Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (MSc in Computer, Telecommunications and Network Engineering)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι: 

   1. η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις, 
   2. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
   3. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   • Η επίτευξη υψηλής στάθμης και ποιότητας σπουδών και έρευνας σύμφωνα με διεθνή κριτήρια.
   • Η εναρμόνιση του με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήμη της Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.
   • Η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις παράλληλα με την καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης και την κατανόηση των αρχών, ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή εκπαίδευση του επιστήμονα.
   • Ο σωστός συνδυασμός βάθους και εύρους γνώσεων.
   • Η εμβάθυνση σε τομείς αιχμής και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθμης.
   • Η σύναψη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προαγωγή της έρευνας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» στις εξής ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

   • Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering)
   • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing)
   • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   i. η ειδίκευση σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες ειδικεύσεις,
   ii. η εκπαίδευση και διαμόρφωση επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας στο πεδίο της Μηχανικής Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων,
   iii. η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ είναι 2.400€ και καταβάλλονται σε 4 δόσεις. Ως το 30% των φοιτητών με χαμηλό εισόδημα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα και σε ως το 50% των υπολοίπων φοιτητών χορηγούνται ανταποδοτικές υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων. Επίσης χορηγούνται υποτροφίες αριστείας απαλλαγής της 3ης & 4ης δόσης των διδάκτρων σε δύο φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις στα Α’ και Β’ εξάμηνο.

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ1 . Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο ΠΜΣ. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα/Σχολές Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Φυσικής ή συναφών προς αυτά Τμημάτων/Σχολών. Εφόσον γίνουν δεκτοί, υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται, σε συνάρτηση και με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει, να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του ΔΜΣ.

   Το ΠΜΣ «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων» δέχεται έως πενήντα (50) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών δίνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://www.di.uoa.gr/eng

   Πληροφορίες δίνονται επίσης από τη Γραμματεία του Τμήματος, (κτίριο Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 2107275192, 2107275173, 2107275154, e-mail: [email protected]

   • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 06/06/2020 έως 22/06/2020
   • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έως 30/07/2020
   • Έναρξη Μαθημάτων 01/10/2020

   Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 06/06/2020 έως 22/06/2020 05/07/2020ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php

   Δικαιολογητικά: (όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπά τους θα κατατεθούν στην Γραμματεία κατά την εγγραφή όσων επιλεγούν):

   Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

   • Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται online σύμφωνα με το υπόδειγμα και ΔΕΝ υποβάλλεται ως PDF)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (αρχείο PDF)
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή αναλυτική βαθμολογία συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους (αρχείο PDF)
   • Αναλυτική Βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αρχείο PDF)
   • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 επικυρωμένο από την Αρχή Έκδοσης ή Δικηγόρο (αρχείο PDF). Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με βάση όσα ορίζει η σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 26/14-09-2018, Παράρτημα Β)
   • Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (αρχείο jpg)

   Προαιρετικά δικαιολογητικά

   • Έως 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές ή στελέχη επιχειρήσεων οι οποίοι γνωρίζουν προσωπικά την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική πορεία του υποψηφίου (αρχείο PDF).
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση, εάν υπάρχουν (αρχείο PDF)
   • Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ (αρχείο PDF)

   Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α΄ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, εάν υπάρχουν.

   Οι εγγραφές στο ΠΜΣ πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Τμήμα.

   Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης έως 05/07/2020

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Για την απόκτηση του ΔΜΣ προσφέρονται τα παρακάτω Βασικά (Β) και Επιλογής (Ε) μαθήματα ανά ειδίκευση με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Ειδίκευση: Μηχανική Υπολογιστών (8 βασικά μαθήματα και 11 μαθήματα επιλογής)

   Βασικά μαθήματα
   M106.EN1B Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες 6 ECTS
   M114.EN1B Ενσωματωμένο Λογισμικό και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6 ECTS
   M127.EN1B Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα 6 ECTS
   M129.EN1B Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 6 ECTS
   M133.EN1B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών 6 M ECTS
   137.EN1B Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 6 ECTS
   M154.EN1B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος 6 ECTS
   M160.EN1B Σχεδίαση Ψηφιακών CMOS VLSI Κυκλωμάτων 6 ECTS
   M143.EN1E Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος 6 ECTS

   Μαθήματα επιλογής
   M321.EN1E Ειδικά Θέματα Μηχανικής Υπολογιστών 6 ECTS
   M115.EN1E Επεξεργασία Εικόνας 6 ECTS
   M124.EN1E Μηχανική μάθηση 6 ECTS
   M131.EN1E Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα 6 ECTS
   M140.EN1E Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού 6 ECTS
   M152.EN1E Συστήματα Πολυμέσων 6 ECTS
   M153.EN1E Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 6 ECTS
   M158.EN1E Σχεδίαση Αναλογικών και Μικτών Αναλογοψηφιακών VLSI Κυκλωμάτων 6 ECTS
   M159.EN1E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 6 ECTS
   M172.EN1E Υπολογιστική Φωτονική 6 ECTS

   Ειδίκευση: Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (8 βασικά μαθήματα και 19 μαθήματα επιλογής)

   Βασικά μαθήματα
   M121.EN2B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 6 ECTS
   M124.EN2B Μηχανική Μάθηση 6 ECTS
   M132.EN2B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων 6 ECTS
   M136.EN2B Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες 6 ECTS
   M143.EN2B Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος 6 ECTS
   M146.EN2B Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας 6 ECTS
   M150.EN2B Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών 6 ECTS
   M154.EN2B Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος 6 ECTS
   M167.EN2B Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα 6 ECTS

   Μαθήματα επιλογής
   M105.EN2E Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων 6 ECTS
   M106.EN2E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες 6 ECTS
   M111.EN2E Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 6 ECTS
   M117.EN2E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 6 ECTS
   M112.EN2E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 6 ECTS
   M113.EN2E Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6 ECTS
   M341.EN2E Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος 6 ECTS
   M116.EN2E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία 6 ECTS
   M118.EN2E Εφαρμογές Διαδικτύου 6 ECTS
   M120.EN2E Κατανεμημένα Συστήματα 6 ECTS
   M130.EN2E Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών 6 ECTS
   M137.EN2E Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 6 ECTS
   M134.EN2E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 6 ECTS
   M107.EN2E Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6 ECTS
   M152.EN2E Συστήματα Πολυμέσων 6 ECTS
   M159.EN2E Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 6 ECTS
   M155.EN2E Συστήματα Ψηφιακής Ευρυεκπομπής 6 ECTS
   M166.EN2E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6 ECTS
   M172.EN2E Υπολογιστική Φωτονική 6 ECTS

   Ειδίκευση: Δικτύωση Υπολογιστών (8 βασικά μαθήματα και 12 μαθήματα επιλογής)

   Βασικά μαθήματα
   M105.EN3B Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων 6 ECTS
   M107.EN3B Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6 ECTS
   M111.EN3B Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 6 ECTS
   M113.EN3B Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό 6 ECTS
   M118.EN3B Εφαρμογές Διαδικτύου 6 ECTS
   M121.EN3B Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα 6 ECTS
   M130.EN3B Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών 6 ECTS
   M132.EN3B Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων 6 ECTS

   Μαθήματα επιλογής
   M106.EN3E Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες 6 ECTS
   M108.EN3E Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων 6 ECTS
   M112.EN3E Διαχείριση Υποδομών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 6 ECTS
   M117.EN3E Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης 6 ECTS
   M301.EN3E Ειδικά Θέματα Δικτύωσης 6 ECTS
   M116.EN3E Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή με Ομιλία 6 ECTS
   M120.EN3E Κατανεμημένα Συστήματα 6 ECTS
   M124.EN3E Μηχανική Μάθηση 6 ECTS
   M134.EN3E Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 6 ECTS
   M146.EN3E Σύγχρονες Επικοινωνίες μικρής και μεγάλης εμβέλειας 6 ECTS
   M152.EN3E Συστήματα Πολυμέσων 6 ECTS
   M166.EN3E Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 6 ECTS

   Για την απονομή του ΔΣ απαιτείται η συγκέντρωση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), από τις οποίες οι 60 πρέπει να προέρχονται από μαθήματα (10 μαθήματα των 6 Πιστωτικών Μονάδων) και οι υπόλοιπες 30 από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τουλάχιστον τα 6 από τα 10 μαθήματα (δηλαδή οι 36 από τις 60 Πιστωτικές Μονάδες μαθημάτων) πρέπει να προέρχονται από το σύνολο των Βασικών Μαθημάτων που ορίζουν την κάθε ειδίκευση (Βασικά Ειδίκευσης). Οι 18 Πιστωτικές Μονάδες (3 μαθήματα) μπορούν να συγκεντρωθούν από το σύνολο των υπόλοιπων μαθημάτων (Επιλογής ή Βασικών) που προσφέρει κάθε μία ειδίκευση του ΠΜΣ χωριστά. Οι υπόλοιπες 6 Πιστωτικές Μονάδες (1 μάθημα) μπορούν να συγκεντρωθούν από τα μαθήματα (βασικά ή επιλογής) που προσφέρει οποιαδήποτε από τις 3 ειδικεύσεις του ΠΜΣ.

   Η Διπλωματική Εργασία έχει χαρακτήρα ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής με τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

   Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

   Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων και για τις τρεις (3) ειδικεύσεις του ΠΜΣ διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Βασικό μάθημα (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Μάθημα επιλογής (6 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο
   Διπλωματική εργασία (30 ECTS)
   Σύνολο 30 ECTS

   Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) του προγράμματος των μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (MSc in Computer, Telecommunications and Network Engineering)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email