Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.200
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ή και αυτοαπασχόληση, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύνθετων διαδικτυακών και φορητών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας αλλά και έντασης γνώσης.

   Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις που επιτρέπουν στον απόφοιτο:
   (α) να εργαστεί ως μηχανικός λογισμικού σε ομάδες αιχμής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στο αντικείμενο της Μηχανικής Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές,
   (β) να εμπλουτίσει τις προγραμματιστικές του γνώσεις με ιδέες από άλλα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξει εφαρμογές τεχνολογίας αιχμής,
   (γ) να έχει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω:

   1. Έντυπο Αίτησης (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://msc.cs.teilar.gr).
   2. Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
   4. Προϋπηρεσία και αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου.
   5. Βιογραφικό σημείωμα.
   6. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
   7. Δύο (2) φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
   8. Φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   9. ∆ύο (2) συστατικές επιστολές.

   Στο ΠΜΣ «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί:
   1. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας,
   2. Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων
   3. Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
   4. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Α.Τ.Ε.Ι.)
   5. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, συναφούς ειδικότητας
   Οι συμμετέχοντες οφείλουν να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα.

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.
   Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, την προϋπηρεσία στο αντικείμενο, την αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (τυχόν δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κ.λπ.)

   Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
   Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της υποψηφιότητας θα πραγματοποιείται από την 24η Ιουνίου 2019 έως την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του ΠΜΣ ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κτίριο πρώην Τμ. Μηχ. Πληροφορικής Κουτσοπούλου Μακρίνα Περιφερ. Οδός Λάρισας-Τρικάλων, ΤΚ: 411 10, Λάρισα
   Για άμεση επικοινωνία: Τηλ: 2410684312, e-mail: [email protected]
   H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

   Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ: http://msc.cs.teilar.gr/, https://www.facebook.com/MSc.csteilar
   Λάρισα, 24 Μαΐου 2019
   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΜΣ
   Δρ. Σάββας Ηλίας
   Καθηγητής

  • Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 3 εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

   Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 4 (τέσσερα) από 5 (πέντε) προσφερόμενα μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 7.5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει διπλωματική εργασία.

    

   Εξάμηνο Α’

   Κατανεμημένος και Πολυπύρηνος Προγραμματισμός

   (Distributed and Multicore Programing / DMP)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

   Μηχανική Λογισμικού για Εφαρμογές Μεγάλης Κλίμακας

   (Software Engineering for Large-Scale Applications / )
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

   Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Δεδομένων

   (Machine Learning and Data Mining / MLDM)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

   Προηγμένες Βάσεις Δεδομένων

   (Advanced Databases / ADB)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Γκαράνη
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

   Μηχανική Οντολογιών

   (Ontological Engineering / ONT)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Α’

   Εξάμηνο Β’

   Πολυπρακτορικά Συστήματα

   (Multi-Agent Systems / MAS)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Χ. Χαρτώνας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

   Τεχνολογίες και Εφαρμογές Υπολογιστικού Νέφους

   (Cloud Computing and Applications / CC)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Η. Σάββας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

   Διαχείριση Έργων Λογισμικού

   (Software Project Management / SPM)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Δ. Τσέλιος
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

   Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός

   (Mobile and Pervasive Computing / MBL)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Γ. Κακαρόντζας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

   Προηγμένες Web Εφαρμογές

   (Advanced Web Applications / AWEB)
   Υπεύθυνος Μαθήματος: Φ. Κόκκορας
   Μονάδες ECTS: 7.5     Εξάμηνο: Β’

   Εξάμηνο Γ’

   Διπλωματική Εργασία

   (Dissertation/ DIS)
   Μονάδες ECTS: 30     Εξάμηνο: Γ’

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email