Μουσική Παιδαγωγική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Παιδαγωγική» με δύο ειδικεύσεις:

   1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

   2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική Παιδαγωγική» είναι: η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, πρακτικής εφαρμογής και έρευνας στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής χορωδίας, με σκοπό μία σύγχρονη θεώρηση της μουσικής διδασκαλίας και μάθησης και της διεύθυνσης παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα, με έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, στην κριτική και βιωματική προσέγγιση της μουσικής παιδαγωγικής και στην παροχή μιας διεπιστημονικής θεώρησης της μουσικής εκπαίδευσης που προκύπτει από το διάλογο με διάφορα επιστημονικά και καλλιτεχνικά πεδία. Στόχος μας είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων στο αντικείμενο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης χορωδίας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η καινοτομία του εν λόγω Π.Μ.Σ. έγκειται στη διεπιστημονική και διακαλλιτεχνική φύση της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και στις δυνατότητες σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη στη μουσική διδασκαλία-μάθηση με ποικίλους τρόπους σε σχολικά και εξωσχολικά πλαίσια, που αποτελούν βασικές μεθοδολογικές αρχές που θεραπεύονται στο ΤΜΣ του Ιονίου Πανεπιστημίου στα αντικείμενα της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Διεύθυνσης παιδικής, νεανικής & σχολικής χορωδίας.

   Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και το πρόγραμμα σπουδών ισοδυναμεί με εκατόν είκοσι (120 ECTS). Ο συνδυασμός θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας αποσκοπεί στο να αποδώσει με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη.

   Αν ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε με τα παραπάνω αντικείμενα σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με χαρά σας περιμένουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Ειδικεύσεις:  

   1. Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα

   2. Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα

   Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να αποστείλουν μέχρι τις  14 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα), με την ένδειξη «για το Π.Μ.Σ. στη Μουσική Παιδαγωγική», τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής με αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα: χειμερινό και εαρινό 2020-21, χειμερινό και εαρινό 2021-22. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις, την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου. Η διάρθρωση και ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων δεν απαιτεί τη συνεχή παραμονή των φοιτητών στην Κέρκυρα. Τα μαθήματα γίνονται σε περιόδους των 2 ή 3 ημερών για τα πρώτα δύο εξάμηνα δια ζώσης, ενώ κάποια από τα σεμινάρια διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Κατά τα δύο ακόλουθα εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται κυρίως με τηλεδιάσκεψη και ορισμένα μαθήματα δια ζώσης.

   Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις δύο ειδικεύσεις στο Π.Μ.Σ. θα διεξαχθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Σεπτεμβρίου 2020 (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί).

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλες τις κατευθύνσεις:

   α) Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (ακολουθείται το πρότυπο της αίτησης) με δήλωση της επιθυμητής ειδίκευσης.

   β) Τίτλοι σπουδών (οι τίτλοι που έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού να συνοδεύονται από βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Να κατατεθεί επίσης η αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών.

   γ) Τίτλος πιστοποίησης τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Τυχόν γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα συνυπολογιστεί. Σε περίπτωση που δεν παρέχεται πιστοποίηση της ξένης γλώσσας ο υποψήφιος υποβάλλεται σε συνέντευξη από διδάσκοντα του μεταπτυχιακού.

   δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

   στ) Λοιπά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) που να τεκμηριώνουν την υποψηφιότητα όπως, εργασιακή εμπειρία, φάκελος μουσικών ή μουσικοπαιδαγωγικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων (συναυλίες, εκδηλώσεις, μαθήματα, κτλ.), επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά projects, κ.ά. (τα αρχεία κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή).

   Συμπληρωματικά, για την κατεύθυνση «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» απαιτείται η κατάθεση γραπτής εργασίας σε ένα από τα θέματα που πρατίθενται στο αρχείο Ύλη εξετάσεων. Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» αποστέλλεται Οπτικοακουστικό υλικό από συναυλία/ίες, ή πρόβες, ή άλλο σχετικό ψηφιακό υλικό (σε DVD).

   Παράλληλα με την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2020 στις παρακάτω διευθύνσεις:

   Για την κατεύθυνση της «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]

   Για την κατεύθυνση «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα» στο e-mail: [email protected]

   Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://music.ionio.gr/pedagogy/

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνουν δεκτοί φοιτητές στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

   Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. «Μουσική Παιδαγωγική»
   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ζωή Διονυσίου

  • Η διδασκαλία των Εκπαιδευτικών Ενοτήτων υλοποιείται με το συνδυασμό θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας και την εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι εργασίες αυτές αποσκοπούν στο να αποδώσουν με όρους ακαδημαϊκής ποιότητας ένα χαρακτήρα μεταπτυχιακών σπουδών προσανατολισμένο στη γερά θεμελιωμένη δημιουργική πράξη. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα υποχρεωτικά και επιλογής, καθώς και να εκπονήσουν Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Διπλωματική Συναυλία. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   Α’ Ειδίκευση: «Μουσική Παιδαγωγική στο σχολείο και στην κοινότητα»

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Β’ Ειδίκευση: «Διεύθυνση παιδικής χορωδίας στο σχολείο και στην κοινότητα»

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email