Loading...

MSc Sustainability and Quality in Marine Industry

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27/09/2020
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • The MSc programme entitled “Sustainability and Quality in Marine Industry” addresses the current challenges in the marine industry, with particular reference to blue growth and sustainable shipping. It deals with innovative growth approaches, “clean” and environmentally friendly options as well as management models that minimize the potential of environmental, safety and security risks associated with the human activity in the marine and coastal environment.

   Learning outcomes

   • In depth knowledge of the latest developments in the long-term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sectors.
   • Good theoretical insight and the ability to apply theory for problem solving.
    Comprehensive learning from theoretical and practical perspectives.
   • Thorough understanding of the need for an interdisciplinary approach for a greater understanding of the complexities of marine industry.
   • Certified training in the area of management systems by internationally accredited training agencies.

   Target skills

   • The ability to collaborate with other marine and maritime specialists.
   • The ability to approach a complex problem and interpret suitable solutions.
   • Good practical skills in the use of modern digital technology tools.
   • In depth knowledge in fields relevant to your specialization chosen, “Blue Growth” or “Quality in Shipping”.

   Career Prospects

   The MSc Sustainability and Quality in Marine Industry will help you to stand out in today’s competitive job market by making you highly attractive in the private and the public sectors. Blue growth even in its infancy it has produced several initiatives to drive the blue economy forward. Innovative opportunities and more stringent safety standards help shipping to be more efficient, safer and environmentally friendly. In these fields, there is a great need for specialists and this MSc will qualify you for a wide range of careers.

   The MSc Sustainability and Quality in Marine Industry can help you to specialize, change career paths, move in to a new and very promising field, or gain the qualifications needed for your chosen vocation.

   The MSc Sustainability and Quality in Marine Industry creates new jobs profiles and more chances for blue jobs’ opportunities.

   Διαβάστε όλη την τελευταία προκήρυξη (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

   Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη 1 ου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Sustainability and Quality in Marine Industry – Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία», ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, καλύπτοντας τα αντικείμενα

   α) Blue Growth (Γαλάζια Ανάπτυξη),
   β) Sustainability (Βιωσιμότητα),
   γ) Quality(Ποιότητα).

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Master of Science (M.Sc.) με τις εξής ειδικεύσεις:

   (i) Blue Growth – Γαλάζια Ανάπτυξη
   (ii) Quality in Shipping – Ποιότητα στη Ναυτιλία

   Το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η γλώσσα των μαθημάτων είναι η Αγγλική.

   Το ύψος των διδάκτρων είναι 5.000 ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος πιστοποιημένης παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης εξειδικευμένων και κατ΄ αποκλειστικότητα παρεχόμενων σεμιναρίων από εθνικά και διεθνώς
   διαπιστευμένους φορείς κατάρτισης σε αντικείμενα απόλυτα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής & διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006) ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με γνώση της
   αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (και ώρες 18:30 -21:00).

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (γνωστικό αντικείμενο πρώτου συναφούς πτυχίου, βαθμός πτυχίου,
   εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, συνέντευξη).

   Υποβολή αιτήσεων :

   Α) Στη Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Παν/μιο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113) Τρίτη, Τετάρτη 8:00 π.μ.– 16:30 μ.μ., Πέμπτη και Παρασκευή 8:00 π.μ.– 14:00μ.μ.

   Β) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση : Υπόψη Κας Φράγκου Νίκης Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534, τηλ. 210 4142397/2175

   Γ) Ηλεκτρονικά: Στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], [email protected]

   Προθεσμία υποβολής: μέχρι τις 27/09/2019

   Στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη Γραμματεία ή Ταχυδρομικώς, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:
   1. Αίτηση εγγραφής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός
   πτυχίου.
   5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ).
   6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   9. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας
   10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ
   11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   12. Δύο Φωτογραφίες

   Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Ενότητα 9 της αίτησης. Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς , Καραολή &

   Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113).
   Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 414 2397 /2175/2563
   Fax : 210 414 2419
   E-mail : [email protected], [email protected]

   Η Διευθύντρια του M.S.c.
   «Sustainability and Quality in Marine Industry – Βιωσιμότητα και Ποιότητα στη Θαλάσσια Βιομηχανία»

   Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου

  • The 12-months intensive MSc programme offers two specializations, “Blue Growth” and “Quality in Shipping”. Each specialization encompasses eight compulsory courses, four in each of the first two terms (each of 7.5 credits), together with a master’s thesis (10 credits) and certified seminars (5 credits) in the third term.

   The detailed programme structure follows.

   ST term

   (30 credits)

   2nd term

   (30 credits)

   3rd term

   (15 credits)

   Integrated Coastal Zone Management- Marine Spatial Planning

   (7.5 credits)

   Environmental Management

   (7.5 credits)

   Certified seminars

   (5 credits)

   Quality and safety

   (7.5 credits)

   Sectors of Blue Growth I

   (7.5 credits)

   Thesis

   (10 credits)

   Environmental Pollution

   (7.5 credits)

   Marine Governance

   (7.5 credits)

   Remote sensing and Geographical Information Systems

   (7.5 credits)

   Sectors of Blue Growth II

   (7.5 credits)

   Shipping pollution

   (7.5 credits)

   Ship efficiency

   (7.5 credits)

    

   Fundamental courses, compulsory for both specializations
   Specializing courses, compulsory for Blue Growth
   Specializing courses, compulsory for Quality in Shipping
   Applied seminars compulsory for both specializations
   Final Thesis
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ