Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση», στις εξής ειδικεύσεις:

   • Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση και
   • Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): Το προτεινόμενο ΠΜΣ συμβάλει στην πρόοδο της Επιστήμης της Χημείας στα συναφή με τις προτεινόμενες ειδικεύσεις επιστημονικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα:

   α. Το πεδίο της έρευνας σε θέματα Μοριακής Μοντελοποίησης και Υπολογιστικής Χημείας συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος μας, βοηθά τους πειραματικούς χημικούς να σχεδιάζουν νέες ενώσεις και υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες και πιο αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες. Η υπολογιστική χημεία χρησιμοποιείται επίσης για τη μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των ατόμων, των μορίων και των χημικών αντιδράσεων, χρησιμοποιώντας τη μοριακή μηχανική, την κβαντική μηχανική και τη θερμοδυναμική.

   β. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει από καιρό συνειδητοποιήσει την ανάγκη της έρευνας σε διδακτικής των φυσικών επιστημών και Χημικής Εκπαίδευσης ειδικότερα. Επίσης η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση της χρήσης τους στη χημική εκπαίδευση και της έρευνας επί των αρχών ανάπτυξής τους και της διδακτικής αποτελεσματικότητάς τους. Παράλληλα, είναι πλέον σαφής η ανάγκη της διαμόρφωσης ενός νέου τύπου εκπαιδευτικού, με χαρακτηριστικά και γνώσεις ερευνητή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την προσέγγιση μεταξύ έρευνας και πράξης.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Ειδικότερα στοχεύει στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα μοριακού σχεδιασμού και μοντελοποίησης, καθώς και στη Χημική εκπαίδευση και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2657/τ.Β’/06-07-2018) και τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114/4-8-2017). Η λειτουργία του ΠΜΣ διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση αριθμ. 655/14-2-2018.

   Σχετική ιστοσελίδα: https://www.chem.auth.gr/programmata-metaptychiakon/

   A. TITΛOI ΣΠOYΔΩN
   Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση – Χημική Εκπαίδευση», στις εξής Ειδικεύσεις:
   Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση» και
   Ειδίκευση Β «Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας»

   B. APIΘMOΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
   O αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι δεκαπέντε (15) και ο αριθμός αυτός, κατανεμήθηκε στις προαναφερθείσες ειδικεύσεις ως εξής:
   Ειδίκευση Α «Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση» 5
   Ειδίκευση Β «Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας» 10

   Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ MONAΔEΣ
   Ο ελάχιστος και ο μέγιστος χρόνος σπουδών για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι 3 και 6 εξάμηνα αντίστοιχα. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS (60 ECTS από μεταπτυχιακά μαθήματα + 30 ECTS από μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία).

   Δ. EIΣΔOXH YΠOΨHΦIΩN
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με συναφές αντικείμενο. Επίσης γίνεται δεκτός/ή ως υπεράριθμος/η και ένα (1) μέλος των κατηγοριών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4485, άρθ. 34, παρ.8. Ακόμη θα γίνονται δεκτοί και τελειόφοιτοι φοιτητές των προαναφερόμενων Ιδρυμάτων, οι οποίοι οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου (μεταξύ αυτών ενδεχομένως την πτυχιακή εργασία), τα μαθήματα αυτά κατ’ ανάγκην υπολογίζονται με συμβατικό βαθμό «5,0», και μέχρι τέλους της διαδικασίας επιλογής δεν αλλάζει ο προσωρινά υπολογιζόμενος βαθμός πτυχίου που μοριοδοτείται. Η εγγραφή τους στο ΠΜΣ, εφόσον επιλεγούν, προϋποθέτει την επιτυχή εξέτασή τους στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους σχετικό πιστοποιητικό στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση από 17/06/2020 έως 20/07/2020.

   Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας στο e-mail: [email protected] με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΜΣ “ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”».

   Την Αίτηση θα πρέπει να συνοδεύουν σε ψηφιακή μορφή (pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (από 1 έως 6):

   1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δυο όψεων).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή αντίγραφο Πτυχίου συνοδευόμενο από Παράρτημα Διπλώματος.
   3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2 και άνω) ή της ελληνικής γλώσσας στην περίπτωση αλλοδαπών.
   5. Εξώφυλλο της πτυχιακής και μονοσέλιδη περίληψη της πτυχιακής εργασίας (για πτυχιούχους εκτός Τμήματος Χημείας ΑΠΘ απαιτείται επιπλέον το πλήρες κείμενο της πτυχιακής σε ψηφιακή μορφή).
   6. Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)
   7. Περιλήψεις (abstracts) δημοσιευμένων εργασιών ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια.
   8. Βεβαιώσεις συναφούς προϋπηρεσίας.
   9. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά θα θεωρείται ελλιπής και αυτόματα θα απορρίπτεται.

   H επιλογή των φοιτητών θα γίνει το μήνα Σεπτέμβριο, με βάση τον Αλγόριθμο Μοριοδότησης που περιγράφεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ και περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (σε παρένθεση η μέγιστη ποσόστωση για τη μοριοδότηση):
   – Βαθμός Πτυχίου (45%)
   – Μαθήματα σχετικά με την αιτούμενη κατεύθυνση (30%)
   – Πτυχιακή Εργασία (10%)
   – Δημοσιεύσεις σε περιοδικά/ανακοινώσεις (3%)
   – Ξένες Γλώσσες (3%)
   – Συνέντευξη (2%)
   – Επαγγελματική/Ερευνητική Εμπειρία σχετική με την κατεύθυνση (2%)
   – Δήλωση 1ης προτίμησης (2%)
   – Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (1%)
   – Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (2%)

   Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται να γίνουν από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης τον Σεπτέμβριο σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά Ειδίκευση του ΠΜΣ, οι οποίες θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   O τελικός πίνακας επιλογής θα επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι επιτυχόντες θα κληθούν για εγγραφή και δήλωση μαθημάτων του A’ εξαμήνου.

   Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν επαρκείς γνώσεις στα βασικά μαθήματα του Τμήματος Χημείας που είναι συναφή προς την Ειδίκευση του ΠΜΣ την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν, ή εάν απαιτείται, να εξεταστούν επιτυχώς, σε μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος που θα καθορίζονται για κάθε φοιτητή/τρια από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά οφείλουν να τα παρακολουθήσουν παράλληλα, κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση Α: Μοριακός Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

   Α΄Εξάμηνο:

   • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων Υ 10
   • Μοριακή Μηχανική Υ 3 10
   • Μοριακή Κβαντική Χημεία Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄Εξάμηνο:

   • Εφαρμογές Μοριακής Συμμετρίας και Θεωρίας Ομάδων Υ2 5
   • Υπολογισμός μοριακών ιδιοτήτων Υ 3 10
   • Κβαντοχημική Μελέτη της Χημικής Δραστικότητας Υ 3 10
   • Ερευνητική μεθοδολογία στην Υπολογιστική Χημεία Υ2 5
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30

   Ειδίκευση Β: Χημική Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

   Α΄Εξάμηνο:

   • Τεχνικές και εργαλεία οπτικοποίησης μοριακής δομής, χημικών ιδιοτήτων και δεδομένων Υ 3 10
   • Διδακτική Φυσικών Επιστημών Υ 3 10
   • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις και Οργάνωση της Διδασκαλίας Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄Εξάμηνο:

   • Διδακτική Προσέγγιση Θεμάτων Χημείας Υ2 5
   • Εργαστηριακή διδασκαλία της Χημείας και Εφαρμογές Αυτοματοποίησης και Πληροφορικής Υ2 5
   • Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας Υ2 5
   • Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Χημείας Υ 3 10
   • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάπτυξης στη Χημική Εκπαίδευση Υ2 5
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email