Loading...

Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα (Music Education in formal and informal settings)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης όπως αυτή εφαρμόζεται σε τυπικά και άτυπα πλαίσια και περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα», μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στο ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του αρ. 34 του Ν.4485/17. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 85561/Ζ1/24-5-2018 (ΦΕΚ 2505/ 29-06-2018).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής από την 20/05/2019 έως την 13/09/2019 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα) και όχι μέσω ταχυδρομείου.

   Η διεύθυνση αποστολής είναι: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Φιλοσοφική Σχολή, 9ος όροφος, (γραφείο 916) Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Θεόφιλου Μπεναρδή, τηλ. 2107277950) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
   2. Επικυρωμένο αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
   3. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1. Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   9. Πιστοποίηση μουσικών γνώσεων (αποδεικτικά επιπέδου μέσης σχολής σε σπουδές οργάνου ή πτυχίο θεωρητικών μουσικών σπουδών [Αρμονία Ι ή υψηλότερο] ή άλλα αποδεικτικά που θα πιστοποιούν μουσικές γνώσεις). Δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
   10. Προσωπική έκθεση-υποστήριξη της αίτησης για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 500 λέξεις και θα αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να φοιτήσει στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. 

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται. 

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   ✓ τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,50 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η Σ.Ε, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,50, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. 

   ✓ την επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Τα εξεταστέα μαθήματα, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία έχουν ως ακολούθως: 

   Α) Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε ερωτήματα κριτικής σκέψης σχετικά με την παρακάτω βιβλιογραφία: 

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
   ➢ Music Matters. A new philosophy of Music Education. D. Elliott, Oxford University Press, 1995
   ➢ The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning, MENC, R. Colwell & M. Richardson, Oxford University Press, 2002
   ➢ Community music therapy. M. Palicevic and G. Ansdel (επιμ.) Jessica Kingsley Publishers, 2004
   ➢ International Handbook of Research in Arts Education. L. Bresler, Springer, 2007
   ➢ Ζητήματα Μουσικής Παιδαγωγικής. Ξ. Παπαπαναγιώτου, ΕΕΜΕ, 2009

   Β) Στους υποψήφιους θα δοθεί επιστημονικό κείμενο, συναφές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, στην αγγλική γλώσσα και θα κληθούν να ανταποκριθούν γραπτώς, στην αγγλική γλώσσα, σε ερωτήματα που αφορούν την κατανόηση του κειμένου. 

   Γ) Οι υποψήφιοι θα κληθούν να εναρμονίσουν ένα σχολικό τραγούδι. 

   ✓ την προσωπική συνέντευξη (για τους επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων) ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας (γ) την ικανότητά τους να αποδώσουν prima vista ένα σύντομο σχολικό τραγούδι και (δ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 50% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 50% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη. 

   Απονεμόμενος τίτλος 

   Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή ∆ιπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ) στη Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. 

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   ∆ιάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης 

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2019 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα). 

   Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: 14 Οκτωβρίου 2019. 

   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2107277950, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.music.uoa.gr/]). 

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και παιδαγωγική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
   Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ