Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προγράμματος Μουσειολογία – Διαχείριση Πολιτισμού, του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στη Mουσειολογία (θεωρητική και εφαρμοσμένη),

   • στον Αρχιτεκτονικό, Νοηματικό και Εκθεσιακό σχεδιασμό,
   • στη Μουσειοπαιδαγωγική,
   • στην Πολιτιστική Ερμηνεία,
   • στην Διαχείριση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της χώρας κινητού ή σταθερού, υλικού ή άυλου (αρχαιολογικού και νεώτερου) με την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού.

   Δείτε την προκήρυξη

   Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο της Μουσειολογίας-Διαχείρισης Πολιτισμού (ΦΕΚ Β / Αρ. φύλλου 4153/ 21-09-2018/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση 2958/12 και 13-04-2018).  Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 35 φοιτητών.

   Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» (υπεύθυνες κ. Εύη Μούρνου και Σοφία Αμαραντίδου, τηλ. 2310 99 43 64) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: ΔΠΜΣ Μουσειολογία, Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 54124 Θεσσαλονίκη, Διευθύντρια: Αλκμήνη Πάκα, αρχιτέκτων, αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. και Υπεύθυνη Ακαδημαϊκού Προγράμματος: Μαλαματένια Σκαλτσά, ιστορικός της τέχνης, μουσειολόγος, ομ. καθηγήτρια Α.Π.Θ., με την ένδειξη «για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα), Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού» ή εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία-Διαχείριση Πολιτισμού», συνοδευόμενη από φωτογραφία
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία.  Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.
   6. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:
   • Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
   • Certificate of Proficiency in English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
   • First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
   • Bulats English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).
   • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
   • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Higher του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
   • Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
   • London Tests of English Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή
   • Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή
   • Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
   • Certificate in Integrated Skills in English ISE III του Trinity College London.
   • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) – Expert – και City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (spoken) – Expert – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή
   • City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Expert – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
   • Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University (Manchester, ΝΗ-USA) και της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως.
   • Τest of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
   • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή
   • Pearson EDI level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή
   • Pearson LCCI level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).
   • Pearson LCCI EFB Level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
   • Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
   • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).
   • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
   • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
   • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).
   • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
   • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
   • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
   • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
   • ΜΕΤ – Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογίααπό 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
   • ΜΕΤ- Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
   • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
   • GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1).
   • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
   • Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).
   • ΕΠΙΣΗΣ η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1
   • ή πτυχίο αγγλό-αμερικανόφωνου πανεπιστημίου.

   7. Μία υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που προσκομίζει είναι γνήσια και αληθή και δεν επιστρέφονται.

   8 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες, σκηνογράφοι, ντιζάινερς, εικαστικοί κλπ, με εμπειρία στο επάγγελμα, πρέπει να υποβάλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (υλοποιημένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.

   Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση δύο συστατικών επιστολών, από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος του υποψηφίου (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος). Οι συστατικές επιστολές μπορούν είτε να κατατεθούν πρωτότυπες στο φάκελο του υποψηφίου, είτε να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία ([email protected]) από τους καθηγητές ή από τους εργοδότες.

   Οι περίπου 60 (εξήντα)υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων, αλλά οπωσδήποτε και την προτεινόμενη βιβλιογραφία,οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

   Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας: ma-museology.web.auth.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Ζητήματα πολιτισμού  Υ (10 ECTS)
   • Ζητήματα θεωρητικής μουσειολογίας  Υ (10 ECTS)
   • Ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης Υ (10 ECTS)

   Β’ εξάμηνο

   •  Εφαρμοσμένη μουσειολογία Υ (10 ECTS)
   • Αρχιτεκτονικός προγραμματισμός και σχεδιασμός μουσείων και εκθέσεων, Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και συνόλων τους  Υ (10 ECTS)
   • Μουσειοπαιδαγωγική Υ (10 ECTS)

   Γ’ εξάμηνο

   •  Πρακτική άσκηση Υ (10 ECTS)
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Υ (20 ECTS)

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email