Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις” αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων.

   Οι περιοχές αυτές της επιστήμης και της τεχνολογίας αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και στις επόμενες δεκαετίες. Τα μικροσυστήματα κατασκευάζονται στο ίδιο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ακολουθώντας την ίδια λογική της παράλληλης κατασκευής (batch fabrication) που επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της κλασσικής μικροηλεκτρονικής.

   Τα πεδία εφαρμογών που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό είναι ευρύτατα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή με θέματα, που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη.

   Όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος των πάσης φύσεως διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικροσύστημα είναι μικρότερο των 100 nm, κανείς οδηγείται στην περιοχή της νανοτεχνολογίας. Παρόλο που η νανοτεχνολογία αγγίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων η έμφαση του παρόντος μεταπτυχιακού είναι σε κατευθύνσεις όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.

   Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης. Σ ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις έχουμε συμπεριλάβει α) βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, όπως η Φυσική Υλικών και Διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα και β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική-φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος.

   Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα μικροσυστήματα και τις νανοδιατάξεις, που θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την έρευνα αλλά και με τυπικές διαδικασίες του χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία.

   Με δεδομένη τη ραγδαία εξέλιξη των μικροσυστημάτων και των νανοδιατάξεων που χρησιμοποιούνται, κανείς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να ανανεώνει τις γνώσεις και τις ικανότητές του έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει στις εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές του ένα κατάλληλο μείγμα γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα αποτελούν το υπόβαθρο επάνω στο οποίο θα μπορούν να στηρίζουν την μελλοντική τους ανάπτυξη ανάλογα με τις τάσεις που διαμορφώνονται στον κλάδο.

   Οι απόφοιτοι θα μπορούν να απασχοληθούν σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις τεχνολογίας αιχμής ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών. Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού:

   • Θα κατέχουν επαρκή θεωρητική γνώση και τεχνολογική εμπειρία, που θα αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του αναπτυσσόμενου κλάδου των μικροσυστημάτων και των νανοδιατάξεων.
   • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και ικανότητες έρευνας.

   Ο σκοπός του προγράμματος επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

   • Εκπαίδευση σε σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα μέσα από την διδασκαλία μαθημάτων και την παρακολούθηση προαιρετικών σεμιναρίων.
   • Απόκτηση γνώσεων για θέματα έρευνας μέσα από την ανάληψη μιας Μεταπτυχιακής Εργασίας στη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής θα καθοδηγείται από ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού.
   • Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και γνώσεων τεχνολογίας μέσα από την διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων. Προετοιμασία για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση Διδακτορικού ή για την απασχόληση σε διεθνείς ή Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της κατασκευής μικροσυστημάτων ή νανοδιατάξεων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Με βάση το ΦΕΚ λειτουργίας [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄,αριθμ. 3587, 23/8/2018 (Απόφαση 38915)] του ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, όπως αυτός εγκρίθηκε [ΦΕΚ, Τεύχος Β΄, Αρ. Φύλλου3526, 21/8/2018 (Απόφαση 38917)], καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για το προαναφερθέν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020.

   1. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν διπλωματούχοι Μηχανικοί των Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.

   2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   • γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
   • σειρά κατάταξης στο έτος αποφοίτησης
   • βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,
   • επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   • άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,
   • ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   • γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελληνικής γλώσσας,
   • γνώσεις πληροφορικής,
   • συστατικές επιστολές,
   • εν γένει, η ακαδημαϊκή συμπεριφορά
   • προσωπική συνέντευξη, και
   • εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεών τους. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (βλ. κατωτέρω).

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την 11/9/2020, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (στον ιστότοπο του προγράμματος (http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm) καθώς και στον ιστότοπο της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (www.semfe.ntua.gr) στις Ανακοινώσεις για τα Μεταπτυχιακά).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
   4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης.
   5. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης µιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
   6. Αντίγραφα πτυχίων ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης πληροφορικής.
   7. Βιογραφικό Σηµείωµα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
   8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
   9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
   10. Συστατικές Επιστολές.
   11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
   12. Δύο (2) φωτογραφίες.

   Η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, μπορούν να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία της Σχολής ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]. Παράλληλα, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το συμπληρωμένο αντίγραφο της αίτησης (σε μορφή doc(x) ή pdf) ως επισυναπτόμενο αρχείο σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον Διευθυντή του προγράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/gr/micronano/index.htm Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση (με την ένδειξη «Υποβολή υποψηφιότητας για το ΔΠΜΣ «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»): ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. Κτ. Ζ, 2ος όροφος ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Τ.K 15780, ΑΘΗΝΑ

   Πληροφορίες: Στη γραμματεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε., κυρία Μ. Κασσάπη ([email protected], (: 210 772 4191), κυρία Π. Λούρα ([email protected], ( 2107722023), ή στον Τομέα Φυσικής, κυρία Μ. Πιπερίγκου ([email protected] (: 210 772 3032).

  • Η διάρθρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στο υπόβαθρο γνώσεων των φοιτητών, σαν αποτέλεσμα των διαφορετικών προπτυχιακών σπουδών που έχουν παρακολουθήσει. Ένα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα των μαθημάτων που διδάσκονται στην διάρκεια του πρώτου τετραμήνου (Βασικά μαθήματα) είναι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις που απόκτησαν οι φοιτητές στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Ένα άλλο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ένα ευρύ πλαίσιο φυσικών θεωριών, που θα πρέπει να κατέχουν έτσι ώστε να είναι ικανοί στο μέλλον, να προσαρμόζουν την τεχνολογική κατεύθυνση με την οποία ασχολούνται και να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο.

   Τα μαθήματα ειδίκευσης, τα οποία διδάσκονται στη διάρκεια του 2ου τετραμήνου παρέχουν τη δυνατότητα εστίασης σε διαφορετικές γνωστικές κατευθύνσεις, περιοχές έρευνας ή απασχόλησης.

   Οι εργαστηριακές ασκήσεις που γίνονται στους χώρους του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», αλλά και στο ΕΜΠ, επιτρέπουν στους φοιτητές να εξοικειωθούν με βασικές διεργασίες κατασκευής Μικροσυστημάτων καθώς και με τα όργανα χαρακτηρισμού και επισκόπησης.

   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   3 Υποχρεωτικά + 1 Επιλογής

   • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 7.5 ECTS
   • ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 7.5 ECTS
   • ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.5 ECTS
   • Εργαστηριακές Τεχνικές για Νανοϋλικά (6 μεγάλες εργαστηριακές ασκήσεις) 6 ECTS

   ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

   1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ + ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

   • ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 7.5 ECTS
   • Νανοηλεκτρονικές διατάξεις 6 ECTS
   • Μικρο-νανο αισθητήρες 6 ECTS
   • Βιονανοτεχνολογία για αίσθηση και οπτική απεικόνιση 6 ECTS
   • Ανάπτυξη και Χαρακτηρισμός Νανοδομών 6 ECTS
   • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 6 ECTS
   • Κβαντικοί Υπολογιστές 6 ECTS
   • Προσομοίωση σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο 6 ECTS
   • Οπτικές και Μικροοπτικές διατάξεις 6 ECTS
   • Μικρο-ρευστομηχανικά Συστήματα 6 ECTS
   • Οργανικά Νανοϋλικά 6 ECTS
   • Εισαγωγή στο Μαγνητισμό και τα Μαγνητικά Υλικά 6 ECTS
   • Ειδικά Κεφάλαια Νανοτεχνολογίας 6 ECTS

   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

   • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email