Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση στην επιστήμη της Νεφρολογίας με έμφαση στη σύγχρονη μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:

   α) Να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμένη εικόνα των σύγχρονων μεθόδων κάθαρσης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες στη διαχείριση των μεθόδων αυτών και των επιπλοκών τους.

   β) Να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων, όπως είναι η ανεπάρκεια των νεφρών με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

   γ) Να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις και δεξιότητες επιστημονικής μεθοδολογίας και ιατρικής έρευνας με στόχο να τους προετοιμάσει για αυτόνομη διαχείριση επιστημονικής γνώσης και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Παράταση αιτήσεων έως και 15 Φεβρουαρίου 2020

   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Νεφρολογία και προκηρύσσει 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»

   Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο
   οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» ορίζεται κατά ανώτερο όριο στους είκοσι πέντε (25). H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ στη «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» είναι τρία (3) εξάμηνα.

   Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη:

   1. Γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
   2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
   3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
   4. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
   5. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
   6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές.
   7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

   Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά από τις 02/12/2019 έως και 10/01/2020 φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.
    Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον του πτυχίου τους βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Παράρτημα διπλώματος – αναλυτική βαθμολογία.
   5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία
   6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
   7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές.
    Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά.
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

   Όλα τα δικαιολογητικά τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά και στις δύο παρακάτω δ/νσεις :

   1. [email protected] και
   2. [email protected]

   Με θέμα: “Ονοματεπώνυμο υποψηφίου/ας” Αίτηση για το ΠΜΣ Νεφρολογίας ΔΠΘ

   Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Σεμιναρίων» (1ος όροφος, χώρος Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Α) σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

   Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων όπως αναφέρονται στο καταστατικό του τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2.500€ και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε 4 συνολικά δόσεις όπως φαίνεται παρακάτω:
   -Με την αποδοχή της φοίτησης κατάθεση 700,00€
   -Και 3×600,00€ κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου

  • Tα δίδακτρα θα οριστούν με την έναρξη του Προγράμματος.

   Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής: A. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και κλινικές ασκήσεις τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 Π.Μ., ενώ το θέμα μπορεί να ορισθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των Π.Μ. (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120).

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email