Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία (MSc Molecular Biomedicine)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες, και Βιοκαινοτομία» είναι η παροχή ανταγωνιστικής, διεθνούς επιπέδου εκπαίδευσης στη βιοϊατρική έρευνα και ανάπτυξη, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και απαιτητικό πεδίο της σύγχρονης επιστήμης.

   Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
   Παροχή εκπαίδευσης για την δημιουργία νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες στη μεταφραστική και κλινική έρευνα, στη βιοπληροφορική, την ανοσολογία, τη γενετική, τη μοριακή και κυτταρική βιολογία, στη λειτουργική γονιδιωματική και την επιγενετική.
   Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής και ερευνητικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων νέων και καινοτόμων διαγονιδιακών τεχνικών, τεχνολογιών αλληλούχισης νέας γενιάς, μεθόδων πρωτεομικής, πρωτοποριακής φαινοτυπικής ανάλυσης ζωικών μοντέλων ασθενειών, καθώς και προηγμένων τεχνολογιών απεικόνισης.
   Η ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων οι οποίες ενισχύουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) σε ακαδημαϊκά ή ιδιωτικά ιδρύματα.
   Η έκθεση των ΜΦ στην διεθνή επιστημονική και επενδυτική/βιομηχανική κοινότητα.
   Η αλληλεπίδραση των ΜΦ με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αποκτήσουν κατάρτιση στην ανάπτυξη φαρμάκων και στις πλατφόρμες αξιολόγησης αυτών, στον προσδιορισμό νέων βιοδεικτών, καθώς και στην ανάπτυξη γνώσεων για το πώς θεμελιώδεις ανακαλύψεις μπορούν αν μεταφραστούν σε επιτυχημένες επενδύσεις, ενισχύοντας την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας.
   Να αποκτήσουν οι ΜΦ την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με ένα επαγγελματικό περιβάλλον, την επιστημονική κοινότητα ή την κοινωνία γενικότερα σχετικά με βασικά ζητήματα της επιστήμης.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες προκλήσεις του πεδίου της βιοϊατρικής έρευνας ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις (διδακτορικό κτλ) ή/ και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) φαρμακευτικών εταιρειών, και να ιδρύσουν/στελεχώσουν βιοτεχνολογικές εταιρίες υψηλής έντασης γνώσης.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» οργανώνει Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ.) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μοριακή Βιοϊατρική: Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία». 

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών συναφών Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, (Βιο)πληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/2008). Απόφοιτοι άλλων σχολών που δεν σχετίζονται με το πεδίο των επιστημών ζωής (πχ Πληροφορικής, Στατιστικής κ.α) γίνονται δεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν βασικές γνώσεις μοριακής και κυτταρικής βιολογίας που τεκμηριώνονται με επιτυχή παρακολούθηση σχετικών με το αντικείμενο μαθημάτων Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ή συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εν τέλει με την εξέταση κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

   Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΔΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι 25. 

   Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Η διάρκεια του ΔΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Αγγλική. 

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή /τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 1.000€ ανά εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε μία (1) δόση. 

   Οι εγγεγραμμένοι στο ΔΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
   Το βαθμό επίδοσης σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ
   Το βαθμό επίδοσης και το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας όπου υπάρχει.
   Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εργαστηριακή εμπειρία, ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ)
   Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας.
   Τις συστατικές επιστολές.
   Την επίδοση στην προσωπική συνέντευξη, από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ:
   http://www.molecularbiomedicine.gr/ 

   Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 στις 17:00

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

   • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. 
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο. 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου (στην Αγγλική Γλώσσα). 
   • Δύο Συστατικές επιστολές, οι οποίες στέλνονται απευθείας από τους συστήνοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
   • Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 
   • Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι και τα κίνητρα της αίτησης στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε σχέση με τα ενδιαφέροντα του αιτούντος (στην Αγγλική Γλώσσα)
   • (Προαιρετικό) Σύντομο βίντεο (1,5min) όπου ο υποψήφιος θα αναφέρει τους λόγους που επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (στην Αγγλική Γλώσσα). 

   Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης.

   Οι επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ υποχρεούνται να καταβάλλουν κατά την ημέρα της εγγραφής τους αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που καταθέσαν ηλεκτρονικά καθώς και αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλέφωνο (+30) 210 – 89 79 628 

  • Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Αγγλική. Οι ΜΦ υποχρεούνται να συγγράφουν την διατριβή τους καθώς και όλες τις εργασίες/ παρουσιάσεις στην Αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες εκπαίδευσης, τις οποίες οι φοιτητές θα παρακολουθούν παράλληλα:
   1. Μηχανισμοί Ασθενειών,
   2. Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες,
   3. Βιοκαινοτομία και
   4. Μεταβιβάσιμες Δεξιότητες.

   Η πρώτη ενότητα εστιάζει στην πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση των φοιτητών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών μελετών, τον χαρακτηρισμό των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τις ανθρώπινες ασθένειες και την εις βάθος διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας τους. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στις μεθόδους ανάπτυξης στοχευμένων και εξατομικευμένων θεραπειών, και θα καλύπτει την ανάπτυξη μικρών μορίων, αντισωμάτων, νανομορίων, φυσικών προϊόντων, βιοισοδυνάμων κ.α. για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ανθρώπου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (αλληλούχιση νέας γενιάς, εξελιγμένη απεικόνιση, φαρμακογενομική, μεταγονιδιωμαική κα.). Η τρίτη ενότητα εστιάζει στην μετάφραση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το εργαστήριο στην κλινική και στην αναγνώριση επιχειρηματικά αξιοποιήσιμων ευρημάτων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η τέταρτη ενότητα εστιάζει στην καλλιέργεια σημαντικών επιστημονικών/επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όπως οι προφορικές παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων ή νέων επιχειρηματικών προϊόντων, η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή επιχειρηματικών πλάνων ανεύρεσης χορηγών, η συγγραφή επιστημονικών άρθρων ή εκθέσεων πεπραγμένων εταιρειών


   The M.Sc. program consists of four main modules, which will be attended in parallel. In summary, the four modules will cover the following individual fields:

   1. Mechanisms of Disease

   • Introduction to Basic Laboratory and Clinical Research Methodology

   • Molecular and cellular mechanisms in immunological diseases and chronic inflammation

   • Molecular and cellular mechanisms in cancer

   • Molecular and cellular mechanisms in neurodegenerative diseases

   • Molecular and cellular mechanisms in metabolic diseases

   • Molecular and cellular mechanisms in infectious diseases

   • Systems Biology and identification of new targets: Prevention, diagnosis and targeted therapies

   2. Molecular and Cellular therapies

   • Biological therapies (molecular, genetic and cellular)

   • Cutting-edge technologies in molecular biology and genetics (genomics, metabolomics, proteomics, metagenomics, epigenetics etc.)

   • Biomarkers and companion diagnostic kits for personalised approaches

   • Fundamental principles in Bioinformatics, Computational Biology and Biostatistics

   • Precision Medicine: Methods, trends and challenges

   • Drug development process – from in silico to in vivo; Innovation in medical product evaluation

   • Orphan drugs / Orphan diseases

   • Drug repositioning

   3. Bio-innovation

   • Emerging markets in the pharmaceutical sector and healthcare

   • Basic principles of entrepreneurship and innovation: Start-ups, spin-offs and investment funds

   • Successful examples of business innovation

   • Advanced Biomaterials and Nanotechnologies

   • Intellectual property and exploitation of results: the life cycle of a patent

   • Technology transfer: from academia to industry

   • Opportunities and challenges in the “big data” era

   • Ethical, legal and social implications of personalized medicine

   4. Transferable Skills

   • Oral presentations of research results or new business products

   • Writing research grant proposals or plans for business sponsorship/funding

   • Writing scientific articles or reports on the activities of companies

   • Bioethics and ethics in science and the business world

   • Good safety practices in laboratory areas etc.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email