Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), όπως ισχύει σήμερα.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση με εμβάθυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.).

   Ο στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτές/τριες παιδιών και ενηλίκων με ε.ε.α./α. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α., τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α. Προσεγγίζει το άτομο σε όλο το συνεχές της ανάπτυξής του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου με ε.ε.α./α., μέσα από ένα συστημικό πλέγμα, όπου αναδεικνύονται συνεργατικά μοντέλα και συνέργειες ανάμεσα στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα, γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας τόσο δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» (ΦΕΚ 3246/8.8.2018, τ.Β ́), το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με ομώνυμο τίτλο (Master in Education, 120 ECTS) και παρέχει Συνάφεια με το Αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1217/10.04.2019, τ.Β ́). 

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή με εμβάθυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτικών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.). 

   Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτές/τριες παιδιών και ενηλίκων με ε.ε.α./α. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α., τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων με ε.ε.α./α. Προσεγγίζει το άτομο σε όλο το συνεχές της ανάπτυξής του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου με ε.ε.α./α., μέσα από ένα συστημικό πλέγμα, όπου αναδεικνύονται συνεργατικά μοντέλα και συνέργειες ανάμεσα στο άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα, γεγονός που αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. 

   Απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κτλ) και σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά. Αξιοποιεί τη γνώση γύρω από ευαίσθητα ζητήματα λειτουργικής ένταξης και συμπερίληψης ατόμων, που επιδιώκουν να ενταχθούν σε ένα Σχολείο και μία Κοινωνία για Όλους. 

   ΦΟΙΤΗΣΗ 

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. 

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα τρία εξάμηνα [τέσσερα (4) μαθήματα στο πρώτο, τέσσερα (4) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και ένα (1) μάθημα στο τρίτο εξάμηνο], η επιτυχής υλοποίηση της πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο εξάμηνο και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τέταρτο εξάμηνο. 

   Σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α ́), το Πρόγραμμα προσφέρεται κατά 50% με εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

   Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα το Πρόγραμμα υλοποιείται σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

   [α] δύο διήμερους κύκλους διαλέξεων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο που πραγματοποιούνται στην έδρα του Τμήματος κατά Σαββατοκύριακα, 

   [β] ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

   Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου υλοποιείται η πρακτική άσκηση και κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία δεν απαιτεί φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος. 

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. 

   ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί/ες επί πτυχίω φοιτητές/τριες των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

   Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 

   ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

   Για την επιλογή των εισακτέων που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (βασικός τίτλος σπουδών, επαρκής γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό αποδεικτικό), αξιολογούνται και συνεκτιμώνται: 

   1. Τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν κατά την αίτησή τους (σε ποσοστό 70%)
   2. Η απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης (σε ποσοστό 30%)

   Η αξιολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

   Οι υποψήφιοι/ες, έπειτα από την αξιολόγηση των αιτήσεων από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής του Π.Μ.Σ., καλούνται σε συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Τμήματος (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να υλοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

   Η υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά: 

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από δήλωση σκοπού κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές.
   3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος /α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου-διπλώματος του/της ή βεβαίωσης περάτωσης των σπουδών του/της κατά την εγγραφή του/της στο Π.Μ.Σ., εφόσον επιλεγεί (βλ. στο Παράρτημα).
   4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πρέπει να αναγράφεται και ο Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει επιτύχει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
   5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
   7. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο του εξωφύλλου (αν έχει εκπονηθεί). Η πτυχιακή θα μοριοδοτηθεί μόνο αν έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προπτυχιακών σπουδών και αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του βασικού τίτλου σπουδών ή άλλων τίτλων σπουδών ΑΕΙ που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α είναι τελειόφοιτος/η και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής του εργασίας, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του/της επιβλέποντα/ουσας του/της (για το πρότυπο βλ. στο Παράρτημα). Οι υποψήφιοι/ες που δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Το αντίγραφο θα τους/τις επιστραφεί.
   8. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή επιστημονικά περιοδικά (με σύστημα κριτών) ή βιβλίων ή μονογραφιών του/της υποψηφίου/ας (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτοτυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου κλπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του/τη υποψήφιου/ας.
   9. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας νοούνται οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που εκδίδονται από τον αντίστοιχο εργοδότη και δηλώνουν το αντικείμενο και τη διάρκεια απασχόλησης του/της υποψηφίου/ας ή αντίστοιχες βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ) αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες.
   10. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών (άλλο πτυχίο ΑΕΙ, Δ.Μ.Σ., Δ.Δ.Σ., μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή) (εάν υπάρχουν). (Οι κάτοχοι πτυχίων/διπλωμάτων από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17).
   11. Αντίγραφα αποδεικτικών εθελοντικής εργασίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν). Ως αποδεικτικά εθελοντικής εργασίας νοούνται βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φορέων στους οποίους προσέφερε εθελοντικά την εργασία του ο/η υποψήφιος/α.
   12. Αντίγραφα σεμιναρίων σε θέματα σχετικά με την ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν).
   13. Αντίγραφα ειδικών γνώσεων στην ειδική αγωγή (εάν υπάρχουν). 

   Οι τρόποι απόδειξης της γλωσσομάθειας, επικύρωσης τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (ξενόγλωσσων ή μη) αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. 

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://www.pre.aegean.gr/pms-misedu/ 

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500,00 €, για τα οποία παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής: 1η δόση ύψους 1.000 € εντός μίας εβδομάδας μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων, 2η δόση ύψους 750 € με την έναρξη του α ́ εξαμήνου και 3η δόση ύψους 750 € με την έναρξη του β ́ εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία. Σε περιπτώσεις μη εγγραφής, οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

   ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ 

   Το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφίες αποφοίτησης και αριστείας ύψους 1.500 και 2.000 ευρώ ετησίως, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί πόροι οικονομικής στήριξής του. Η υποτροφία αποφοίτησης, ύψους 1.500 ευρώ, απονέμεται στον/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια με την καλύτερη επίδοση βάσει του γενικού βαθμού πτυχίου του Δ.Μ.Ε. του αντίστοιχου έτους φοίτησης, με την προϋπόθεση ότι αποφοίτησε στον προβλεπόμενο χρόνο. Η υποτροφία αριστείας ύψους 2.000 ευρώ απονέμεται σε έναν/μία ή περισσότερους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ανά έτος με ακαδημαϊκά κριτήρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών Αριστείας του Π.Μ.Σ. 

   Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται, επίσης, αριθμός υποτροφιών, δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος. 

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» Δημοκρατίας 1, 85100, Ρόδος Τηλ.: 22410 99229 e-mail: [email protected] Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: http://www.pre.aegean.gr/pms-misedu 

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 4 εξάμηνα.

   Πιο αναλυτικά:

   – Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα μαθήματα και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
   – Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου παρακολουθούν μάθημα Πρακτικής άσκησης διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλίας και υλοποιούν Πρακτική άσκηση.
   – Κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους (Thesis) για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ. Σ)

   Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται:
   α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα (8 από 7,5 μονάδες ECTS το καθένα & 1 από 10 ECTS, σύνολο 70 ECTS). Όλα τα μαθήματα -σε όλα τα εξάμηνα- είναι υποχρεωτικά.
   β) Η ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης (20 ECTS).
   γ) Η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

   Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 4 υποχρεωτικά μαθήματα (4 Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS):

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Υ1 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση Υ 7,5 ECTS
   Υ2 Ψυχοπαθολογία Υ 7,5 ECTS
   Υ3 Προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς: Μοντέλα παρέμβασης και διδασκαλίας Υ 7,5 ECTS
   Υ4 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Υ 7,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς συνολικά 4 υποχρεωτικά μαθήματα (4 Χ 7,5 ECTS = 30 ECTS):

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Υ5 Μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και Προβλήματα λόγου: Διάγνωση
   και παρέμβαση Υ 7,5 ECTS
   Υ6 Νοητικές δυσκολίες και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Διάγνωση και παρέμβαση Υ 7,5 ECTS
   Υ7 Αισθητηριακές, κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες: Διάγνωση και παρέμβαση Υ 7,5 ECTS
   Υ8 Μοντέλα παρέμβασης: Οικογένεια, σχολείο, κοινότητα Υ 7,5 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα υποχρεωτικό μάθημα πρακτικής άσκησης διδασκαλίας – μικροδιδασκαλίας (10 ECTS) και υλοποιούν πρακτική άσκηση (20 ECTS), σύνολο 30 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   Υ9 Πρακτική άσκηση διδασκαλίας – Μικροδιδασκαλία
   Υ 10 ΠΑ Πρακτική Άσκηση Υ 20 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (30 ECTS).

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

   ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email