Μουσική και Κοινωνία

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 3ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», να καταθέσουν Αίτηση μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση [email protected]

   Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

   Το ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Ειδικεύσεις:

   1. «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»
   2. «Μουσικοθεραπεία»

   Χρονική διάρκεια:   

   –      Τρία (3) εξάμηνα για την Ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική».
   –      Τέσσερα (4) εξάμηνα για την Ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία».

   Έναρξη μαθηματωνΟκτώβριος 2020.

   Γίνονται δεκτοί (μετά από διαδικασία επιλογής):Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι δύο (2) μαθήματα και -εάν απαιτείται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών- την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές τους. Σχετική βεβαίωση κατατίθεται με την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου του ΠΜΣ, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές του Ιδρύματος, την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τις οριζόμενες ημερομηνίες, ακυρώνεται η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

   Κόστος: 4.000€

   • Για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» 4.000€ (Τέσσερις χιλιάδες ευρώ)σε τρεις (3) δόσεις που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
   • Για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία» 4.000€ (Τέσσερις χιλιάδες ευρώ)σε τέσσερις (4) δόσεις που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Εισαγωγικές Εξετάσεις ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202

   Επίπεδο Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας:  

   Καλή γνώση (επίπεδο Β2).

   Προσφερόμενες Ειδικεύσεις 3ου Κύκλου:           

   1. Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική

   2. Μουσικοθεραπεία

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:                 

   – Αίτηση Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.

   – Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

   – Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   – Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών.

   – Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

   – Άλλα πτυχία Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

   – Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

   – Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

   – Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας.

   – Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή/και καλλιτεχνικού έργου, εφόσον υπάρχουν.

   – Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραλάβουν από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.

   – Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.

   – Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.

   – Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του.

   Εισαγωγικές εξετάσεις

   (ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΥΛΗ)

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»

   Πληροφορίες: Λήδα Στάμου (lstamou@uom.edu.gr)

   Οι εισαγωγικές εξετάσεις χωρίζονται σε ΔΥΟ σκέλη: Α) ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, β) ΑΚΡΟΑΣΗ. Την ακρόαση μπορεί να ακολουθήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύντομη προσωπική συνέντευξη με τον/την κάθε υποψήφιο/α αμέσως μετά τη λήξη της ακρόασης.

   ΑΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ύλη του προπτυχιακού μαθήματος «Μουσική Παιδαγωγική Ι».  Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές.

   1. Έννοιες και στόχοι της Μουσικής Παιδαγωγικής
   2. Θεωρίες για τη μουσική ανάπτυξη κατά την βρεφική και παιδική ηλικία
   3. Θεωρία Μουσικής Μάθησης του Edwin Gordon: Μουσική δεκτικότητα, μουσικά επιτεύγματα, μουσική ετοιμότητα.
   4. Mεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της μουσικής (Orff, Kodaly, Dalcroze, Suzuki): Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά τους.
   5. Ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη Μουσική: Φιλοσοφία και βασικές αρχές του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος («Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο»)
   6. Βασικές αρχές σχεδιασμού της μουσικής διδασκαλίας: Σχέδιο μαθήματος ή διδακτικής ενότητας στο μάθημα μουσικής στο σχολείο.
   7. Μέτρηση και αξιολόγηση στο μάθημα της μουσκής

   Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων.

   Ενδεικτική βιβλιογραφία

   • Καραδήμου – Λιάτσου, Π. (2003). Η μουσικοπαιδαγωγική τον 20ό αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Νικολαίδη.
   • Μακροπούλου Ε., Βαρελάς, Δ. (2005). Μουσική το πιο συναρπαστικό παιχνίδι. Αθήνα: Εκδόσεις Fagotto.
   • Ανδρούτσος, Π. (2004). Μέθοδοι διδασκαλίας της μουσικής. Αθήνα: Εκδόσεις Νικολαίδη.

   ΒΑΚΡΟΑΣΗ

   Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται:

   α) να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής a capella ή με συνοδεία σε οποιοδήποτε όργανο που θα εκτελείται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή συνοδό που θα φέρει ο ίδιος.

   β) να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, σύντομη μελωδία που θα του δοθεί στην εξέταση. Ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του λίγα λεπτά να μελετήσει τη μελωδία πριν εκτελέσει την εναρμόνιση. Κατά την εκτέλεση θα πρέπει να αποδίδεται με κάποιον τρόπο τόσο η μελωδία όσο και η αρμονική συνοδεία της.

   Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος.

   2.  «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

   Πληροφορίες: Λήδα Στάμου (lstamou@uom.edu.gr)

   Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλαμβάνουν ακρόαση. Την ακρόαση μπορεί να ακολουθήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύντομη προσωπική συνέντευξη με τον/την κάθε υποψήφιο/α αμέσως μετά τη λήξη της ακρόασης.

   α. Ακρόαση

   Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται:

   1. Να ερμηνεύσει κομμάτια δικής του επιλογής προκειμένου να επιδείξει επίπεδο εκτέλεσης/ερμηνείας σε όργανο ή στη φωνή τουλάχιστον β’ μέσης (πρόγραμμα 8-10 λεπτών). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν στην επιτροπή πέντε αντίτυπα από τα έργα που θα ερμηνεύσουν.
   2. Να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει ο ίδιος τον εαυτό του στο πιάνο ή σε οποιοδήποτε δικό του όργανο επιθυμεί.
   3. Να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, μελωδία που θα του δοθεί στην εξέταση. Ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του λίγα λεπτά να μελετήσει τη μελωδία πριν εκτελέσει την εναρμόνιση. Κατά την εκτέλεση θα πρέπει να ακούγεται τόσο η μελωδία όσο και η αρμονική συνοδεία της.

   Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης δεν παρέχει μουσική συνοδεία. Επίσης, στον χώρο εξέτασης θα υπάρχει μόνο πιάνο διαθέσιμο. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση οργάνου, ο υποψήφιος θα πρέπει να φέρει το σχετικό όργανο ο ίδιος.

  • 1.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά Θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης Υποχρεωτικό Ομαδικό 9 ECTS
   • Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική με Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες Υποχρεωτικό Ομαδικό 9 ECTS
   • Ζητήματα Πρακτικής Άσκησης Ι / Εποπτεία Ι Υποχρεωτικό 12 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά Θέματα Κοινοτικής Μουσικής και Κοινοτικής Μουσικής Εκπαίδευσης Υποχρεωτικό Ομαδικό 9 ECTS
   • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη Μουσική Εκπαίδευση και την Κοινοτική Μουσική Υποχρεωτικό Ομαδικό 9 ECTS
   • Ζητήματα Πρακτικής Άσκησης ΙΙ / Εποπτεία ΙΙ Υποχρεωτικό 12 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποχρεωτικό 30 ECTS

   2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μέθοδοι Έρευνας Υποχρεωτικό 9 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία ΙΙ  -Κλινική Άσκηση ΙΙ Υποχρεωτικό 12 ECTS
   • Θεωρίες Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογία Υποχρεωτικό 9 ECTS
   • Σεμινάριο Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης μέσω της Μουσικής Υποχρεωτικό 9 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Ειδικά Θέματα Μουσικοθεραπείας σε Κλινικά Πλαίσια – Κλινική Άσκηση ΙΙΙ Υποχρεωτικό 15 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι Υποχρεωτικό 15 ECTS

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κλινική Άσκηση IV Υποχρεωτικό 15 ECTS
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ  Υποχρεωτικό 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email