, υποχρεωτικά ροής, και ελεύθερης επιλογής. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής
  a) Στο πρώτο εξάμηνο παρακολουθεί κυρίως υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με τη Ροή που ακολουθεί.
  b) Ο αριθμός των ECTS των υποχρεωτικών μαθημάτων ανά Ροή είναι 48. Άλλες 18 ECTS προκύπτουν από την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ, η οποία είναι υποχρεωτική.
  c) Συμπληρώνει τα υπόλοιπα 24 ECTS από όλα τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος. Ο φοιτητής έχει την δυνατότητα, μετά από συνεννόηση με τον σύμβουλο σπουδών και έγκριση από την ΣΕ, να καλύψει μέχρι 12 ECTS από μαθήματα άλλων ΠΜΣ.
  d) Εάν ένα υποχρεωτικό μάθημα δεν διδαχθεί, για κάποιον σοβαρό λόγο, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την αντικατάστασή του από άλλο αντίστοιχο μάθημα, με αίτησή του στην ΣΕ. Τα μαθήματα του παρόντος προγράμματος σπουδών και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα.

  Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΆΡΘΡΑ