Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (MSc in Intensive Care Units)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Ενηλίκων και Παίδων. Αναλυτικά η:
   • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Θεραπείας.
   • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
   • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
   • Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή επιμόρφωση στους χώρους εργασίας.
   • Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων και Παίδων, ΤΕΠ.
   • Στελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προνοσοκομειακό επίπεδο.
   • Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.
   • Υψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση των ημερών νοσηλείας και κατά συνέπεια τη μείωση του κόστους νοσηλείας.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και την αντίστοιχη ειδίκευση, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και τις πιο κάτω ειδικεύσεις:

   1. Επείγουσα Νοσηλευτική
   2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας» και άλλες εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» και άλλων νοσοκομείων ανάλογα με την επιλογή της ειδίκευσης.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής Σχολής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και πενήντα (50).

   Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης).

   Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη-προφορική εξέταση. Ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ή Β΄κύκλου σπουδών κ.λ.π.

   Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

   • Αίτηση που βρίσκεται στο siteτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.grammateia.med.uoa.gr,) αλλά και στο site του ΠΜΣ (icu.uoa.gr) την οποία αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και εν συνεχεία την εκτυπώνετε, την υπογράφετε και την προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
   • Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 (βρίσκεται και αυτή στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και του ΠΜΣ) στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
   • Δύο Συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές)
   • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
   • Αντίγραφο Ταυτότητας
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

   Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί  ταχυδρομικώς, να είναι συστημένος και να κρατηθεί το δελτίο αποστολής ενώ θα πρέπει να αποστείλετε ενημερωτικό e-mail στην Γραμματεία του ΠΜΣ ([email protected]) με επισυναπτόμενο το σκαναρισμένο αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Αν έχει λήξει η απαγόρευση κυκλοφορίας ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα μπορεί να κατατεθεί στην Γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Παλαιό κτήριο, Γραφείο Ακαδημαϊκού Χαράλαμπου Ρούσσου, Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676 (στάση Ευαγγελισμός, είσοδος από την 1η πύλη επί της Υψηλάντου και γωνία Μαρασλή) καθημερινά από τις 11:00 έως και τις 14:00 (αυστηρά).

   Με την κατάθεση της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση της επιλογής τους.

   Για ενημέρωση μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr)  και να διαβάσετε τον Κανονισμό Σπουδών.

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προφορικής εξέτασης – συνέντευξης  από την Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με ανακοίνωση στο site του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr) είτε τηλεφωνικώς.

   Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται: από 21  Μαϊου έως και 30 Ιουνίου 2020 και από 01 Σεπτεμβρίου έως 10 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων  θα γίνουν στο διάστημα από 01 Ιουλίου έως και  03 Ιουλίου  2020 και από 11 Σεπτεμβρίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2020. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

   Η ύλη που αφορά την προφορική εξέταση ορίζεται όπως πιο κάτω.

   Εξεταστέα Ύλη:

   Η  Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

   • Τραύμα – Πολυτραυματίας – ΚΕΚ – Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα
   • ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά)  Ηλεκτολυτικές Διαταραχές – Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας  – Καταπληξία – Σήψη – Πολυοργανική Ανεπάρκεια
   • Κώμα – ΑΕΕ
   • Εγκαύματα
   • Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)
   • Αναπνευστικές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)
   • Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)
   • Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 72 43 320 ή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο [email protected]  απευθύνοντας το ερώτημα  στην Γραμματέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Παναγιώτα Μάστορα.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ποσοστό έως και 35% δύναται να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017). Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική κατά βάση και στην αγγλική κατά περίπτωση γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση 1η : Επείγουσα Νοσηλευτική

   Α΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας – Βιοστατιστική 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Λοιμώξεις 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Παθολογία 3 Διδ. ώρες / 7 ECTS
   Κλινική Φαρμακολογία 3 Διδ. ώρες / 7 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά
   Επείγουσα Θεραπεία 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Εντατική Θεραπεία 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Μαζικές απώλειες υγείας – Διαχείριση Κρίσεων 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS
   Αναισθησιολογία 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Ψυχολογία Υγείας 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας) 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Επείγουσα Νοσηλευτική (PHTLS) 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Εντατική Νοσηλευτική 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Νέες Τεχνολογίες στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS
   Κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής πρακτικής στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Διαγνωστικές Μέθοδοι στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Ειδικές Μονάδες 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Θρεπτική υποστήριξη βαρέως πασχόντων ασθενών 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο 120 ECTS

   Ειδίκευση 2η : Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

   Α΄ Εξάμηνο
   Επιδημιολογία, Μεθοδολογία Έρευνας – Βιοστατιστική 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Λοιμώξεις 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Παθολογία 3 Διδ. ώρες / 7 ECTS
   Κλινική Φαρμακολογία 3 Διδ. ώρες / 7 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Επείγουσα Θεραπεία 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Εντατική Θεραπεία 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Μαζικές απώλειες υγείας – Διαχείριση Κρίσεων 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS
   Αναισθησιολογία 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Συγγραφή επιστημονικής εργασίας 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Ψυχολογία Υγείας 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα υγείας) 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Επείγουσες καταστάσεις σε παιδιά 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Εντατική Θεραπεία Παίδων 4 Διδ. ώρες / 8 ECTS
   Φαρμακολογία Παίδων 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS
   Μηχανικός Αερισμός σε παιδιατρικούς ασθενείς 2 Διδ. ώρες / 5 ECTS

   Μαθήματα Επιλογής
   Διαλογή (Triage) Παίδων στο ΤΕΠ 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Χρόνιος παιδιατρικός ασθενής στη ΜΕΘ 2 Διδ. ώρες / 4 ECTS
   Σύνολο 14 Διδ. ώρες / 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Σύνολο 30 ECTS
   Γενικό Σύνολο 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email