Μουσειακές Σπουδές (Museum Studies)

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Μουσειακές Σπουδές με τις ακόλουθες παραμέτρους: συλλογή διδακτικού μουσειακού υλικού, οργάνωση μουσείων, μουσειακών εκθέσεων, διοίκηση μουσείων, περιβάλλον μουσείων, προστασία και ανάδειξη μουσειακού υλικού, νομοθεσία που διέπει τα μουσεία, οικονομική διαχείριση μουσείων και μουσειακών συλλογών, το μουσείο ως χώρος παιδείας, το μουσείο και η θέση του στην κοινωνία.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές». Δεκτοί στο Πρόγραμμα γίνονται οι πτυχιούχοι Ελληνικών Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και Σχολών της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ (με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς») ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών (Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εφόσον έχουν γίνει, ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών, π.χ. από τις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ τα οποία απένειμαν τους Τίτλους)
   4. Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών (Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών εφόσον έχουν γίνει)
   5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
   6. Δύο Φωτογραφίες (μεγέθους ταυτότητας)
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας
   8. Δύο Συστατικές Επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να απευθύνονται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και να έχουν αποσταλεί από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] έως την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
   9. Επίσης κάθε άλλο στοιχείο – όπως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, ανακοινώσεις (έως 2), δημοσιεύσεις (έως 2), βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με «θέματα πολιτισμού», συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι – που κατά τη γνώμη των υποψηφίων συμβάλλουν στην πληρέστερη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή
   10. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεκτιμάται θετικά

   Οι Πτυχιούχοι ιδρυμάτων αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ.7 του ν.4485/2017.

   Τα έγγραφα που υποβάλλονται και έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές υπηρεσίες και έγγραφα της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, αφού πρώτα έχουν επικυρωθεί. Τα φωτοαντίγραφα πρωτότυπων εγγράφων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα αξιολογούνται από την Επιτροπή. Τα οκτώ πρώτα δικαιολογητικά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε αιτούντα. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ενισχύουν την υποψηφιότητα.

   Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών υποβολής αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται έπειτα από την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δεν αξιολογούνται.

   Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 20.

   Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλουν αίτηση και εφόσον η αίτησή τους θεωρηθεί πλήρης, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1) Την επιτυχή γραπτή εξέταση σε 2 μαθήματα:
   Α) «Εισαγωγή στη Μουσειολογία»
   Β) Σε 1 από τους παρακάτω 5 κύκλους επιστημών. Ο υποψήφιος επιλέγει το μάθημα που θεωρεί πλησιέστερο στο βασικό του πτυχίο.

   1. Ιστορία και Αρχαιολογία
   2. Οικονομικές Επιστήμες
   3. Φυσιογραφικές Επιστήμες και Επιστήμες της Γης
   4. Θέματα Συντήρησης, Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς
   5. Παιδαγωγικά

   Προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται το πέντε (5) σε καθένα από τα μαθήματα. Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη καθώς και για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, λαμβάνονται από τον ιστοχώρο του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr.

   2) Εφόσον ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό στα μαθήματα που θα εξεταστεί, θα κληθεί στη Γ’ και τελευταία φάση της αξιολόγησης, που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή προφορικής συνέντευξης.

   3) Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται για το Α ́, Β ́ και Γ ́ εξάμηνο στα 700 ευρώ ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ευκρινώς σκαναρισμένα (αρχεία pdf, jpg, ή tiff)  από 12/10/2020 έως και 20/11/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (Θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Φάκελος υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Μουσειακές Σπουδές”)

   Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

   Οι γραπτές εξετάσεις στα 2 μαθήματα θα διεξαχθούν στις 11/12/2020

   Η προφορική συνέντευξη θα διεξαχθεί στις 11/1/2021

   Τα αποτελέσματα σε κάθε φάση αξιολόγησης των υποψηφίων θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού και στον ιστοχώρο του Προγράμματος: www.museum-studies.uoa.gr Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2107276499, 2107276465 (Ημέρες: Δευτέρα-Πέμπτη, ώρες: 11.30-15.30) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Έκαστο εκ των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, όπως εξειδικεύεται στους αναλυτικούς πίνακες μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης. Επίσης, καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ καθώς και διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ και τρίτων επιστημονικών φορέων.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης. Σε περίπτωση που για αντικειμενικούς λόγους καταστεί αναγκαίο, ή κριθεί απαραίτητο από τους διδάσκοντες, η διδασκαλία ενός μαθήματος μπορεί να περιλαμβάνει και μέσα ή τεχνικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αρκεί να τηρούνται οι περιορισμοί και προϋποθέσεις της παρ. 3, αρ. 30 του ν. 4485/2017. Τα μαθήματα οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και εαρινό), πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Κωδικός

   Τίτλος Μαθήματος

   Εξάμηνο Σπουδών
   ΜΣ1801ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝΑ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1803ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΑ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1805ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΘΟΡΑΣΑ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1807ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗΑ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1809ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΑ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1802ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΒ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1804ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΒ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1806ΝΟΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝΒ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1808ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝΒ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1810ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝΒ’ Εξάμηνο
   ΜΣ1811ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝΓ’ Εξάμηνο
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email