Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική (Master’s Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine)

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοριακής Βιολογίας – Βιοϊατρικής (ΜΒΒ) έγινε Διϊδρυματικό και λειτουργεί με συνεργασία των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Τα συνεργαζόμενα Τμήματα/Ιδρύματα έχουν διεθνώς αναγνωρισμένη δράση στη μοριακή βιολογία και βιοϊατρική και συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του προγράμματος.

   Οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν από τους τρεις συνεργαζόμενους φορείς (Τμήμα Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής και ΙΜΒΒ) εξασφαλίζουν άριστη εκπαίδευση σε όλο το φάσμα της σύγχρονης μοριακής βιολογίας, και δραστηριοποιούν τους φοιτητές σε επιστημονική έρευνα που έχει ως στόχο την κατανόηση μοριακών μηχανισμών και την ανάπτυξη ιατρικών και τεχνολογικών εφαρμογών.

   Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στη μοριακή βιολογία και τη βιοϊατρική, με έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, και να τους προετοιμάσει για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και στην εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία, στον παραγωγικό τομέα και στην εκπαίδευση.

   Δείτε την προκήρυξη:

   * Παράταση υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2020

   Τα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) υποστηρίζουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική”.

   Η έναρξη του Δ.Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 θα συμπίπτει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   I. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
   II. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
   III. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2)
   IV. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
   V. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη ενώπιον 11μελούς επιτροπής.
   VI. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 18 και 19 Μαΐου 2020, στο Τμήμα Βιολογίας του Π.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρεθούν στις συνεντεύξεις για 2 μέρες (προσωπικές και ενώπιον της επιτροπής). Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Απριλίου 15 Μαΐου 2020 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
   2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών (στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr)
   3. Δύο συστατικές επιστολές (απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail [email protected])*

   και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία:

   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
   5. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
   6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ο Μ.Ο. τη βαθμολογίας, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση από τη γραμματεία.
   7. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
   8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας
   9. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα.

   *Οι συστατικές επιστολές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες στο e-mail [email protected]. Το σχετικό αρχείο για Συστατικές επιστολές βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr (Συμπληρωματικά αρχεία ΜΠΣ) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας https://www.biology.uoc.gr/el/announcements).

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

   Για τη Φωτογραφία
   Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου: .png, .jpeg
   Μέγιστο Μέγεθος: 2MB
   Διαστάσεις: 200px x 200px

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.imbb.forth.gr/mbb/index.php/el/ ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη ([email protected]), τηλ.2810-394402.

   Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας, Χρήστος Δελιδάκης ([email protected] ), τηλ.2810-391112

  • Το Πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

   Η μεταφορά μονάδων γίνεται μεταξύ προγραμμάτων που έχουν συνάψει διμερή συμφωνία όπως προβλέπει το σύστημα ECTS. Οι Πιστωτικές Μονάδες για κάθε μάθημα, άσκηση ή γραπτή
   εργασία καθορίζονται παρακάτω. Φοιτητές με Δ.Μ.Σ. από άλλα προγράμματα της ημεδαπής ή ανάλογες σπουδές της αλλοδαπής που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα, μπορούν ανάλογα με τις πρότερες σπουδές τους να κατοχυρώσουν μέρος ή το σύνολο των 60 υποχρεωτικών ECTS του πρώτου έτους σπουδών μετά από απόφαση της Επιτροπής Επιλογής και έγκριση της Ε.Δ.Επ. Σ’ αυτή την περίπτωση τα ECTS που κατοχυρώνονται για κάθε υποψήφιο ανακοινώνονται παράλληλα με τα αποτελέσματα της επιλογής.

   Το πρόγραμμα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS των δύο πρώτων ετών σπουδών είναι συνοπτικά το παρακάτω:

   1ο Εξάμηνο – Υποχρεωτικά μαθήματα
   ΒΙΟ 1408 Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία, 7 ECTS
   ΒΙΟ 1411 Βιοπληροφορική‐Υπολογιστική Βιολογία, 2 ECTS
   ΒΙΟ 1403 Μοριακή Οργάνωση της Ζωής, 7 ECTS
   ΒΙΟ 1404 Κυτταρική Οργάνωση της Ζωής, 7 ECTS
   ΒΙΟ 1405 Πολυκυτταρική Οργάνωση της Ζωής, 7 ECTS
   Υποχρεωτική παρακολούθηση Σεμιναρίων Γνωριμίας

   2ο Εξάμηνο
   Τρεις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις στα εργαστήρια των μελών του προγράμματος ή των συνεργαζόμενων προγραμμάτων, διάρκειας 2 μηνών εκάστη, 10 ECTS ανά άσκηση.
   Υποχρεωτική παρακολούθηση ενημερωτικών διαλέξεων σε επιλεγμένα θέματα όπως, βιοηθική, ηθική στην έρευνα, επιχειρηματικότητα, τρόπος συγγραφής εργασιών και προτάσεων.

   3ο Εξάμηνο
   Πειραματική – Εργαστηριακή Έρευνα, Βιβλιογραφική Έρευνα, 30 ECTS
   Ανάπτυξη και εκτέλεση κυρίως ερευνητικού θέματος διάρκειας τουλάχιστον 18 εβδομάδων

   4ο Εξάμηνο
   Περάτωση της εργαστηριακής έρευνας, συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
   και Δημόσια Παρουσίαση Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), 30 ECTS , διάρκειας τουλάχιστον 18 εβδομάδων

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email