Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες». Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενιαίο και δεν υπάρχουν επιμέρους ειδικεύσεις.

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση στο τομέα των Νανοεπιστημών και Νανοτεχνολογιών στα γνωστικά αντικείμενα:
   1. Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Οργανικών Ηλεκτρονικών
   2. Nanoengineering, Νανοϋλικά και Νανοσωματίδια
   3. Νανοϊατρική και Νανοβιοτεχνολογία
   και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποιώντας την εκτεταμένη υποδομή και τεχνογνωσία των Τμημάτων φυσικής, Χημείας και Ιατρικής του Α.Π.Θ. για την παροχή οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνο-λογίες. Ειδικότερα το Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, τόσο στην ευρύτερη περιοχή της φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, και των Πολυτεχνικών και Ιατρικών Σχολών, όσο και σε επί μέρους κλάδους αυτών αλλά και σε κλάδους που βρίσκονται στα όριά τους, με στόχο την ανάδειξη επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει επίσης στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών διεθνούς επιπέδου, οι οποίες θα συγκρατούν ένα μεγάλο μέρος άριστου επιστημονικού δυναμικού, που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές. Επιπροσθέτως, και σε συνδυασμό με τους παραπάνω στόχους, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών φιλοδοξεί, σε μακροπρόθεσμη βάση, να καταστεί πόλος έλξης επιστημόνων από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας στα προαναφερθέντα Τμήματα του Α.Π.Θ..

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τµήµα Φυσικής Α.Π.Θ. ανακοινώνει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων µεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες” (ΔΠΜΣ Ν&Ν).

   Μέγιστος αριθµός φοιτητών : ~ 23

   Αίτηση  

   Οι υποψήφιοι/υποψήφιες πρέπει να καταθέσουν Αίτηση, και μαζί με αυτήν τα ακόλουθα:

   1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
   2. Απόφαση ΔΙΚΑΤΣΑ (Για τίτλους της αλλοδαπής)
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
   5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας
   6. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / Αποδεικτικά  εμπειρίας
   8. Συστατικές επιστολές
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος
   10. Πρόσφατη φωτογραφία

   Η Αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής ή στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ Ν&Ν από 31 Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

   Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των φοιτητών είναι τα ακόλουθα:

   1. Προπτυχιακές Σπουδές και Βαθμός Πτυχίου (50%) 

   Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Θετικών Επιστημών (Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής κ.τ.λ), Πολυτεχνείου και Ιατρικών Σχολών του εσωτερικού ή των αντίστοιχων τµηµάτων επίσηµα αναγνωρισµένων από το Ελληνικό κράτος ιδρυµάτων του εξωτερικού.

   Οι υποψήφιοι του ΔΠΜΣ Ν&Ν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όπου συμπεριλαμβάνεται ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον “ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ” (6.5).

   2. Μαθήματα Κατεύθυνσης και Διπλωματική Εργασία (20%) 

   Για όλους τους υποψήφιους λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήµατα που σχετίζονται µε το ΔΠΜΣ.

   3. Προσωπική συνέντευξη (20%) 

   Όλοι οι υποψήφιοι περνούν από προσωπική συνέντευξη, το πρόγραμμα της οποίας ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ Ν&Ν.

   4. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Ερευνητική Εμπειρία και Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα (10%)

   5. Συστατικές Επιστολές 

   Οι υποψήφιοι καταθέτουν μαζί με την αίτησή τους τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.

   6Ξένη Γλώσσα 

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι έγκυρων πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency), εξετάζονται στην ικανότητα τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα, την οποία διενεργεί το ΔΠΜΣ Ν&Ν κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων. Κατά την εξέταση επιτρέπεται η χρήση λεξικού.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   Γραμματεία Τµήµατος Φυσικής
   54124, Θεσσαλονίκη
   Τηλ.: 2310 998550

   Γραμματεία ΔΠΜΣ Ν&Ν, Τμήμα Φυσικής
   Επ. Καθ. Αργύρης Λασκαράκης, τηλ. 2310998266 / 998850

   Διευθύνσεις Ιστοσελίδων
   Τµήµα Φυσικής: http://www.physics.auth.gr
   ΔΠΜΣ Ν&Ν: http://nn.physics.auth.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (4 από τα 5)

   • Επιστήμη της Συμπυκνωμένης Ύλης και των Υλικών Υ/Ε 7,5
   • Επιστήμη των Υμενίων και Επιφανειών S Τεχνικές Ατομικών Διαστάσεων Υ/Ε 7,5
   • Μοριακή Βιολογία και Γενετική Μηχανική Υ/Ε  7,5
   • Βιοχημεία και Βιοφυσική Υ/ Ε 7,5
   • Μηχανική των Υλικών και Μικρό-Νανοδομών Υ/Ε  7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (4 από τα 6)

   • Τεχνικές Μίκρο και Νανοδιεργασιών Υ/Ε  7,5
   • Νανομηχανική Υ/Ε 7,5
   • Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά Υ/Ε 47,5
   • Οπτικές Τεχνικές και Κρυσταλλοδομή Υλικών Υ/Ε 7,5
   • Μοντέλα και θεωρίες Μοριακών και Ατομικών Διεργασιών Υ/Ε  7,5
   • Τεχνολογία-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα Υ/Ε 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογή (Υ/Ε) Μαθήματα (3 από τα 4)

   • Βιοηλεκτρονική και Βιοπληροφορική Υ/Ε 7,5
   • Τεχνικές Μέτρησης-Ανάλυσης και Ελέγχου Υ/Ε 7,5
   • Νανοσύνθεση και Νανοδιεργασίες Υ/Ε  7,5
   • Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Επιφανειακής Κατεργασίας Υ/Ε 7,5
   • Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 7,5

   Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 30
    Σύνολα 30

   Επιπλέον, υπάρχουν μαθήματα επιλογής υπό μορφή σεμιναρίων τα οποία προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα: ένα (1) στο 1ο Εξάμηνο, ένα (1) στο 2ο Εξάμηνο και τέσσερα (4) στο 3ο Εξάμηνο, και μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Για τα μαθήματα αυτά δεν προβλέπονται εξετάσεις και δεν προσμετρώνται ECTS.

   1ο Εξάμηνο:

   • Πολυμερή και Μεμβράνες Ε

   2ο Εξάμηνο:

   • Lasers-Μικρομηχανική και Αισθητήρες Ε

   3ο Εξάμηνο:

   • Έκφραση Γονιδίων-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία Ε
   • Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις και Κβαντικοί Υπολογιστές Ε
   • Υπολογιστικές και Αριθμητικές Τεχνικές στη Νανοκλίμακα Ε
   • Διαχείριση της Τεχνολογίας και Επιχειρηματικότητα Ε
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email