Loading...

Μηχατρονική

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχει σαν αντικείμενο την εξειδίκευση στους τομείς της μηχατρονικής και εκπαίδευση στο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και μικροϋπολογιστών.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο τη Μηχατρονική. Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει σε πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης εξειδίκευση στους τομείς της μηχατρονικής ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης στο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και μικροϋπολογιστών, για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας.

   Προσφέρει γνώσεις απαραίτητες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας προϊόντων και διαδικασιών και απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

   Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. Μηχατρονικής συνίστανται στο να παρέχουν στους αποφοίτους το γνωσιακό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση ώστε:

   1)Να κατανοούν τις διεπιστημονικές θεμελιώδεις αρχές των επιστημών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού και Συστημάτων Ελέγχου.
   2)Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα που άπτονται των προαναφερθέντων επιστημονικών περιοχών.
   3)Να διεξάγουν έρευνα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα αλλά και να εφαρμόζουν καινούργιες και αποδοτικές τεχνικές που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση όλων των κλάδων και τεχνολογιών της επιστήμης του μηχανικού.
   4)Να συντονίζουν διεπιστημονικά έργα μέσα από συμβιβασμούς μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών λαμβάνοντας υπόψη θέματα αξιοπιστίας, απόδοσης, κόστους και διαχείρισης κινδύνου.
   5)Να προετοιμάσει τους φοιτητές για ένα περιβάλλον εργασίας με υψηλό τεχνολογικό προφίλ δίνοντας έμφαση σε εξειδίκευση και εξάσκηση σε τεχνικές και λογισμικά που συναντώνται στο βιομηχανικό πεδίο.
   6)Να μεταφέρει νέες ιδέες ενισχύοντας την ικανότητα τους να επικοινωνήσουν γνώση και αποτελέσματα τόσο σε ακροατήριο ειδικών όσο και μη με τρόπο απλό, κατανοητό και αποτελεσματικό.
   7)Να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και να παρακινήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες προκειμένου να εργάζονται ομαδικά και να σκέπτονται μεθοδικά προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και επιδιώξεων

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Υποψήφιοι
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε 10 (δέκα) και κατ’ ανώτατο όριο σε 40 (σαράντα).

   Υποβολή Αιτήσεων
   Η ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μηχατρονική ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 25 η Οκτωβρίου 2019. Η αίτηση υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ( Κ. Καραμανλή & Λυγερής Κοζάνη ΤΚ 50100), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

   Δικαιολογητικά
   Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:
   1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχουν εκπονηθεί).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
   4. Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
   5. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
   6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   9. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

   Αξιολόγηση υποψηφίων
   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης.
   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:
   1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ..
   3. Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Γ.Σ.Ε.Σ..

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στο Άρθρο 34 του Ν. 4485/2017. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις
   σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
   1)Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   2)Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 10%.
   3)Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
   4)Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 30%.
   5) Η τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

   Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του. Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

   Περισσότερες Πληροφορίες
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κ. Καραμανλή & Λυγερής Κοζάνη ΤΚ 50100 emails: [email protected] , [email protected]
   Τηλέφωνα: Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών : (+30) 24610 56504.
   Διευθυντής Π.Μ.Σ.: (+30) 24610 68292.

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Μηχατρονική»
   Κωνσταντίνος Παρίσης
   Καθηγητής

    

    

  • Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα όπως αναλύεται παρακάτω. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που αντιστοιχούν συνολικά σε 60 πιστωτικές μονάδες ECTS, καθώς και η επιτυχής δημόσια εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας που αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS από τριμελή επιτροπή διδασκόντων. Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο

   1Αισθητήρες και Επεξεργασία σημάτων Sensors and Signal Processing 6ECTS
   2 Μηχανική Συμπεριφορά Mechanical Behavior 6ECTS
   3 Μικροεπεξεργαστές και ενσωματωμένα συστήματα Microprocessors and embedded systems 6ECTS
   4 Έλεγχος Βιομηχανικών Συστημάτων Control of Industrial Systems 6ECTS
   5 Ηλεκτρονικά Ισχύος και μέθοδοι οδήγησης κινητήρων Power Electronics and Drives 6ECTS
   Σύνολο 30ECTS

   Β’ Εξάμηνο

   Υποχρεωτικά
   1 Σχεδίαση μηχατρονικού έργου Mechatronics Project Design 10ECTS

   Επιλογή Τεσσάρων (4) από τα παρακάτω
   1 Προχωρημένα θέματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων Advanced Supervisory Control and Data Acquisition 5ECTS
   2 Βιομηχανικά ρομπότ Industrial Robotics 5ECTS
   3 Υλικά και Σχεδίαση Materials Design 5ECTS
   4 Υδραυλικά και Πνευματικά συστήματα ισχύος Hydraulic and Pneumatic Power Systems 5ECTS
   5 Σχεδίαση Μηχανολογικών συστημάτων Mechanical Systems Design 5ECTS
   6 Βιομηχανικές Επικοινωνίες Industrial Communications 5ECTS
   Σύνολο 30ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   1 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Master Thesis 30ECTS

   Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος 90ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ