Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί:

   • Στην εξοικείωση των σπουδαστών του με τη χρήση των αρχειακών και ευρύτερα των ιστορικών πηγών, οι οποίες προέρχονται από το σύνολο της συλλογικής ή και ατομικής ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την υστεροβυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη περίοδο·
   • Στην παροχή της δυνατότητας εμβάθυνσης και πολλαπλής αξιοποίησής των εν γένει ιστορικών τεκμηρίων σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης  των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών αλλά και των τεχνών·
   • Στη διδασκαλία μεθόδων ταξινόμησης, τεκμηρίωσης και κριτικής  των  ιστορικών πηγών και  εφαρμογής σε αυτές των νέων τεχνολογιών ·
   • Στη μύηση στις μεθόδους έκδοσης και επανέκδοσης αρχειακού υλικού πρωτοτύπων ή αντιγράφων οποιασδήποτε ύλης ή τεχνικής, το οποίο σχετίζεται κυρίως με την δραστηριότητα κρατών και διακρατικών ενώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων

   Αναφερόμαστε ιδίως σε αρχειακό υλικό που αποτελείται από:
   α)   μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, παλαιότυπα, κατάστιχα και κώδικες,
   β)   απομνημονεύματα και ημερολόγια,
   γ)   αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική,
   δ)   προπαγανδιστικά έντυπα, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες,
   ε)   ημερήσιο και περιοδικό τύπο,
   στ) οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές – κινούμενες ή στατικές – αποτυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μαρτυριών, και
   ζ)  ηλεκτρονικά ή ψηφιακά/ψηφιοποιημένα αρχεία.

   Συνεπώς, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών»

   – παρέχει στους  αποφοίτους του πρωταρχικά τα απαραίτητα εφόδια να εισέλθουν στην αγορά εργασίας κυρίως στο  χώρο των εκδόσεων και στον χώρο των αρχείων,
   – τους δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης στο χώρο των εκδοτικών επιχειρήσεων και των δημοσιογραφικών οργανισμών, των δημοσίων και ιδιωτικών αρχειακών φορέων, των ερευνητικών κέντρων και των επιστημονικών προγραμμάτων, των φορέων εκπαίδευσης και πολιτισμού.

   Επιπλέον, δημιουργεί φυτώριο νέων ερευνητών ικανών να αναλάβουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υψηλών προδιαγραφών στους προαναφερόμενους διεπιστημονικούς τομείς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2020 νέος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια τριών εξαμήνων και καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο), αλλά και με δυνατότητα δωρεάν φοίτησης βάσει κοινωνικών-οικονομικών κριτηρίων. Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος με σύστημα ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (μέσω διαδικτυακής σύνδεσης).

   Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:

   1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
   2. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
   3. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και συναφή ιδρύματα
   4. Ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακά προγράμματα
   5. Πολιτιστικούς φορείς
   6. Εκπαιδευτικά ιδρύματα

   Επιπλέον παρέχεται μοριοδότηση στις εξετάσεις ΑΣΕΠ. Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές) της Ελλάδας και (με ΔΟΑΤΑΠ) του εξωτερικού.

   Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν στις 10 Οκτωβρίου οι 40 πρώτοι με (α) προσωπική συνέντευξη (40% της γενικής αξιολόγησης) (β) γραπτές εξετάσεις(40% ) καθώς και βάσει (γ) γενικώς των προπτυχιακών επιδόσεων και της γλωσσομάθειάς τους (20% ).

   Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν με γενικές ερωτήσεις κρίσεως από βιβλιογραφία συγκεντρωμένη σε αρχείο pdf που αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση μη κατοχής πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, διεξάγονται γραπτές εξετάσεις σε μία από τις ακόλουθες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά (κατ’επιλογήν του υποψηφίου). Όλες οι διαδικασίες επιλογής (γραπτές και προφορικές) θα διεξαχθούν με χρήση πιστοποιημένης εφαρμογής τηλεδιάσκεψης και συστήματος εξ αποστάσεως εξέτασης.

   Λήξη προθεσμίας κατάθεσης αίτησης και πλήρους φακέλου: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020.

   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος αποστέλλονται σε μορφή αρχείων pdf στο e-mail [email protected], κ. Χαρ. Μοναστηριώτης, Πρωτόκολλο Τμήματος Ιστορίας, και σε έντυπη μορφή στην ταχ. διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα.

   Πληροφορίες: τηλ. 6977 177 940 και 2661087343, -87329, -87331, καθώς και στην ηλ. δ/νση http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/ ,  όπου βρίσκεται το έντυπο αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, τα οποία αντιστοιχούν σε 90 μονάδες ECTS.

   Το Πρόγραμμα μαθημάτων απαρτίζεται από τα παρακάτω υποχρεωτικά, επιλεγόμενα μαθήματα και εργαστηριακά σεμινάρια:

   Α΄ Εξάμηνο
   • Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας  6 ECTS
   Ιστορία από τις Πηγές  6 ECTS
   Κριτική και Τεκμηρίωση των Πηγών  6 ECTS
   • Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιλέγεται ένα από τα δύο μαθήματα)
   Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία  6 ECTS
   Τουρκική Γλώσσα και Οθωμανική Παλαιογραφία  6 ECTS
   • Εργαστηριακά σεμινάρια (προαιρετικά–  χωρίς ECTS )
   Επιμέλεια Επιστημονικών Εκδόσεων
   Τεκμηρίωση Ημερήσιου Τύπου
   Τεκμηρίωση Προφορικών Μαρτυριών
   • Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας      
     6 ECTS
   Σύνολο ECTS (Α΄ εξαμ.):   30
    
   Β΄ εξάμηνο
   • Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Μέθοδοι Αρχειακής Έρευνας  6 ECTS
   Κριτική και Τεκμηρίωση των Πηγών  6 ECTS
   Έκδοση Πηγών: Θεωρία και Πράξη  6 ECTS
   • Επιλεγόμενα Μαθήματα (επιλέγεται ένα από τα δύο μαθήματα)
   Ελληνική και Λατινική Παλαιογραφία  6 ECTS
   Τουρκική Γλώσσα και Οθωμανική Παλαιογραφία  6 ECTS
   • Εργαστηριακά σεμινάρια (προαιρετικά –  χωρίς ECTS)
   Επιμέλεια Επιστημονικών Εκδόσεων
   Τεκμηρίωση Ημερήσιου Τύπου
   Τεκμηρίωση Προφορικών Μαρτυριών
   • Παρουσίαση προόδου μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
     6 ECTS
   Σύνολο ECTS (Β΄ εξαμ.): 30
   Γ΄ εξάμηνο
   • Υποχρεωτικά Μαθήματα
   Μέθοδοι Αρχειακής Έρευνας  6 ECTS
   Έκδοση Πηγών: Θεωρία και Πράξη  6 ECTS
   Ηλεκτρονική κωδικοποίηση και δημοσίευση τεκμηρίων  6 ECTS
   Ιστορία και εκδοτική του βιβλίου  6 ECTS
   • Ολοκλήρωση και υποστήριξη διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
     6 ECTS
   Σύνολο ECTS (Γ΄ εξαμ.): 30
    Γενικό Σύνολο ECTS (ΜΠΣ) =  90

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email