Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος (Master of Science – MSc in Welding Engineering and Non Destructive Inspection)

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση πτυχιούχων μηχανικών και πτυχιούχων άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των συγκολλήσεων και του μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών και υλικών καθώς και της πιστοποίησης αυτών.

   Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
   1) Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες τεχνικές συγκόλλησης.
   2) Εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την επιστήμη και τις διάφορες μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου.
   3) Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής του ποιοτικού ελέγχου των κατασκευών μέσω μη καταστροφικού ελέγχου.
   4) Κατανόηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των συγκολλητών κατασκευών.
   5)Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει, το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, και με τίτλο

   «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» – “Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”. 

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:

   1) το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (Welding Greek Institute, WGI), το οποίο είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων, στην απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και ΕΝ 1090. 

   2) το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου (Technology and Quality Control Centre, TQCC).
   Το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2 στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ ́ εξαίρεση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα. 

   Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας. 

   Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc 

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 σε τριάντα (30), και τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.500,00€. 

   Οι Αιτήσεις εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα κατατίθενται μέχρι τις 31/07/2020 και πρέπει να συνοδεύονται από: 

   • Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
   • Βιογραφικό Σημείωμα
   • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
   • Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
   • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
   • Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
   • Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
   • 1 φωτογραφία διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στις παρακάτω διευθύνσεις: 

   Ταχυδρομική Διεύθυνση:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
   ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
   Γραμματεία ΜΠΣ – Υπόψιν κα Αμαλία Κόλλια
   Κτίριο Διοίκησης, 2
   ος Οροφ.
   Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ 

   Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
   [email protected] 

   Πληροφορίες: 

   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

   Διευθυντής ΠΜΣ
   Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
   Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Διοικητήριο
   Τηλ: 2461 0 68013
   e-mail:
   [email protected] 

   Γραμματεία ΠΜΣ
   Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ
   Τηλ: 2461 0 56413, 56492
   e-mail:
   [email protected] 

  • 1ο Ε ξ ά μ η ν ο : 1 s t S E M E S T E R

   Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων Welding Technology Introduction 7ECTS
   Εισαγωγή στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους (ΜΚΕ) Introduction into Non Destructive Testing (NDT) 8ECTS
   Διεργασίες Συγκόλλησης, Κοπής και Επιφανείας Welding, cutting and surfacing Processes 8ECTS
   Υλικά 1 Materials 1 7ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ  30ECTS

   2ο Ε ξ ά μ η ν ο : 2 n d S E M E S T E R

   Κατασκευή και Σχεδιασμός Construction and Design 7ECTS
   Εργαστήριο Συγκολλήσεων -Πρακτική Welding Laboratory – Practice 7ECTS
   Παραγωγή, βιομηχανικές εφαρμογές Fabrication, applications engineering 8ECTS
   Υλικά 2 Materials 8ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30ECTS

   3ο Ε ξ ά μ η ν ο : 3r d S E M E S T E R

   Μελέτη Περιπτώσεων Case Studies 7 ECTS
   Επιφανειακές Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου SurfaceTechniques 7 ECTS
   Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου με Υπερήχους Ultrasonic Methods 8 ECTS
   Μέθοδοι Μη Καταστροφικού Ελέγχου με Ραδιογραφία Radiographic Methods 8 ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30 ECTS

   4ο Ε ξ ά μ η ν ο Σ π ο υ δ ώ ν : 4 t h S E M E S T E R

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Master Thesis 30ECTS
   ΣΥΝΟΛΑ 30ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email