Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στην διοίκηση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων.

   Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων και της διοίκησής τους γενικότερα, με τη σύγχρονη ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διοίκησης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 3246/08.08.2018, τ.Β’) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (Master of Education).

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στις Επιστήμες του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μονάδων.

   Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανοτήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας, με τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.τ.λ.). Η διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο διδασκαλίας. Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο φόρτο εργασίας των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και η συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές – ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική καθώς και η επιτυχής εξέταση σε αυτά.

   Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα διεξάγονται όλες τις ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules) όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου (έως και 50%) του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας.

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, υποψήφιοι/ες μπορούν να είναι φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι/ες αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι/ες ή διπλωματούχοι/ες μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2800€.
   Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων: η 1η δόση ύψους 400,00€ καταβάλλεται εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση των επιτυχόντων/ουσών, η 2η δόση ύψους 600,00€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, η 3η δόσης ύψους 600,00€ καταβάλλεται έως την έναρξη του Β’ εξαμήνου, η 4η δόση ύψους 600,00€ καταβάλλεται έως την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και η 5η δόση ύψους 600,00€ καταβάλλεται έως την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτήτριες/ές Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής (Ε.Ε.Ε.) λαμβάνει υπόψη τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψήφιάς/ου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Στις/Στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές παρέχεται αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς- Αποφάσεις του Ιδρύματος. Υποτροφία απονέμεται στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση βάσει του βαθμολογίας στο γενικό βαθμό πτυχίου του αντίστοιχου προγράμματος. Ως υποτροφία θεωρείται η απονομή εφάπαξ, ανά δύο ημερολογιακά έτη, ποσού έως και 1000 ευρώ.

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. απαιτείται:
   • πτυχίο Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή πτυχίο Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου
   • η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα προβλεπόμενα αποδεικτικά ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και
   • η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένου (word), υπολογιστικών φύλλων excel), υπηρεσιών διαδικτύου internet], όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για την επιλογή συνεκτιμώνται επίσης: (α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η επαρκής γνώση (επίπεδο Β2) περισσότερων από μια ξένη γλώσσα κ.λπ., (β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

   Τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης/Επιλογής αξιολογούν και βαθμολογούν τις υποψηφιότητες βάσει της κλίμακας από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.). Ο/Η υποψήφιος/α μετά την αξιολόγηση των ειδικών προσόντων του/της κατά κατηγορία, μπορεί να πιστωθεί με τις παρακάτω αξιολογικές μονάδες.
   (α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων
   i.Ο βαθμός (βασικού) πτυχίου πιστώνεται έως 10 α.μ.
   ii.Η πτυχιακή εργασία των υποψηφίων πιστώνεται έως 5 α.μ.
   iii.Παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. πιστώνεται  έως 5 α.μ.
   iv.Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο των υποψηφίων πιστώνεται έως και 10 α.μ.. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο των υποψηφίων αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Η εξακρίβωση της συνάφειας της πτυχιακής εργασίας, καθώς και του ερευνητικού – επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας γίνεται από την Ε.Ε.Ε.. Πτυχιακή εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Π.Μ.Σ., μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί και να πιστωθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.
   v.Τα πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. μπορούν να πιστωθούν έως 10 α.μ. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν και άλλα πτυχία, πέραν του πρώτου, από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να πιστωθούν έως 10 α.μ. ως εξής: Πέντε (5) α.μ. για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και από 3 α.μ. και 2 α.μ. για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής πιστώνονται μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ- ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
   vi.Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής, πιστώνεται έως 5 α.μ.. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν επαρκή πιστοποιημένη γνώση και άλλων ξένων γλωσσών πέραν της μιας, πιστώνονται επιπρόσθετα με 2 α.μ. ανά γλώσσα. Η επαρκής γνώση της υποχρεωτικής ξένης γλώσσας πιστοποιείται από τα προβλεπόμενα αποδεικτικά ή ελλείψει αυτών από γραπτή εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου την ημέρα της προφορικής συνέντευξης. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους τρόπους που αναφέρει η εκάστοτε προκήρυξη.
   vii.Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων πιστώνεται έως 5 α.μ. (π.χ. επαγγελματική εμπειρία στη διεύθυνση εκπαιδευτικής μονάδας πχ διευθύντρια/τής, υποδιευθύντρια/τής). Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μία υποψήφιος/α από τα ειδικά προσόντα τα οποία διαθέτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής αξιολόγησης του/της.

   Ισχύει ο συνοπτικός πίνακας:

   (β) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων (ποσοστό 30%). Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος βαθμός α.μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας/μία υποψήφιος/α από την προφορική συνέντευξη είναι 50 αξιολογικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% της συνολικής αξιολόγησης του. Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
   i.Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής ενημέρωσης του/της υποψήφιου/ας και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του/της. Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στο πεδίο του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία: Σειρά «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» τόμοι 1 ως 11, έκδοση Π.Μ.Σ. “Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων” από τον εκδοτικό οίκο Διάδραση, πρώην Ατραπός, Ειδική Σειρά «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού» από τον εκδοτικό οίκο Διάδραση.
   ii.Στην επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων των υποψηφίων
   iii.Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει οι υποψήφιοι/ες και  τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες έγκαιρα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ. (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών).

   Η προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τη Δευτέρα 4η Μαΐου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

   Η παράταση προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Τρίτη 9η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τη Δευτέρα 4η Μαΐου 2020 Τρίτη 9η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:30 πμ. αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά:
   1. Ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης
   2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
   3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (προτείνεται η χρήση του προτύπου europass)
   4. Βασικό τίτλο σπουδών Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά για τους κατόχους τίτλων σπουδών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών (με ακριβή μέσο όρο βαθμολογίας) (ή εκτίμηση του τελικού βαθμού, αν ο/η υποψήφιος/α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος).
   6. Άλλα πτυχία – διπλώματα (Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης, πτυχίο Α.Ε.Ι., Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. (σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17)
   7. Αποδεικτικά ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (καλή γνώση) στις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ή Ισπανικά. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας θα εξεταστούν γραπτώς την ημέρα της συνέντευξής τους. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με ξενόγλωσσο κείμενο πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
   8. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου. Τα αποδεικτικά που γίνονται δεκτά αναφέρονται στο «Παράρτημα». Όσοι/ες από τους υποψηφίους δεν διαθέτουν αντίστοιχο αποδεικτικό γνώσης χειρισμού Η/Υ θα εξεταστούν στο μάθημα της Πληροφορικής την ημέρα της συνέντευξής τους.
   9. Πτυχιακή εργασία με θέμα συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ή με τις Επιστήμες της Αγωγής (εφόσον εκπονήθηκε). 10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).

   Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών (επιλεγέντων/εισών και επιλαχόντων/ουσών) εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ..

   Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] τηλ: 2241099421 ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: www.pse.aegean.gr/pms-msaem

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων – Κατευθύνσεις

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Ερευνητικοί και Επιστημονικοί άξονεςΜαθήματα με κωδικόΠ.Μ. (ECTS)
   Α. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων: Συστήματα, Σημαίνοντα Περιβάλλοντα, Πόροι, Οργάνωση, Μάθηση και ΠολιτισμόςΑΑ1 και ΑΑ215
   B. Μέθοδοι Έρευνας και Αξιολόγησης στην Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Ανάπτυξη και Διασφάλιση ΠοιότηταςΑΒ1 και ΒΒ215
   Γ. Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Μάνατζμεντ, Εσωτερικές και Εξωτερικές ΣυζεύξειςΑΓ1 και ΓΓ215
   Δ. Έρευνα και Ανάπτυξη Λειτουργικών Τομέων Εκπαιδευτικών Μονάδων: Διδασκαλία, Προσωπικό, Οργανωτικές και Αναδυόμενες Δομές και ΕπικοινωνίαΒΔ1, ΒΔ2 και ΒΔ322.5
   Ε. Πρακτική Άσκηση: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών ΜονάδωνΓΕ1 και ΓΕ222.5
   ΣΤ. Διπλωματική Εργασία: Έρευνα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Μονάδων, Διαδικασιών και ΔομώνΔΣΤ1 και ΔΣΤ230
   ΣΥΝΟΛΟ120

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΠ.Μ. (ECTS)
   ΑΑ1
   Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων
   Y7.5
   ΒΒ2
   Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και Διδακτικού Έργου και Διασφάλιση Ποιότητας
   Y7.5
   ΑΓ1
   Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Διακυβέρνηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων
   Y7.5
   ΑΒ1
   Μεθοδολογία έρευνας με Επίκεντρο τη Μάθηση και τη Διδασκαλία
   Y7.5
   Σύνολο30
   B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΠ.Μ. (ECTS)
   ΑΑ2
   Εκπαιδευτική Μηχανική
   Y7.5
   ΒΔ1
   Επικοινωνία στην Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων & Ψηφιακή Αφήγηση της
   Y7.5
   ΒΔ2
   Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Μονάδων
   Y7.5
   ΒΔ3
   Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός: Φιλοσοφία της Παιδείας και Επαγγελματική Ηθική
   Y7.5
   Σύνολο30
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΠ.Μ. (ECTS)
   ΓΓ2
   Management Εκπαιδευτικών Μονάδων
   Y7.5
   ΓΕ1
   Μεθοδολογία Σχεδιασμού Παρεμβάσεων Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων για την Πρακτική Άσκηση
   Y4,5
   ΓΕ2
   Πρακτική Άσκηση – Σχέδια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων και η Μηχανική τους: Έρευνα και Εφαρμογή σε Εκπαιδευτικό Πεδίο
   Y18
   Σύνολο30
   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΥ/ΕΠ.Μ. (ECTS)
   ΔΣΤ1
   Μεθοδολογία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
   Y3
   ΔΣΤ2
   Διπλωματική Εργασία: Συγγραφή και Εξέταση
   Y27
   Σύνολο30

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται στην αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, Ν.4485/2017.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email