Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές (Music Technology and Contemporary Practices)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Μουσικής Τεχνολογίας στις σύγχρονες πρακτικές.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Τεχνολογία στις σύγχρονες πρακτικές», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν τριάντα (30) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 85561/Ζ1/24- 5-2018. Οι θέσεις είναι δεκαπέντε (15) ανά ειδίκευση, δεκαπέντε (15) για την ειδίκευση Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες και δεκαπέντε (15) για την ειδίκευση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα, αλλά, με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε οποιαδήποτε ειδίκευση, χωρίς υπέρβαση του συνολικού αριθμού των τριάντα (30) εισακτέων στο ΠΜΣ.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 15/06/2019 έως και την Παρασκευή 11/09/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 11/09/2019 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών- Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2020. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

   1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277894, είναι δε διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος [: http://www.music.uoa.gr/]). 
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
   4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται. 

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε ειδίκευση) πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   ✓ τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. 

   ✓ την επίδοση των υποψηφίων (για όλες τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ) σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Τα, ανά ειδίκευση, εξεταστέα μαθήματα, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία έχουν ως ακολούθως: 

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   Για το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας, τη θεωρητική γραπτή εξέταση [θεματικές εξέτασης: Ιστορία και Θεωρία της Jazz | Jazz Αυτοσχεδιασμός/ Jazz και Μουσική Τεχνολογία/ Μουσική Ακουστική και Ψυχοακουστική / Βασικές αρχές Μουσικής Τεχνολογίας (Audio-MIDI, υλισμικά/λογισμικά)/ Μουσική και Μαθηματικά], οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μελετήσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους τίτλους: 

   ➢ Μoles, Α. (2005) Θεωρία της Πληροφορίας και αισθητική αντίληψη. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
   ➢ Χαδέλης, Λ. (2010)
   Τεχνολογία Ήχου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Δεμερτζής.
   ➢ Berliner, P. F. (1991)
   Thinking in jazz (2009) The infinite art of improvisation. University of Chicago Press Crook, Hal.
   ➢ Crook, Hal (1991)
   How to improvise: An Approach to Practicing Improvisation. Advance MusicGmbH. Mainz.
   ➢ Gridley Μ. (2015)
   Τζαζ, Ρεύματα και στιλ: ιστορία και ανάλυση (Επιμέλεια Α. Λαδόπουλος), εκδόσεις Αρχιπέλαγος, Αθήνα.
   ➢ Izhaki, R. (2008)
   Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Focal, London
   ➢ Rossing, T. D. – Moore, R. F. – Wheeler, P. A. – Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2009)
   The Science of Sound/Edition 3. Addison Wesley.
   ➢ Taylor, T. D. (2014)
   Strange Sounds: Music, Technology, and Culture. New York: Routledge. 

   Για το δεύτερο σκέλος της δοκιμασίας, στη Μουσική Τεχνολογία, οι υποψήφιοι/ες:

   ➢ Θα προσκομίσουν προς αξιολόγηση φάκελο σχετικό με μουσική τεχνολογία, δηλαδή ηχογραφήσεις, μίξεις, παραγωγές και προγραμματιστικά περιβάλλοντα (προαιρετικό).
   ➢ Θα εξεταστούν ως προς την εξοικείωση τους σε DAW.
   ➢ Σε κάθε υποψήφιο/α θα δοθεί αμιξάριστο project μέχρι 8 κανάλια και θα ζητηθεί η 
   επεξεργασία και το τελικό mix μέσα σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο native effects και mixers του DAW.

   Οι εξεταζόμενοι/ες είναι δυνατόν να προσκομίσουν δικό τους υπολογιστή εφόσον θέλουν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό της αρεσκείας τους. 

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ

   Για το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας, οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μελετήσει υποχρεωτικά τους ακόλουθους τίτλους [θεματικές εξέτασης: Ηλεκτρακουστική/Αλγοριθμική Μουσική | Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα | Μουσική Ακουστική και Ψυχοακουστική | Βασικές αρχές Μουσικής Τεχνολογίας (Audio-MIDI, υλισμικά/λογισμικά) | Περιβάλλοντα μουσικού προγραμματισμού | Εισαγωγή στις Γνωσιακές Επιστήμες]:

   ➢ Γκρίφιθς, Π. (1993) Μοντέρνα Μουσική. Αθήνα: Εκδ. Ζαχαρόπουλος.
   ➢ Λώτης, Θ., Διαμαντόπουλος, Τ., 2015.
   Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4920
   ➢ Μac Luhan (1990) Μedia, oι προεκτάσεις του ανθρώπου, εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα.
   ➢ Ξενάκης, Ι. (2001)
   Κείμενα περί Μουσικής και Αρχιτεκτονικής. Επιμ. Μ.Σολωμός. Εκδ. Ψυχογιός.
   ➢ Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007)
   The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
   ➢ Izhaki, R. (2008)
   Mixing Audio: Concepts, Practices and Tools, Focal, London.
   ➢ Nyman, M., (2011)
   Πειραματική Μουσική, Αθήνα, εκδ. Οκτώ.
   ➢ Roads, C. (1996),
   The Computer Music Tutorial, MIT Press.
   ➢ Rossing, T. D. – Moore, R. F. – Wheeler, P. A. – Huber, D. M. & Runstein, R. E. (2009)
   The Science of Sound/Edition 3. Addison Wesley.
   ➢ Thagard, P. (2009) Νους. Εκδόσεις Πολύτροπον. 

   Για το δεύτερο σκέλος της δοκιμασίας, στη Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα, οι υποψήφιοι/ες:

   ➢ Θα προσκομίσουν προς αξιολόγηση φάκελο σχετικό με πρωτότυπες δημιουργίες σε περιβάλλοντα μουσικής τεχνολογίας.
   ➢ Θα εξεταστούν ως προς την εξοικείωση τους σε DAW.
   ➢ Σε κάθε υποψήφιο/α θα δοθεί αμιξάριστο project μέχρι 8 κανάλια και θα ζητηθεί η 
   επεξεργασία και το τελικό mix μέσα σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο native effects και mixers του DAW.
   Οι εξεταζόμενοι/ες είναι δυνατόν να προσκομίσουν δικό τους υπολογιστή εφόσον θέλουν να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό της αρεσκείας του 

   ✓ την πρακτική εξέταση (για την ειδίκευση Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες) ενώπιον επιτροπής καθηγητών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική ειδίκευση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν. Για την εν λόγω πρακτική προφορική εξέταση οι υποψήφιοι καλούνται να ερμηνεύσουν τα εξής: 

   Ως προς το σκέλος της πρακτικής-μουσικής αλλά και της τεχνολογικής εξέτασης οι υποψήφιοι/ες καλούνται να έχουν εξοικείωση με τη Jazz Μουσική σε θεωρητικό και εκτελεστικό επίπεδο και να έχουν ασχοληθεί με θέματα μουσικής τεχνολογίας, όπως τεχνικές πολυκάναλης ηχογράφησης, μουσικής παραγωγής και χρήσης μουσικών λογισμικών. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να παίξουν/ερμηνεύσουν 3 κομμάτια της επιλογής τους, σε διαφορετικό ύφος, από τη ακόλουθη λίστα με Jazz Standards: 

   All The Things You Are, Alone Together, Beautiful Love, Take The “A” Train, There Is No Greater Love, There Will Never Be Another You, What Is This Thing Called Love, Night And Day, A Night In Tunisia, Solar, Stella By Starlight, Footprints, Donna Lee, On Green Dolphin Street, Just Friends, Inner Urge, All Blues, Impressions, Moment’s Notice, Bye Bye Blackbird, Cherokee, Caravan, Whisper Not, Four, Confirmation, Softly As In A Morning Sunrise, Have You Met Miss Jones, Days Of Wine And Roses, Mr. PC (or any minor blues), Billie’s Bounce (or other blues), Anthropology (or any rhythm changes tune). Latin Jazz/ Fusion: Girl From Ipanema, Corcovado, Once I Loved, Summer Samba, Recorda Me, Song For My Father, The Shadow Of Your Smile, Triste, Wave, Blue Bossa, Agua De Beber, Black Orpheus, St. Thomas, 500 Miles High, Chameleon, Spain, Cantaloupe Island, Sunny, Mercy Mercy Mercy. Ballads: Body & Soul, Prelude To A Kiss, Skylark, Solitude, Misty, In a Sentimental Mood, You Don’t Know What Love Is, My Funny Valentine, Soul Eyes, Round Midnight, A Time For Love, Don’t Explain.

   Τρόπος εξέτασης:

   ✓ Τους υποψήφιους/ες θα συνοδέψει μουσικό σχήμα.
   ✓ Εναλλακτικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί CD συνοδείας της επιλογής των υποψήφιων με δική τους ηχογράφηση, μίξη, mastering, ή συνοδεία από προγράμματα όπως iReal Pro, Band in a Box η παρόμοια, με την προϋπόθεση οι εξεταζόμενοι/ες να προσκομίσουν το απαραίτητο υλισμικό.
   ✓ Πριν την εξέταση, κάθε υποψήφιος/α έχει την υποχρέωση να παραδώσει στην επιτροπή 5 αντίτυπα σε παρτιτούρα από το κάθε κομμάτι. Όσοι επιλέξουν ως όργανο τη φωνή, μπορούν εναλλακτικά να έχουν μαζί τον δικό τους πιανίστα ή κιθαρίστα για συνοδεία.
   Φ Στους πιανίστες και κιθαρίστες θα ζητηθεί να ερμηνεύσουν ένα από τα τρία κομμάτια χωρίς συνοδεία (a capella) ή να συνοδέψουν πνευστό. ✓ Θα δοθεί ένα κομμάτι για πρώτη ανάγνωση. 

   Γ) την προσωπική συνέντευξη (για τους επιτυχόντες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων όλων των ειδικεύσεων του ΠΜΣ ) ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται: 

   Για την ειδίκευση Jazz Mουσική και αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις (πρώτο σκέλος δοκιμασίας), κατά 20% στην αξιολόγηση του προσωπικού τους φακέλου και της τεχνολογικής εξέτασης (δεύτερο σκέλος δοκιμασίας), κατά 40% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση και κατά 10% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη. 

   Για την ειδίκευση Μουσική Δημιουργία για νέα μέσα κατά 40% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις (πρώτο σκέλος δοκιμασίας), κατά 40% στην αξιολόγηση του προσωπικού τους φακέλου και της τεχνολογικής εξέτασης (δεύτερο σκέλος δοκιμασίας) και κατά 20% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη. 

   Απονεμόμενος τίτλος

   Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή ∆ιπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) στη Mουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές, στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
   2. Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα 

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   ∆ιάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Μουσική τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα). 

   Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 12 Οκτωβρίου 2020. 

   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2107277894, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.music.uoa.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.mastermusictech.music.uoa.gr

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» υπάρχουν οι εξής διακριτές ειδικεύσεις:

   1.Εφαρμοσμένη Μουσική Τεχνολογία,

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α΄ Εξάμηνο
   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ       10 ECTS
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ      10 ECTS
   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 10 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 10 ECTS
   ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 10 ECTS
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 10 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 90ECTS

   2.Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες,

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Α΄ Εξάμηνο

   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ         10 ECTS
   ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΛ ΤΗΣ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ       10 ECTS
   ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗ   10 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 10 ECTS
   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ JAZZ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΝΕΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 10 ECTS
   ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ JAZZ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 10 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

   3.Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα.

   Α΄ Εξάμηνο

   ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ      10 ECTS
   ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ        10 ECTS
   ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ        10 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ 10 ECTS
   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΣΑ 10 ECTS
   ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 10 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 90 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Μουσική Τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές (Music Technology and Contemporary Practices)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email