Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Μοριακή – Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή της Μοριακής-Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στη βιολογική/βιοϊατρική και βιοτεχνολογική έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες ή στον παραγωγικό τομέα. Συγχρόνως, στοχεύει στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας και συνεισφέρει στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρμόδιο για την διοικητική στήριξη του προγράμματος), το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) αναγγέλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) «Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία», διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Master’s Degree in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology). (http://mscmcbb.ac.uoi.gr)

   Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα διδακτικό εξάμηνο και δύο εξάμηνα για την εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας (ΦΕΚ 1808/τ.Β΄/21-5-2018).

   Η φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δεν υπάρχουν τέλη εισαγωγής ή τέλη φοίτησης.

   Αιτήσεις υποψηφίων για φοίτηση στον κύκλο σπουδών του προγράμματος που ξεκινά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 γίνονται δεκτές από 20-07-2019 μέχρι 18-09-2020. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και συνεντεύξεις των υποψηφίων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 21-09-2020 έως 25-09-2020.

   Προϋποθέσεις – Κριτήρια επιλογής

   Ως υποψήφιοι για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.M.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής ή άλλων συναφών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας για μεταπτυχιακές σπουδές (http://mscmcbb.ac.uoi.gr > Πληροφορίες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. > Έντυπα)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV) ) 1/1
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση του οικείου Τμήματος που να πιστοποιεί ότι για την λήψη του πτυχίου απομένει περιορισμένος αριθμός μαθημάτων (ενδεικτικά, μέχρι 2 ή 3 εξαμηνιαία μαθήματα) [στη δεύτερη περίπτωση, εάν ο υποψήφιος επιλεγεί για φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ., θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές και να έχει λάβει το πτυχίο του πριν την εγγραφή του στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.]
   4. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση αποφοίτων Τμημάτων ΑΕΙ του εξωτερικού)
   5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών προπτυχιακής φοίτησης
   6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με την διαδικασία της Συνέντευξης και θα στηριχθεί στα εξής κριτήρια (σε παρένθεση, ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας):

   o Βαθμός από τη Συνέντευξη (συνεκτιμώνται η προσωπικότητα, το ενδιαφέρον, οι γνώσεις των υποψηφίων και η λογική τους συγκρότηση) (40%),
   o Βαθμός πρώτου πτυχίου (20%),
   o Άλλα στοιχεία του Βιογραφικού (συνεκτιμώνται προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές κλπ.) (20%),
   o Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (εκτός των πιστοποιητικών, θα συνεκτιμηθεί η απόδοση στην ανάγνωση, μετάφραση, κατανόηση και σχολιασμό ενός μικρής έκτασης κειμένου το οποίο θα δοθεί στους υποψηφίους κατά τη συνέντευξη) (20%).

   Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση:
   Ευστάθιος Φριλίγγος Καθηγητής Βιολογικής Χημείας
   Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής
   Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
   45110 Ιωάννινα

   Στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 26510-07715 email: efriligo @ uoi. gr

   Ο φάκελος υποψηφιότητας (δικαιολογητικά 1-8) θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή και με ταχυδρομείο (σφραγίδα ταχυδρομικής αποστολής έως 18-09-2019). Σε περίπτωση υποβολής με ταχυδρομείο, οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσουν την επιτροπή του προγράμματος με αποστολή e-mail στη διεύθυνση efriligo @ uoi. gr.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή του σε πειραματική-εργαστηριακή και βιβλιογραφική έρευνα (παρακολούθηση σεμιναρίων ειδίκευσης σε συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο και εκμάθηση πειραματικών ερευνητικών τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εργασία ειδίκευσης) και (γ) τριάντα (30) ECTS από την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της πειραματικής διπλωματικής εργασίας (Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης).

   Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
   Α’ Εξάμηνο
   Μαθήματα που προσφέρονται: ECTS

   Θέματα Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας 10
   Βιολογία των Βλαστικών Κυττάρων και Εφαρμογές στην Αναγεννητική Ιατρική 5
   Κυτταρική Αύξηση, Διαφοροποίηση και Καρκίνος 5
   Λειτουργική Ανάλυση Γονιδίων: από τον Σχεδιασμό στο Έμβιο Σύστημα 5
   Βιοτεχνολογικά Προϊόντα και Εφαρμογές 5
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α’ Εξαμήνου 30

   Β’ Εξάμηνο
   Προετοιμασία της Διατριβής Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης: ECTS

   Πειραματική – Εργαστηριακή Έρευνα 15
   Βιβλιογραφική Έρευνα 15
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β’ Εξαμήνου 30

   Γ’ Εξάμηνο
   Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης: ECTS

   Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Εργασίας 30
   Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ’ Εξαμήνου 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email