Μουσικές Τέχνες

 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος

   Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, η προώθηση της πρωτότυπης έρευνας καθώς και η ανάδειξη, διαχρονικά, του πλούτου της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

   Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων και άρτια καλλιεργημένων μουσικών/καλλιτεχνών, παιδαγωγών, ερευνητών οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα καλλιτεχνικά, επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πράξης, διδασκαλίας και έρευνας και διδακτικής της μουσικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα κατέχουν τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα σε ένα ευμετάβλητο επαγγελματικό περιβάλλον, να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή / και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα πεδία της τέχνης και της επιστήμης της μουσικής.

   Αντικείμενα του προγράμματος

   Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η μουσική ερμηνεία και εκτέλεση (φωνητική / οργανική), η σύνθεση, η διεύθυνση μουσικών συνόλων, η έρευνα και η μεθοδολογία της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής, ελληνικής έντεχνης, παραδοσιακής, παλαιάς και σύγχρονης μουσικής, καθώς και η μελέτη των τροπικών μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον 4ο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσικές Τέχνες», να καταθέσουν Αίτηση έως Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020  συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο mail: [email protected] 

   Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

   Το ΠΜΣ «Μουσικές Τέχνες» για τον τέταρτο κύκλο σπουδών (2020-2022) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: 

   • «Διδακτική Μουσικών Οργάνων» 
   • «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 
   • «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση» 

   Χρονική διάρκεια: Τέσσερα (4) εξάμηνα ή τρία (3) εξάμηνα ανάλογα με την ειδίκευση. 

   Έναρξη: Πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2020. 

   Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 

   Κόστος: 4000€ σε τέσσερεις (4) δόσεις με την έναρξη κάθε εξαμήνου φοίτησης. 

   Εισαγωγικές Εξετάσεις: Δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2020. 

   Επίπεδο Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας: επίπεδο Β2 

   Προσφερόμενες Ειδικεύσεις 4ου Κύκλου: 

   • «Διδακτική Μουσικών Οργάνων» 
   • «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 
   • «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση» 
   1. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών) 
   • Ακορντεόν 
   • Βιόλα 
   • Βιολί 
   • Βιολοντσέλο 
   • Κιθάρα 
   • Κλαρινέτο 
   • Κοντραμπάσο 
   • Κόρνο 
   • Κρουστά (ευρωπαϊκής μουσικής) 
   • Μονωδία 
   • Όμποε 
   • Πιάνο 
   • Σαξόφωνο 
   • Τρομπέτα 
   • Φαγκότο 
   • Φλάουτο

   2.  Μουσική Δωματίου

   • Κουαρτέτο εγχόρδων 
   • Τρίο με πιάνο 
   • Ντούο έως κουϊντέτο: Σύνολα σε συνδυασμό με βάση ενός από τα παρακάτω όργανα: 

   – κιθάρα – ακορντεόν – βιολί – Ντούο πιάνο- τέσσερα χέρια – Ντούο δύο πιάνα – τέσσερα χέρια 

   3. Διεύθυνση Ορχήστρας

   4. Σύνθεση

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 

   • Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση και το γνωστικό καλλιτεχνικό αντικείμενο σπουδών (όπου απαιτείται) που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος. 
   • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
   • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
   • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αντίγραφο ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών. 
   • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. 
   • Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν. 
   • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. 
   • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. 
   • Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης της επιπλέον ξένης γλώσσας. 
   • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή και καλλιτεχνικού έργου (αντίγραφα προγραμμάτων συναυλιών, ηχογραφήσεις, δισκογραφήσεις, πρωτότυπες συνθέσεις), εφόσον υπάρχουν. 
   • Βιογραφικό σημείωμα 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν. 
   • Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν. 
   • Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του. 

  • Για την απονομή του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), είτε Μουσικής Παράστασης είτε και των δύο –αναλόγως της ειδίκευσης–, τα οποία ολοκληρώνονται στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 90 ή 120 πιστωτικές μονάδες ECTS, ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολουθεί.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το παρακάτω:

   1. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ»

   2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

   3. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση/Μουσική Δημιουργία»: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Μουσική Δωματίου, iii. Διεύθυνση Ορχήστρας, iv. Σύνθεση

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Μουσικές Τέχνες

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email