MSc in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 7,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη του 3ου κύκλου σπουδών του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Master of Science (M.S.c.) in Shipping Management (Π.Μ.Σ. στη «Ναυτιλιακή Διοικητική» )

   To Πρόγραμμα προσφέρει ένα δομημένο εντατικό πρόγραμμα Σπουδών που περιλαμβάνει διδασκαλία στην τάξη, εργαστήρια και σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε φορείς και τέλος πιστοποίηση από Νηογνώμονα.

   Το Πρόγραμμα είναι εντατικό πλήρους φοίτησης διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων και θερινής περιόδου, διδάσκεται και εξετάζεται στα αγγλικά, αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2021.

   Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών θα γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι συναφών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής & διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006) ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των οκτώ (8) υποχρεωτικών μαθημάτων καθώς και των τεσσάρων (4) επιλεγόμενων από οκτώ (8) προσφερόμενα πραγματοποιείται σε ευέλικτο ωράριο κατά τις απογευματινές ώρες ή το Σαββατοκύριακο.

   Οι φοιτητές επιλέγουν στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου ανάμεσα:
   Α. Στην επιδοτούμενη πρακτική άσκηση οκτώ (8) εβδομάδων σε ναυτιλιακή εταιρεία ή
   Β. Στην εκπόνηση ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας.

   Το σύνολο των διδακτικών μονάδων (ECTS) του Προγράμματος ανέρχονται σε 75.

   Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των 7.000 € καταβαλλόμενο σε δόσεις αναλογικά επιμεριζόμενου στην αρχή κάθε εξαμήνου σπουδών πλήρους ή μερικής φοίτησης.

   Σε αριστούχους απόφοιτους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προβλέπεται η χορηγία μέχρι τεσσάρων (4) ισοδύναμων πλήρων οικονομικών υποτροφιών δυναμένων να επιμεριστούν και μερικώς σε περισσότερες κατ’ έτος σε Υποψήφιους φοιτητές του ΠΜΣ  Shipping Management διακρινόμενων:
   1. Είτε με ακαδημαϊκά κριτήρια
   2. Είτε με κοινωνικά κριτήρια (εξαίρετη παρουσία στον κοινωνικό χώρο ιδιαίτερα της ναυτιλίας με δράσεις ή ενέργειες που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την διαρκή βιώσιμη ανάπτυξη ή το περιβάλλον)
   3. Ή εργασιακά κριτήρια (αναγνωρισμένη επαγγελματικά υπηρεσία σε τομέα συναφή ή σχετιζόμενο με τη ναυτιλία και το cluster της).

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής (γνωστικό αντικείμενο πρώτου συναφούς πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, συνέντευξη).

   Υποβολή αιτήσεων :
   Α) Προσωπικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλιακή Διοικητική (Κτίριο Ναυτιλιακών Σπουδών, Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, 5ος όροφος, γραφείο 502) κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-13.00 ή κάθε Τετάρτη 16.00-17.00 από την έναρξη έως τη λήξη των υποψηφιοτήτων.
   Β) Ταχυδρομικώς : Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση : Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, (με την ένδειξη: για το MSc in Shipping Management), Κτίριο Ναυτιλιακών Σπουδών, Γρ. Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533, 5ος όροφος, γραφείο 502
   Γ) Ηλεκτρονικά: Στη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
   Δ) Online : https://maritime-unipi.gr/spoudes/metaptychiakes-spoudes/msc-in-shippingmanagement/application/

   Το Πρόγραμμα έχει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε τρεις (3) κύκλους.
   • α’ κύκλος: 10/3-30/4
   • β’ κύκλος: 1/5-30/6
   • γ’ κύκλος: 31/7-10/9

   Η αξιολόγηση θα είναι συνεχής και οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

   Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
   1. Αίτηση εγγραφής
   2. Βιογραφικό σημείωμα μέχρι 4 σελίδες
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (μέχρι την έναρξη του Προγράμματος)
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ).
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, ή επαγγελματικής πιστοποίησης εάν υπάρχουν
   7. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι έχουν πραγματοποιήσει κύκλο σπουδών σε αγγλόφωνη εκπαίδευση.
   8. Κείμενο 500 λέξεων που εξηγεί το κίνητρο του/της υποψηφίου/ας να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα
   9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κ. Ειρήνη Μαντέα στο τηλέφωνο 210 4142504 ή στην κεντρική γραμματεία στα τηλέφωνα 210 4142397, 210 4142175.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://maritime-unipi.gr/mscsm

  • This Shipping Management Course is designed to equip you with the skills, knowledge, and expertise required for a successful career in the demanding and competitive world of shipping. Just as the companies that will lead the way on quality will be commercial winners, the students who complete this Master we hope that will provide tremendous value to today’s modern shipping companies.

   You will gain solid insights of ship management while equipping yourself with management tools for efficient decision-making, and the methods, concepts, and theories to enable you to understand and analyze in a holistic and multidisciplinary way, the complexities of the global Shipping industry.

   By the end of the program, participants will be expected to:

   A. Setting

   1. develop an ability to take decisions in time-pressured and unpredictable business situations
   2. develop an ability to think originally and autonomous in the shipping related business tasks

   B. Knowledge and understanding

   1. understand the concept of shipping markets, demonstrate sound knowledge and understanding of the concepts, terminology, analytic techniques, theories and disciplines which underpin the shipping business.
   2. be able to demonstrate an understanding of the techniques applicable to the postgraduate shipping research in order to apply them when developing and applying shipping strategies.
   3. be able to effectively synthesize important terminology, facts, concepts, principles, analytic techniques, and theories used in the field of shipping as demonstrated through the successful development of a shipping business plan.
   4. develop an initiative and originality in shipping problem-solving.

   C. Cognitive skills

   1. design and undertake substantial investigations to address significant areas of shipping theory and practice.
   2. synthesize the academic experience in such ways in order to develop new insights into understanding creative ways and theories to solve shipping problems.
   3. develop, communicate and evaluate alternative ways of dealing with shipping problems.

   D. Performance and practice

   1. work effectively with multiple teams
   2. develop an ability to make use of shipping concepts, ideas, collected data
   3. use data analysis and modeling to take information about the market equilibrium, market trends, and company performance
   4. develop the willingness to take responsibilities and decisions in complex and unpredictable shipping situations
   5. apply effective plans and proposals, tailored to the needs of the shipping business
   6. map key performance indicators creating processes based on competitiveness

   E. Personal and enabling skills

   1. plan, prioritize and organize time
   2. develop an ability to work effectively as a leader or member of a team
   3. collect, interpret and analyze data
   4. use the appropriate learning resources
   5. use application software for data analysis
   6. manage change and innovation in the workplace

   Course Structure

   Eight (8) academic core modules, four (4) out of eight (8) elective modules and either an 8 weeks internship in a shipping company or a Research Dissertation plus the mandatory attendance of a set of four two days’ courses offered by a Classification Society that may lead to certification compose the MSc in Shipping Management.

   Each core module of the twelve has 5 ECTS academic credits and the Research Dissertation or the internship has 15 ECTS Credits. The overall 75 ECTS credits lead to the award of the MSc in Shipping Management. Participants may enroll either as a full time (12 months) or part-time (24 months). Part-timers may choose any of the courses offered every semester to the full-time students provided that they will complete the full set within 24 months from registration.


   Courses Description

   SEMESTER 1    

   Stage One: 1 Oct – 30 Nov
   Maritime Economics CORE 5
   Human Resource Management CORE 5
   Financial Accounting CORE 5

   Stage 2: 8 Dec – 21 Feb
   Management of Shipping Enterprises CORE 5
   Chartering CORE 5
   Marine Insurance CORE 5

   SEMESTER 2    

   Stage 3: 1 Mar – 15 May
   Shipping Financial Management CORE 5
   Maritime Law CORE 5

   ELECTIVE MODULES (choose 4 out of 8)
   Leadership and Entrepreneurship ELECTIVE 5
   Strategic Management ELECTIVE 5
   Shipping Operations ELECTIVE 5
   Negotiations & Claims Handling ELECTIVE 5
   Maritime Information Systems ELECTIVE 5
   Quality Management in Maritime Operations ELECTIVE 5
   Port and Terminal Management ELECTIVE 5
   Management of Marine Resources and Blue Growth ELECTIVE 5

   Stage 4: 1 Jun – 30 Sep
   Dissertation (1 June – 30 Sept) or Internship CORE 15

   MSc: 75 ECTS credits.
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “MSc in Shipping Management (Ναυτιλιακή Διοικητική)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email