Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (MSc in Molecular and Applied Physiology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’ στοχεύει στο να βελτιώσει την εκπαίδευση νέων ιατρών, άλλων βασικών επιστημόνων και συναφών επιστημονικών κλάδων στις αρχές της Ιατρικής Επιστήμης με ιδιαίτερη έμφαση στους μηχανισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ανθρώπινη ‘Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία’. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λειτουργεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε στενή επαφή με υψηλού επιπέδου κλινικών και ερευνητικών μονάδων. Στο πρόγραμμά μας συμμετέχουν ερευνητές από όλες σχεδόν τις Ιατρικές Σχολές και από όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και επιστήμονες με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις.

   Ειδικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ για σπουδές σε επίπεδο Διδακτορικού, ή να καλλιεργήσει κλινικές και επαγγελματικές δεξιότητες  σε νεωτέρες εργαστηριακές τεχνικές και κλινικές ερευνητικές μεθόδους στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της «Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας» στις εξής κατευθύνσεις:

   Α) Ειδίκευση «Βασικής/Έρευνας (Basic Research)» για προετοιμασία διδακτορικού στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

   Β) Ειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical RehabilitationManual Therapy

   Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική – Ιαματική Άσκηση (Therapeutic – Aquamatic/Thermal Exercise) » 

   Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών δεν προσφέρουν επαγγελματικά δικαιώματα αλλά γνώσεις που μπορούν να είναι επιπρόσθετα εφόδια επαγγελματικής κατάρτισης.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για να:

   1. στελεχώσουν Ιατρεία, Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια που ασχολούνται με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες αλλά και Κλινικά Κέντρα με τις αντίστοιχες Εργαστηριακές Κλινικές Εξειδικεύσεις.
   2. διδάσκουν σε προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ & ΤΕΙ στο πεδίο της Ιατρικής Φυσιολογίας και των αντίστοιχων εξειδικεύσεων.
   3. αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους προετοιμάσουν για σπουδές επιπέδου Διδακτορικού στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών.
   4. συνδέσουν ολιστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες στις κλινικές και ερευνητικές επιστήμες υγείας.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» (MSc in” Molecular and Applied Physiology”) με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις/κατευθύνσεις σε δυο γλώσσες, στην Ελληνική και την Αγγλική.

   Δείτε την προκήρυξη:

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 15/9/2020

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (M.Sc.) στη «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αναφέρονται (α) στην Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στη Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ δημιουργεί ειδικεύσεις:
   Α) Ειδίκευση «Βασικής Έρευνας (Basic Research)» για προετοιμασία στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις
   Β) Ειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία (Physical Rehabilitation-Manual Therapy)»
   Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική – Ιαματική Ασκηση (Therapeutic – Balneotherapy /Thermal Exercise)»

   Το ΠΜΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α) και ιδιωτικά Ιδρύματα (όπως είναι το ιδιωτικό Κέντρο Γένεσις, Εμβρυογένεσις, Physiopolis, H-OMT.D, «Θησέας» κέντρο αποθεραπείας & αποκατάστασης, Ελληνική Εταιρεία Ιαματικής Ιατρικής κ.λ.π).

   Στο ΠΜΣ για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4485/17 και ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

   Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 2.000,00€/έτος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

   Η επιλογή ένταξης στο ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.
   3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
   4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
   5. Προσωπική συνέντευξη.
   6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από 20/5/2020 μέχρι 15/9/2020,υπόψη κας Ξένιας Γαϊτανάρη στο e-mail [email protected] (Τηλ. επικοινωνίας 210-746 2592).

   • Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 20 εξάμηνο).
   • Αντίγραφο πτυχίου.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.
   • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο 2, υπόψη κας Ξ. Γαϊτανάρη
   • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.
   • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η ΣΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Οι Συνεντεύξεις θα διεξαχθούν από τις 16/9/20 έως τις 21/9/20

   Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr

   Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθως και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr

   ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗς ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/9/2020.

   Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο Καθηγητής κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης (Πειραματική Φυσιολογία), Αναπλ. Διευθυντής ο Καθηγητής & Ακαδημαϊκος κ. Γιώργος Κόλλιας (Κυτταρική Φυσιολογία) είναι Υπεύθυνος ερευνητικών –πρακτικών ασκήσεων, μέλη της συντονιστικής επιτροπής η κ. Κλειω Μαυραγάνη (Αναπλ. Καθηγήτρια), ο κ. Α. Αρμακόλας (Αναπλ. Καθηγητης), ο κ. Α. Φιλίππου (Αναπλ. Καθηγητης), & ο κ. Α. Χατζηγεωργίου (Επικ. Καθηγητής). Συμμετέχουν ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: κ. Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκος (Παθολογία), κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκος (Παθοφυσιολογία),κ. Γρηγόρης Κουράκλης (Χειρουργική), κ.Θανάσης Παπαβασιλείου (Βιολογική Χημεία), κ. Βασίλης Γοργούλης (Παθολογοανατόμος- ΙστολογίαΕμβρυολογία, ο Ομ. Καθηγητης κ. Κ. Κουσκούκης (Δερματολόγος-Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής) και ο Ομ. Καθηγητής κ. Γιώργος Βαϊόπουλος (Παθολόγος/Ρευματολόγος) είναι Υπεύθυνος Σεμιναρίων Κλινικής Φυσιολογίας.

  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) εξαμήνων (2 έτη). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή προς την Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού, δύναται να παραταθεί άλλα δυο (2) εξάμηνα. Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» και των αντίστοιχων τριών (3) ειδικεύσεων του.

   Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ και την απονομή του ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα των Α, Β και Γ εξαμήνων και 30 πιστωτικών μονάδων από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, σύνολο 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, διδακτική και ερευνητική απασχόληση, πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
   για την απονομή του τίτλου Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) καθώς και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας).

   Η κατανομή του προγράμματος έχει  ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στην «Κυτταρική Φυσιολογία» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

   Β΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κορμού στη «Φυσιολογία των Συστημάτων» και προαιρετική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

   Γ΄ Εξάμηνο: Μαθήματα κλινικής ή εργαστηριακής εξειδίκευσης και υποχρεωτική εργαστηριακή άσκηση σε συνεργαζόμενο Ερευνητικό ή Κλινικό Εργαστήριο.

   Δ΄ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε αντίστοιχο Εργαστήριο ή Κλινική ή επαγγελματικό χώρο με συνάφεια προς την εξειδίκευση (κλινική εξειδίκευση και εργαστηριακή εξειδίκευση).

   Τα μαθήματα αποτελούνται από θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις και εργαστήρια.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σκοπό να δώσει-state of art-ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Μεταφραστικής Έρευνας στην Ιατρική Επιστήμη και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των Βασικών και Κλινικών επιστημόνων κύρια εντός της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας μας αλλά και επαγγελματικών χώρων με υψηλή εξειδίκευση.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (MSc in Molecular and Applied Physiology)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email